ارزیابی اثر نااطمینانی نرخ ارز و تورم بر عملکرد صنعت بانکی مبتنی بر مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیونی تعمیم یافته چندمتغیره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مالی بین المللی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30495/jik.2024.23580

چکیده

پژوهش حاضر اثر نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ ارز و تورم را بر عملکرد صنعت بانکی و موسسات اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی دی ماه 1387 تا اسفند 1399 مورد بررسی قرار داده است. بدین‌صورت که برای تببین سازوکار تلاطم نرخ ارز و تورم بر بازده شاخص صنعت بانکی و موسسات اعتباری از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیونی تعمیم یافته چندمتغیره (MVGARCH) استفاده‌شده است. شواهد حاکی از آن است که تلاطم نرخ ارز و تورم رابطه معنی دار و مستقیمی با بازده شاخص صنعت بانکداری دارند؛ بدین شکل که عملکرد صنعت بانکداری تابعی از وقفه اول اول نوسانات نرخ ارز و وقفه دوم نااطمینانی نرخ تورم می‌باشد. این شواهد نشان می‌دهد که شاخص صنعت بانکی به سود تسعیر ارز و کاهش بهای تمام شده پول ناشی از نوسانات نرخ ارز و تورم واکنش مثبت نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Effect of Exchange Rate and Inflation Uncertainty on the Banking Industry Performance Based on the Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (MGARCH) Model

نویسندگان [English]

