تبیین وجه تمایز صنایع استراتژیک و غیر استراتژیک بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر ساختار سرمایه و ارزش افزوده نقدی (CVA) با رویکرد پانل دیتا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد

2 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد (مسئول مکاتبات)

چکیده

یکی از مهمترین اجزای هر فعالیت اقتصادی ، فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز است. منابع مالی مورد نیاز را می توان از محل حقوق صاحبان سهام یا بدهی تأمین کرد.ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام در تأمین مالی بیانگر ساختار مالی است. ساختار مالی بهینه نیز اشاره به ترکیبی از آن دو است که ارزش شرکت را حداکثرکند و هزینه سرمایه را به حداقل برساند. هدف تحقیق حاضر تأکید بر مقوله ساختار مالی و تأثیر آن بر ارزش شرکت با توجه به نوع صنعت می باشد. معیارهای مورد استفاده برای سنجش ساختار مالی در این تحقیق نسبت بدهی ها به دارایی ها و نسبت بدهی های بلند مدت به جمع حقوق صاحبان سهام است که میزان منابعی را که شرکت از طریق بدهی ها تأمین کرده است نشان می دهد. ارزش افزوده نقدی ؛ بخش نقدی ثروت ایجاد شده توسط شرکت را نشان می دهد. نتایج تحقیق بیانگر این مطلب است که در هر دو دسته از صنایع استراتژیک و غیر استراتژیک و نیز کل صنایع رابطه معناداری بین ساختار مالی و ارزش افزوده نقدی وجود دارد. همچنین ضرایب تعیین تعدیل شده و ضرایب متغیرهای مستقل در مدل های رگرسیونی نشان می دهد روابط بین ساختار مالی و ارزش افزوده نقدی در صنایع استراتژیک و غیراستراتژیک با یکدیگر تفاوت معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the strategic and non-strategic industries distinction Tehran Stock Exchange with emphasis on capital structure and cash value added (CVA) with panel data approach

نویسندگان [English]

  • Saied Saieda Ardakani 1
  • Frogh Hairany
  • Mohsen Dehghan Mirokabad 2
1 Associate Professor of Yazd University
2 M.A Accounting of IAU, Yazd Branch (Corresponding Author)
چکیده [English]

One important component of any economic activity, providing financial resources needed. Financial resources can to provide from equity or debt. combining debt and equity at financing represents the financial structure. Optimal financial structure refers to the combination of the two is that maximization firm’s value and to minimize capital costs. Aim of this study is to emphasize the financial structure of categories and its efficacy on firm’s value according to the industry. Criteria used to measure the financial structure of research is the debt to asset ratio (FL)   and long-term debt to total equity (NCE). that the resources of the Company has financed through debt shows. Cash value added; part cash wealth created by the company shows. Results of this research indicate that both strategic and non-strategic industries and the entire industry significant relationship between financial structure and cash value added there. Adjusted coefficients of determine and coefficients of independent variables in regression models show the relationships between financial structure and cash value added in strategic and non-strategic industries have significant difference together.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial structure
  • strategic industries
  • non-strategic industries
  • cash value
  • regression combination