شناسایی عوامل علی و معلولی موثر بر سکوت سازمانی به روش دیمتل فازی در شرکت های مالی و سرمایه گذاری خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی، گروهمدیریت، دانشگاه ازاداسلامی ،مشهد، ایران

10.30495/jik.2024.23257

چکیده

امروزه بسیاری از سازمان‌ها بیش‌ازپیش از کارکنان خود می‌خواهند خلاق باشند، اظهارنظر بیشتری کنند و مسئولیت بیشتری بپذیرند. سکوت کارکنان، با محدود کردن اظهارنظر کارکنان، سبب کاهش اثربخشی فرایندهای تغییر می گردد و بسیاری از سازمان ها از آن گله دارند. پدیده رفتاری به وسیله ممانعت از بازخور منفی، مانع تحول و توسعه سازمانی موثر می شود، از این رو سازمان توانایی بررسی و تصحیح خطاها را از دست می دهد. بنابراین توجه به این مشکل رایج در سازمان ها، از اهمیت زیادی برخوردار است.
هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه روشی برای شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر سکوت سازمانی به روش دیمتل فازی در شرکتهای سرمایه گذاری خراسان رضوی است. جامعه آماری این پژوهش را 12 تَن از خبرگان حوزه مدیریت مالی وسرمایه گذاری در « موسسات مالی وسرمایه گذاری » تشکیل میدهند که این افراد بر اساس رویکرد نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در این پژوهش با مطالعه مبانی نظری پژوهشهای داخلی و خارجی 25 عامل موثر بر سکوت سازمانی در این شرکتها را شناسایی کرد که این 25 معیار شامل عوامل مدیریتی،عوامل مربوط به کارکنان و عوامل سازمانی است. در پژوهش حاضر، برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل دادهها، دو روش دیمتل فازی و آزمون t اسیودنت به کار رفت..در ادامه آزمون دیمتل فازی انجام پذیرفت که عوامل تاثیرگذار (علّی) و تاثیر پذیر(معلولی) شناسایی شدند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the causal and effect factors affecting organizational silence using the Fuzzy Dimtel method in Khorasan Razavi financial and investment companies.

نویسنده [English]

 • azam ghasemi
Department of management ), mashhad Branch, Islamic Azad University, mashhad, Iran
چکیده [English]

