بررسی امکانپذیری قیمت گذاری نفت خام توسط کشورهای عضو سازمان اوپک و OECD با استفاده از تئوری بازیها در قالب یک بازی برد – برد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد (مسئول مکاتبات)

2 دانشیار اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

4 استادیار اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در عرضه اقتصاد بین الملل کشورها یا عرضه کننده خالص نفت خام و یا وارد کننده محض آن می باشند. در این بین دو سازمان OPEC و OECD به عنوان سازمان هایی هستند که به ترتیب صادرکننده و واردکننده عمده نفت خام در جهان محسوب می شوند و بالطبع نقش به سزایی در تعیین قیمت نفت دارند. در مقاله حاضر به بررسی قدرت اثرگذاری هر یک از سازمان های مذکور بر قیمت نفت خام و همچنین برآورد قدرت چانه زنی نسبی هر یک از آنها در بازی تعیین قیمت نفت می پردازیم. الگوی بازار انحصار دوطرفه (مضاعف) و مدل بازی شبیه به معمای زندانی برای توصیف شرایط حاکم بر بازار نفت بین این دو سازمان ارائه گردیده است.
در این تحقیق با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1980 الی 2012 و همچنین استفاده از الگوی هم انباشتگی جوهانسن-جوسیلیوس و همچنین روش سیستم معادلات همزمان، به آزمون تجربی و اقتصادسنجی مدل ها و الگوهای مذکور پرداخته شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که سازمان OECD در بازارر نفت از قدرت چانه زنی بالایی برخوردار است و مازاد رفاه بیشتری را در مقایسه با سازمان اوپک نصیب خود می کند. همچنین امکان طراحی الگوی بازی برد-برد مبتنی بر افزایش منافع طرفین مبادله وجود دارد، منتهی به دلیل ساختار غیرهماهنگ و نامتجانس اعضای اوپک، الگوی مذکور نمی تواند یک بازی همکارانه پایدار و بلندمدت تلقی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility study of the pricing of crude oil by OPEC and OECD countries using game theory in the form of a win– win

نویسندگان [English]

  • Reza Fahimi Doab 1
  • Ahmad Sabahi 2
  • M. H. Mahdavi Adeli 3
  • Ahmad Seyfi 4
1 Author and Phd Student of Economics Faculty of Economic and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad
2 Associate Professor of Economics, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad
3 Professor of Economics, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad
4 Faculty member of Economic and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

In international economy, countries are specially importer or pure supplier of crude oil .The OECD and OPEC are the organizations that respectively are considered as the most importer and exporter of crude oil in the world and therefore have a significant role in determining the oil price .This paper examines the impact strength of each of the organization on the price of crude oil and also estimate the relative bargaining power for determining the price of oil in the game bilateral monopoly market model similar to the prisoners dilemma game model to describe the situation on the oil market between the two organization is presented. In this model ,the price extend in a moment is depend on player bargaining power and player wait rates. In this research, set to empirical and econometric models by using data from 1980 to 2012 and also use the same pattern johansen – juselius and the simultaneous equation system approach. Finding of this research suggest in OECD oil bazaar bargaining power is high and in compare with OPEC received more welfare also, it is possible to design win - win game model based on Rising mutual benefit trade. but because of uncoordinated and heterogeneous character of OPEC,the model cannot be considered as a long term and stable cooperative game

کلیدواژه‌ها [English]

  • crude oil market
  • OPEC Organization and the OECD
  • bilateral monopoly
  • Game theory
  • a model of Johansen - Juselius
  • simultaneous equation system approach