تأثیر سرمایه گذاری بخش عمومی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی با حضور مالیات بر شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته مقطع دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

چکیده

از آنجا که سرمایه گذاری از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادی می باشد, توجه به رشد و گسترش سرمایه گذاری بخش خصوصی و عوامل مؤثر بر آن حایز اهمیت است. در مورد اینکه مخارج دولتی، چه به صورت مخارج سرمایه ای وچه به صورت مخارج مصرفی از نظر مالی، باعث جانشینی مخارج سرمایه گذاری خصوصی می شود، هیچ تردیدی وجود ندارد . سرمایه گذاری دولتی باعث جانشینی مخارج سرمایه ای دولت به جای مخارج سرمایه ای خصوصی می شود و مخارج سرمایه ای دولتی یک نوع برون رانی به همراه دارد ،اما سرمایه گذاری دولتی در امور زیر بنایی مانند بزرگراه ها، فرودگاه ها، سیستم های آب رسانی وغیره، دارای یک رابطه مکمل با سرمایه گذاری خصوصی می باشد و عملاً درون رانی وجود دارد. لذا در این مطالعه اثر سرمایه گذاری بخش عمومی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی گردیده است. روش جمع آوری اطلاعات و آمار به صورت کتابخانه ای بوده و براساس آمارهای سری زمانی 89-1353 که از بانک مرکزی و اداره کل امور مالیاتی، اخذ گردیده، در قالب یک الگو سرمایه گذاری نئوکلاسیکی , تأثیر متغیرهای توضیحی سرمایه گذاری بخش دولتی، مالیات برشرکت ها، تورم، نرخ بهره، تسهیلات و دو متغیر مجازی سیاست های اصلاحی دولت و صندوق ذخیره ارزی برسرمایه گذاری بخش خصوصی، با استفاده از روش اقتصاد سنجی GMM و نرم افزار Eviews ، برای اقتصاد ایران، برآورد گردید. سرمایه گذاری بخش دولتی، مالیات برشرکت ها، تورم و نرخ بهره رابطه منفی با سرمایه گذاری بخش خصوصی داشته, اما تسهیلات، سیاست های تعدیل و صندوق ذخیره ارزی ،‌تأثیر مثبت برروی سرمایه گذاری خصوصی داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of governmental investment on the effect private investment with the existence of corporate tax"

نویسنده [English]

  • Taniai Khosravi
Ph.D.facuity Member of Islamic Azad University, Sciences &Research,Tehran Branch
چکیده [English]

Since investment is one of the effective factors on economical growth and  development,paying attention to the growth and development of of investment of pivate parts and the effective factors on on it is important.There is no doubt that the governmental expenses or consumed expenses either in the form of investing expenses of private expenses.governmental investment make the replacement of investment expenses instead of private expenses and governmental expenses have a kind of crowding out but the governmental investment in building high ways,airports and etc has an integral relationship with private investment,and practically there is a crowding in.So in this study the effect of governmental investment on private investment is studid.
They were evaluated through a neoclassical investment model and and the effect of explanatory variables on governmental section ,corporate tax ,inflation,interest rate and two dummy varibles using the econometrics metoth GMM and softwere Eviews for the economy of Iran were assessed. The investment in governmental section ,corporate tax, inflation and interest rate had a negative relationship with private investment but facilities, Adjustment policies and Currency Reserve Fund had positive effects on private investment.Regarding the reversed relationship between investment and corporate tax,applying tax exemption in corporate tax discussion,setting the rate of depreciation more than the real economical deprecation rate,speeding up the acceptable deprciationusing the rate of decresing tax on companies,after several increasing rate and on the whole reassessment of that descrease interest rate can be effective in encouraging investment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate tax-Private investment- GMM