بررسی تاثیر نوسانات شاخص قیمت و بازده نقدی بورس بر بازدهی سرمایه گذاری در طلا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران_ایران

چکیده

هدف این مقاله آزمون رابطه بین بازدهی سرمایه گذاری در سکه طلا و بازدهی بورس اوراق بهادار و توجه به تغییرات این رابطه در زمان منفی بودن بازدهی بازار اوراق بهادار است.
در این مقاله از روش خودرگرسیون مدل توزیعی است تا بازدهی سرمایه گذاری در سکه طلا را با بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار با کمک مدل تخمین خطا TARCH/EGHARCH در داده های روزانه که دوره آن 6فروردین 1390 تا 24 شهریور 1391 (در مجموع 341 مشاهده) مرتبط سازد.
یافته های تحقیق حاکی از آن است که ضریب همبستگی اندک مثبت که در سطح 5% معنا دار نبود، بین بازدهی طلا و بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با یک دوره وقفه وجود داشت، در حالی که ضریب هم بستگی قابل توجه مثبت بین بازدهی سرمایه گذاری در سکه طلا با بازدهی طلا در دوره قبل مشاهده گردید. علاوه بر این در زمان منفی بودن بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار، وجود هم حرکتی بین بازار سرمایه گذاری در سکه طلا و بورس اوراق بهادار در زمان آشفتگی بازارهای مالی تایید نمی شود. افزون بر این شواهدی وجود دارد که بیانگر شدید بودن نوسانات بازار طلا در زمان رکود های پی در پی بازار سهام هستند.
بر مبنای این نتایج، منافع بالقوه ای برای سرمایه گذاری در سکه طلا در دوره رکود بازار سهام باید وجود داشته باشد، در حالی که نتایج تجربی این تئوری را درمورد بازار بورس اوراق بهادار تهران تایید نمی کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of fluctuations of the Tehran Stock Exchange index (TEDPIX) on return of investment in gold

نویسندگان [English]

  • Eftekhar Sadat Kafash Hoseini 1
  • Ali Rostami 2
1 MA student in financial management in economic university of Tehran
2 Faculty of payamnur university Tehran_Iran
چکیده [English]

The purpose of this paper is to examine the relation between gold return and stock market
Return (TEDPIX) and whether its relation changes in times of consecutive negative market returns for an indeveloping  market, Iran.
The paper applies the autoregressive distributed model to link gold returns to stock returns with TGARCH/EGARCH error specification using daily data from 6, th Farvardin 1390 to 24, th Shahrinar 1391, a total of 341 observations.
Findings show A significant positive but low correlation is found between gold and once-lagged stock returns that was not significant in 5% level. Moreover, consecutive negative market returns do not seem to intensify the co-movement between the gold and stock markets as normally documented among national stock markets in times of financial turbulences. Indeed, there is some evidence that the gold market surges when faced with consecutive market declines.
Based on these results, there are potential benefits of gold investment
during periods of stock market slumps. The findings should prove useful for designing financial investment portfolios.
Originality value of this paper is to evaluate the role of gold from a domestic perspective, which should be more relevant to domestic investors in guarding against recurring heightened stock market risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Return
  • Gold coin
  • Investments
  • Stock markets
  • Gold investment
  • TEDPIX
  • Market risk