تبیین عوامل رفتاری انسان در انتخاب پرتفوی بهینه درمقایسه با مالی استاندارد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد اراک

2 مربی دانشگاه آزاد واحد اراک

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اراک (مسئول مکاتبات)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تبیین عوامل رفتاری انسان در انتخاب پرتفوی بهینه در مقایسه با مالی کلاسیک ( استاندارد) طبق مفروضات مارکویتز می باشد. طبق این پژوهش بازه 5 ساله  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386-1389 مورد بررسی قرار گرفت. در بین سالهای مورد بررسی در 118 شرکت با استفاده از روش آماری مقایسه میانگین ها و رگرسیون وآنالیز واریانس، تأثیر  عوامل رفتاری و به صورت غالب حسابداری ذهنی  در سرمایه گذاری سهام  وانتخاب پرتفوی بهینه با بازدهی بالا وریسک کمتر در مقایسه با مالی استاندارد مورد سنجش قرار گرفت.این پژوهش شامل دو فرضیه اصلی بود که  در فرضیه اول ادعا شد بازدهی  انتظاری پرتفوی انتخابی مدل رفتاری از بازدهی انتظاری مدل استاندارد بیشتر است که با توجه به سنجش به عمل آمده مورد تایید قرار نگرفت،فرضیه دوم بر این اساس ادعا شده بود که ریسک انتظاری  پرتفوی انتخابی مدل رفتاری کمتر از ریسک انتظاری مدل استاندارد می باشد که با توجه به نتیجه بدست آمده مورد پذیرش قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the behavior of the optimal portfolio choice than the standard financial

نویسندگان [English]

  • Majid Zanjirdar 1
  • Reza Mosavi 2
  • Maryam Saberi 3
1 Assistant Professor of Islamic Azad University, Arak Branch
2 Assistant Professor of Islamic Azad University, Arak Branch
3 M.A. Student of Islamic Azad University, Arak Branch (Corresponding Author)
چکیده [English]

The purpose  of this study explain the behavior of the optimal portfolio choice than the standard assumptions of classical finance is Markowitz. The 5-year interval of the listed companies in Tehran Stock Exchange for the years 1386-1389 were examined Between the 118 companies analyzed statistically compared using ANOVA and regression tests, Behavioral and mental accounting dominant influence on stocks and investment Optimal portfolio selection with higher yields than comparable financial misstatement was determined by standard The research consisted of two main hypothesis was that the first hypothesis was that the expected return on the portfolio choice behavior model Expected return is higher than the standard model that the measure was taken to confirm The second hypothesis was based on the claim that the portfolio's expected risk choice behavior model less Risk is the expected standard model with respect to the results achieved were acceptable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ANOVA
  • optimal portfolio