بررسی تاثیر سرمایه‌گذاران نهادی بر کاهش ریسک سقوط (ریزش) ارزش سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه علوم اقتصادی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه علوم اقتصادی

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر سرمایه‌گذاران نهادی بر کاهش احتمال ریسک ریزش (سقوط) قیمت سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازد. ریزش قیمت سهام پدیده­ای است که در آن قیمت سهام دچار تعدیل شدید منفی و ناگهانی می­گردد) چن و هانگ,2001). یکی از مهم ترین روش های دستکاری اطلاعات حسابداری تسریع در شناسایی اخبار خوب در مقابل به تاخیر انداختن شناسایی اخبار بد در سود می­باشد(کالن و فانگ،2011). اما همواره یک سطح نهایی برای انباشته ساختن اخبار بد در شرکت وجود دارد، و با رسیدن به آن سطح نهایی به یک باره این اخبار بد منتشر خواهد شد و این قضیه باعث سقوط قیمت سهام شرکت می­شود. در این پژوهش از مدل محاسبه تعداد دفعات ریزش قیمت سهام هاتن (2009) به منظور اندازه­گیری ریزش قیمت سهام برای 56 شرکت از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال­های 1380 الی 1389 استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که وجود سرمایه‌گذاران نهادی احتمال رخ دادن سقوط قیمت سهام  را به صورتی معنادار کاهش می­دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examine the effect of Institutional Investors on Reduce Stock Price Crash Risk

نویسندگان [English]

  • Zahra Dianati Dilami 1
  • Mehdi Moradzadeh Fard 2
  • Saeed Mahmoudi 3
1 Assistance professor, University of Economic Sciences
2 Assistance professor, Islamic Azad University Karaj Branch
3 M.A, of Accounting, University of Economic Sciences
چکیده [English]

This study investigates the effect of institutional investors on stock price crash risk reduction in companies listed in Tehran Stock Exchange. Crash of stock price is a phenomenon where stock price will suffer an unexpected severe negative adjustment (Chen, J., H. Hong, et al, ٢٠٠١). One of the most important methods for manipulating accounting information is expediting the identification of good news versus postponing bad news in profits (Callen, J. L. and X. Fang, ٢٠١١).But always there will be a final level for accumulating bad news in the company, and with achieving the final level, this bad news will be published, which is that the company’s stock price crash.
In this study, the numbers of stock prices crash of Hutton’s model (٢٠٠٩) is used to measure stock prices crash for ٥٦ companies listed in Tehran Stock Exchange from period of١٣٨٠ to ١٣٨٩. In the present study strong evidences are provided that the existence of institutional investors will significantly reduce the probability of the stock price crash probability

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutional investors
  • Stock price crash
  • The negative skewness coefficient of stock efficiency