  • Nematollah Mollakarimi 1
  • Mirfeyz Fallahshams 2
  • Farhad Hanifi 3
1 Ph.D Student in Finance, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Financial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Financial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study examines the impact of macroeconomic variables, including the exchange rate and inflation, on the performance of the banking industry and credit institutions on the Tehran Stock Exchange between January 2008 and March 2016. Thus, a multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (MVGARCH) model was used to explain exchange rate and inflation fluctuations on the returns of the banking and credit institutions industry index. There is evidence to suggest that exchange rate and inflation fluctuations are significantly and directly related to the returns of the banking industry index. Thus, the performance of the banking industry is affected by; first lag of exchange rate fluctuations and second lag of inflation uncertainty. Consequently, gain of foreign currency translation and a reduction in the cost of funds resulting from exchange rate fluctuations and inflation have a positive impact on the banking industry index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MGARCH
  • Exchange Rate
  • Inflation
  • Return of Banks and Credit Institutions Industry Index
برخورداری، فرناز؛ پورعزیزی گلین قشلاقی، سمیه و حسینی، ابوالفضل. 1396. تاثیر نوسانات نرخ ارز و اثرسرریز آن بر شاخص صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه‌گذاری, 6(21), 1-14.
دایی کریم‌زاده، سعید؛ شریفی‌رنانی، حسین و قاسمیان مقدم، لطفعلی. 1392. اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام بانک‌ها. مجله اقتصادی. ۱۳ (۱۲)، ص‌ص 65-90.
رضازاده، علی. 1395. تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بی‌ثباتی بازدهی سهام بورس اوراق بهادارتهران: مشاهداتی بر پایه مدل GARCH-X. فصلنامه علمی نظریه های کاربردی اقتصاد. 3 (2)، ص‌ص 121-136.
شاه‌آبادی، ابوالفضل؛ نظیری، محمدکاظم و حواج، سحر. ۱۳۹۲. اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستماتیک بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی. ۲۱ (۶۷)، ص‌ص 89-104.
عباسیان، عزت الله؛ مرادپور اولادی، مهدی و عباسیون، وحید. 1387. اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشهای اقتصادی ایران. 12 (36)، ص‌ص 135-152.
فدایی نژاد، اسماعیل و فراهانی، رضا. 1396. اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه اقتصاد مالی. 11 (39)، ص‌ص 1-26.
Brown, S.J., and Otsuki, T (1990). Macroeconomic factors and the Japanese equity markets: The CAPAM project, Harper. New York.
Celebi, K., and Hönig, M. 2019. “The Impact of Macroeconomic Factors on the German Stock Market: Evidence for the Crisis, Pre- and Post-Crisis Periods”. International Journal of Financial Studies, 7(2), pp. 1-13.
Chen, N.-F., R. Roll, and S.A. Ross. 1986. “Economic forces and the stock market”. The Journal of Business, 59(3), pp. 383-403.
Fama, E.F. 1981. “Stock returns, real activity, inflation and money”. The American Economic Review, 71 (4), pp. 545-65.
Fama, E.F. 1990. “Stock returns, expected returns, and real activity”. The Journal of Finance, 45(4), pp. 1089-108.
Fama, E.F. 1991. “Efficient capital markets: II”. The Journal of Finance, 46(5), pp. 1575-617.
Festić, M., and Bekö, J. 2008. “The Banking Sector and Macroeconomic Performance in Central European Economies”. Czech Journal of Economics and Finance, 8 (3), pp. 131-151.
Foong, L.K., Lok, T.W., and Hoon, Y.Y. (2012). The Impact of Macroeconomic Variables on Banks' Stock Returns: Evidence from Malaysia. Universiti Tunku Abdul Rahman.
Geske, R., and R. Roll. 1983. The “fiscal and monetary linkages between stock returns and inflation”. The Journal of Finance, 38(1), pp. 1-33.
Gikombo, E.M., and D. Mbugua. 2018. “Effect of Select Macro Economic Variables on Performance of Listed Commercial Banks in Kenya.” International Academic Journal of Economics and Finance, 3 (1), pp. 80-109.
Hamao, Y. 1988. “An empirical examination of the arbitrage pricing theory, using Japanese data”. Japan and the World Economy, 1(1), pp. 45-61.
James, C., S. Koreisha, and M. Partch. 1985. “A varma analysis of the causal relations among stock returns, real output, and nominal interest rates”. The Journal of Finance, 40(5), pp. 1375-1384.
Kaul, G. 1987. “Stock returns and inflation (The role of the monetary sector)”. Journal of Financial Economics, 18(2), pp. 253-76.
Marshall, J. 2009. “The Financial Crisis in the US: Key Events, Causes and Responses.” Research Paper, 09 (34).
Mukherjee, T.K., and A. Naka. 1995. “Dynamic relations between macroeconomic variables and the Japanese stock market: An application of a vector error correction model”. The Journal of Financial Research, 18(2), pp. 223-37.
Nyabakora, W.I., Mng’ang’a J., and Ngomaitara, H. 2020. “How macroeconomic variables affect banks’ performance in Tanzania”. International Journal of Current Research, 12 (7), pp. 12404-12409.
Olokoyo, F., Oyakhilome, I., Abiola, B., and Chika, Y.B. 2021. “The impact of macroeconomic variables on bank performance in Nigeria”. Savings and Development, 43 (12), pp. 31-47.
Patrama, Y.C. 2015. “Macroeconomic Variable and Its Influence on Performance of Indonesian Islamic Banking.” Journal of Islamic Economics, 7 (1), pp. 59-72.
Paul, S., and Mallik, G. 2003. “acroeconomic Factors and Bank and Finance Stock Prices”. The Australian Experience, Economic Analysis and Policy, 33 (1), pp. 23-30.
Poon, S., and S.J. Taylor. 1991. “Macroeconomic factors and the UK stock market”. Journal of Business Finance & Accounting, 18(5), pp. 619-36.
Saeed, M.S. 2015. “Bank-Related, Industry-Related and Macroeconomic Factors Affecting Bank Profitability: A Case of the United Kingdom”. Journal of Emerging Issues in Economics, Finance and Banking, 4 (1), pp. 42-50.
Saunders, A (1994). Financial Institutions Management: A Modern Perspective, Richard D Irwin Inc. Alabama.