بررسی علل افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق مشتریان حقیقی بانک ملت شعب تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 کارشناس ارشد رشته مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

از آنجا که وجود مطالبات معوق باعث کاهش منابع،بلوکه شدن منابع بانک نزد بانک مرکزی،کاهش نقدینگی،کاهش سوداوری،کاهش سرعت گردش پول و در نتیجه کاهش قدرت رقابتی بانک خواهد شد، معضل مطالبات معوق اهمیت بسزایی دارد و مطالبات معوق به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر سودآوری تاثیرگذار است و سودآوری بانک مستقیما بازار سهام بانک را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به لحاظ اهمیت موضوع مذکور این پژوهش جهت شناسایی علل افزایش مطالبات معوق انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه شعب شهر تهران و حجم نمونه 250 نفر از مدیران و کارشناسان و کارکنان اعتباری بانک ملت شعب تهران می باشد. علل افزایش مطالبات معوق در سه گروه اطلاعات کمی،اطلاعات کیفی و عملکرد مدیران و کارکنان طبقه بندی شده است واز طریق آزمون t یا z تک نمونه ای داده ها از طریق نرم افزار های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت با به کارگیری آزمون فریدمن علل طبقه بندی گردید. نتیجه این تحقیق حاکی از این است که اطلاعات کیفی مشتری،عملکرد مدیران و کارکنان،اطلاعات کمی مشتری به ترتیب در افزایش مطالبات معوق تاثیرگذار است به عبارت دیگر اطلاعات کیفی مشتری دارای بیشترین و اطلاعات کمی مشتری کمترین تاثیر در بروز مطالبات معوق دارند. و در بین متغیرهای فرعی نوع و میزان وثیقه(متغیر کیفی) دارای بالاترین و بخشنامه ها و سیاست های اعتباری (متغیر عملکرد مدیران و کارکنان) دارای کمترین اهمیت هستند. لذا ضرورت توجه کارکنان به اطلاعات کیفی مشتری اهمیت بسزایی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Causes increased past maturity and delayed debt real customers bank mellat branches of Tehran

نویسندگان [English]

 • Hosein Safarzadeh 1
 • Mohammadhasan Ebrahimi Sarvolia 1
 • Abdol Rasul Karimi Yazdi 2
1 Assistant Professor of Islamic Azad University Tehran Central Branch
2 Master of Business Administration ( Minor: Financial Management)
چکیده [English]

 Since the delayed demand result in sources loss,Blocking the sources Of markazi bank  , loss cush , profit , rate of cash flowing , and totally decrease the  power of the competition of the bank. So it shows the importance of delayed demands. and the delayed  demand directly or indirectly offect on profit . and the profit of markazi bank has a direct effect on the share market. because of the importance this study is about identifing the causes rising in the delayed demand (debt).the static sample in this study is all of the Tehran branches and is about 250 people from the mangers , experts , credit clerks of the mellat bank in tehran branches. The casuses of the rising in delayed debt is categorized in tree groups ,quantity information , quality information analysed and the actions of mangers and clerks . and by testing the z or t samples with statistic soft ware and finally the results categorized with fredman test . the results  show that , the customer quality information the action of mangers , and clerks , the quantity information of the customers effect on vising the delayed debt respectivly. In other word , customers quality in formation has high and quantity informqtion has low effect on creating delayed debt and among secondry variables and the value of security (quality variable) has high importance , and among the credit policy (the variable of clerks and mangers)has low importance so the aftention of the clerks to the quality information of the  customers  has high importance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • current loans
 • past maturity loans
 • delayed debt loans
 • suspected loans
 • unpaid loans
 • maturity
 • Resources
 • facilities