استفاده از تبدیل موجک جهت بررسی میزان همبستگی نرخ ارزهای مختلف ، قیمت نفت ، قیمت طلا و شاخص بورس اوراق بهادار تهران در مقیاسهای زمانی مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت مالی، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران (مسئول مکاتبات)

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی

3 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

4 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

یکی از مسائل قابل توجه در عرصه بازارهای مالی رابطه تنگاتنگ میان بازارهای مختلف میباشد. در این مقاله جهت بررسی میزان ارتباط و همبستگی بازارهای مالی از تبدیل موجک جهت تجزیه سریهای زمانی قیمت نفت ، قیمت طلا، نرخ ارزهای مختلف و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران به مولفه های با مقیاسهای زمانی مختلف آنها استفاده شده و در نهایت میزان همبستگی متغیرهای مذکور در بازه های زمانی مختلف محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بازه زمانی مورد مطالعه از ابتدای سال 1383 تا شهریور ماه سال 1389 بوده و تعداد 334 نمونه میانگین هفتگی برای هر یک از متغیرها مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که میزان همبستگی این متغیرها در بازه های زمانی مختلف متفاوت بوده و با میزان همبستگی مستقیم محاسبه شده بین متغیرها نیز تفاوت دارد. ضمنا با توجه به نتایج حاصله حتی در مواقعی که همبستگی مستقیم معنی داری میان دو متغیر وجود ندارد ، همبستگی های معنی داری در بازه های زمانی مختلف وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Correlation Analysis of Stock Exchange Index, Oil price, Exchange Rate and Gold price: A Wavelet Decomposition Method

نویسندگان [English]

  • Nima Pazoki 1
  • Akram Hamidian 2
  • Shapour Mohammadi 3
  • Vahid Mahmoudi 4
1 M.A Finance
2 M.A Finance
3 Assistant professor in Tehran University
4 Associate professor in Tehran University
چکیده [English]

One of the important issues in the financial markets topic is the relation between the prices of valuable commodities like oil and gold and the various exchange rates. Wavelets are mathematical functions for analyzing the time series into their components in various time scales. In this paper firstly the time series of oil price, various exchange rate & gold price are analysis to their components in various time scales by wavelet transform and then the correlation between these components are studied. The results showed that the correlation between these variants are different in the various time scales and also is different from the direct correlation of them. In the case that the direct correlation between the variants is not meaningful we can get valuable correlation in various time scales.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wavelet Transform
  • Correlation
  • Stock Exchange Index
  • Time Scale