Today, many organizations ask their employees to be more creative, express more and accept more responsibility. The silence of employees, by limiting employees' comments, reduces the effectiveness of change processes, and many organizations complain about it. By preventing negative feedback, the behavioral phenomenon hinders effective organizational transformation and development, so the organization loses the ability to investigate and correct errors. Therefore, it is very important to pay attention to this common problem in organizations.The main goal of the current research is to provide a method for identifying and prioritizing factors affecting organizational silence using the Fuzzy Dimtel method in Khorasan Razavi investment companies. The statistical population of this research consists of 12 experts in the field of financial management and investment in "financial and investment institutions" who were selected based on the purposeful sampling approach. In this research, by studying the theoretical foundations of internal and external research, he identified 25 factors affecting organizational silence in these companies, which include managerial factors, employee factors, and organizational factors.In the present study, two questionnaires were used to collect data. In order to analyze the data, two methods of Fuzzy Dimetal and t-test were used. Then, Fuzzy Dimetal test was performed to identify the influential (causal) and influential (disabled) factors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational silence
 • causal factors
 • disabling factors
 • Fuzzy Dimetal technique
 • حسن پور، اکبر (1392). مقاله سکوت سازمانی و راه کاره ای برون رفت ان، دوره 23، دوره مدیریت منابع انسانی
 • دانایی فرد، حسن. فانی. علی اصـغر . براتـی ، الهـام(1391 ) تبیـین نقـش  فرهنگ سازمانی در سـکوت  سـازمانی  در بخـش  دولتـی ، چشـم  انـداز  مدیریت دولتی ؛شماره8.
 • دانایی‌فرد، حسن؛ پناهی، بلال (1389) تحلیل نگرشهای شغلی کارکنان سازمان دولتی (تبیین جو سکوت سازمانی و رفتار سکوت سازمانی)، پژوهش نامه مدیریت تحول، سال دوم، شماره 3، ص 19
 • دانایی فرد، حسن؛ فانی، علی اصغر و ‏براتی، الهام (1390)، تببین نقش فرهنگ سـازمانی در سـکوت سـازمانی در بخش دولتی، چشم انداز مدیریت دولتی، صص ‏‎61-‏‎82‎‏. ‏
 • زارعی متین، حسن؛ طاهری، فاطمه؛ سیار، ابولقاسم )1391 .)سکوت سازمانی ، مفاهیم، علل و پیامدها. فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال ششم، شماره20 : 33-016 .
 • زارعی متین، حسن؛ طاهری، فاطمه و سیار، ابوالقاسـم (1390) سـکوت سـازمانی : مفـاهیم، علـل  و ‏پیامـدها. ‏
 • شجاعی، سامره، بررسی سکوت سازمانی و راههای برون رفت، تدبیر شماره 244، ص51-62 شهریور 1391.
 • صفری خانکهدانی، مزگان؛ پیرحیاتی، مهرداد. (1395). سکوت سازمانی ، فرسودگی شغلی ، علل و عوامل موثر بر آن. کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت. زمستان 1395
 • صلواتیان, سیاوش, نعمتی انارکی, داوود, نیستانی, کامیار. (1395). عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی نیروهای رسانه‌ای بر مبنای تجربة کارکنان ادارة کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما. فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دولتی, 8(4), 665-690.
 • نصر اصفهانی، علی؛ رادمهر، رضا؛ حاتم پور، فاطمه؛ حاتم پور،الهام (1393) عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی کارکنان، مجله تحقیقات نظام سلامت،10(4):838-830.
 • نصراصفهانی، علی؛ آقاباباپوردهکردی، طاهره )1392 .)بررسی رابطه هویت سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان: مورد مطالعه کارکنان دانشگاه اصفهان. جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و چهارم، شماره 6 :045-042 .
 • وردی‌نژاد، فریدون. حسن‌زاده، زهرا. (1385). "بررسی ارتباط بین عوامل سازمانی با میزان تحلیل‌رفتگی شغلی کارکنان. مطالعۀ موردی: سازمان بنادر و کشتیرانی بندر انزلی". پژوهشنامۀ علوم انسانی و اجتماعی، سال ششم، شمارۀ23. صص: 129-
 • هاشمی، مهدی؛ افخمی اردکانی، مهدی؛ رجب­پور، ابراهیم. (1394). ارائه مدلی به‌منظور تبیین سکوت سازمانی با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری، فصلنامه  مطالعات رفتار سازمانی  سال چهارم،‏ شماره ‏‎3‎‏ (شماره پیاپی ‏‎14‎‏)، پاییز ‏‎1394
 • Avery, D. R. and Quinones, M. A. (2002). ‘Disentangling the effects ofvoice: the incremental roles of opportunity, behaviour, andinstrumentality in predicting procedural fairness’. Journal of AppliedPsychology, 87, 81–6.
 • Beer,Michel(2013). The strategic fitness process,A collaborative action research ethod foe developing and understanding organizational prototypes and dynamic capabilities. Journal of Organization Design,JOD,2(1),pp. 27-33
 • Dan, I; Jun, W; Jiu-cheng, M (2009). "Organizational Silence; a Survey on employees working in a Dyne, L. V., Ang, S., & Botero, I. C. (2003). Conceptualizing employee silence and employee voice as multidimensional constructs. Journal of management studies, 40(6), 1359-1392.‏
 • Korsgaard, M. A. , Meglino, B. M. and Lester, S. W. (1997). ‘Beyondhelping: do otheroriented values have broader implications in organizations? Journal of Applied Psychology, 82, 160–77.
 • Morrison, E. and F. Milliken (2000). Organizational silence: A barrier to change and development in a pluralistic world, Academy of Management Review, 25(4), 706-25.
 • Perlow, L. A. (2003). When silence spells trouble at work. Harvard Business pp 30– 39.
 • Pinder, C. C. and Harlos, K. P. (2001). ‘Employee silence: quiescenceand acquiescence as responses to perceived injustice’. In Rowland, K. M. and Ferris, G. R. (Eds), Research in Personnel and HumanResources Management, Vol. 20. New York: JAI Press, 331–69.
 • Vakola, M., Bouradas, D., (2005), Antecedents and consequences of organizational silence: An empirical investigation, Employee Relations 27: 441-458.
 • Van Dyne, Linn, Soon Ang and Isabel C. Botero, 2003, Conceptualizing Employee Silence and Employee Voice as Multidimensional Constructs, Journal of Management Studies 40:6.
 • Yildiz, E., (2013), “Enigma of Silence in Organizations: What Happens To Whom and Why?”, Beykent University Journal of Social Sciences,Vol.6 No.2, pp.30-44