بررسی ارتباط بین نسبت فعالیت معاملاتی و ریسک، بازده و تنوع پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دکتری مدیریت مالی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- گرایش مالی دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه­ی بین نسبت فعالیت معاملاتی و ریسک، بازده و تنوع پرتفوی صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک می­پردازد. جامعه­ی آماری این تحقیق شامل مدیران سرمایه­گذاری صندوق­های سرمایه­گذاری می­باشد و نمونه­ای شامل مدیران سرمایه­گذاری 37 صندوق سرمایه­گذاری مشترک، بررسی شده است.
نتایج حاصل از تحلیل داده­ها با مدل همبستگی پیرسون و با بهره­گیری از نرم­افزار­ SPSS نشان
می­دهد که بین نسبت فعالیت معاملاتی صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک و میزان ریسک، بازده، تنوع پرتفوی آن­ها به ترتیب رابطه­ی مستقیم معنادار، معکوس معنادار و معکوس معنی­دار وجود دارد.
نتایج این بررسی بیانگر آن است که نسبت فعالیت معاملاتی صندوق­های دارای مدیر سرمایه­گذاری مرد، کم­تجربه، با تحصیلات پایین­تر و جوان­تر بیشتر از صندوق­های دارای مدیر سرمایه­گذاری زن، باتجربه­، با تحصیلات بالاتر و مسن­تر است.
یکی از یافته­های این پژوهش بررسی ارتباط نسبت تنوع پرتفوی صندوق­های سرمایه­گذاری با نسبت فعالیت معاملاتی آن­ها برای اولین بار در کشور می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey on the relationship between transaction activity ratio and risk, return & portfolio diversification of mutual funds

نویسندگان [English]

  • Hassan Ghalibaf Asl 1
  • Maliheh Kordi 2
1 Assistant Professor of Alzahra University
2 M.A Business Management of Alzahra University
چکیده [English]

This research dealt with the survey of the relationship among the transaction activity ratio and risk, return & portfolio diversification of mutual funds. the statistical population of this research consists of  investment managers of mutual funds and a sample of  investment managers of 37 mutual funds was investigated. Derived  results from analyzing the data by Pearson correlation and SPSS software show that between the transaction activity ratio of mutual funds and risk, return, portfolio diversification, there is a meaningful direct relation, meaningful reverse relation, meaningful reverse relation, respectively.
The results show that transaction activity ratio in men investment managers, less experienced, less educated and younger ones is more than women, more experienced, highly educated and older ones.
One of the findings of this research is the survey of relationship between mutual funds portfolio diversification ratio and transaction activity ratio of mutual funds which is done for the first time in Iran. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • mutual fund transaction ratio
  • mutual funds risk
  • mutual funds return
  • portfolio diversification