بررسی واکنش بیش از واقع سرمایه گذاران به اقلام تعهدی (ناهنجاری اقلام تعهدی) در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی رشته حسابداری دانشگاه الزهرا

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تهران (مسئول مکاتبات)

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی واکنش بیش از واقع سرمایه گذاران به اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 تا 1390 پرداخته شده است. برای بررسی واکنش بیش از واقع سرمایه گذاران از رابطه بین اقلام تعهدی سال جاری و بازده غیرعادی سال آتی استفاده شده است. برای اندازه گیری اقلام تعهدی از مدل سرمایه در گردش اسلوان استفاده شده است. همچنین بازده غیرعادی بر اساس تفاوت بین بازده واقعی هر سال با میانگین بازده واقعی دو سال گذشته استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بورس اوراق بهادار تهران، سرمایه گذاران نسبت به اقلام تعهدی واکنش بیش از واقع می‏دهند، که نشان دهنده ناهنجاری اقلام تعهدی می باشد. ناهنجاری اقلام تعهدی از آنجایی که نشان دهنده امکان کسب بازده غیرعادی از اطلاعات اقلام تعهدی است در طبقه پژوهش های ناهنجاری (ناکارایی) بازارها قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysing Investors’ overreaction to the Accruals (Accrulas Anomoly) in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Hosseini 1
  • Hojjat Esmaeilzadeh 2
  • MohammadSadegh Ghaznavi 3
1 Assistant professor, Al-Zahra University
2 Ph.D. Student of Accounting, University of Tehran
3 MSc. Student of Accounting, University of Tehran
چکیده [English]

In the following research, investors’ overreaction to accruals is investigated in Tehran Stock Exchange through the years of 1384 to 1390. In order to analyze investors’ overreaction, we use the relation between current year accruals and the successive year abnormal returns. In measurement of accruals, Sloan model for working capital have been used. Abnormal return is calculated by the difference between actual return of each year and average of two past years return. Results of this study show that in Tehran stock exchange, investors overreact to accrulas and this betoken as accruals anomaly. Accruals anomaly is categorized in market inefficiency studies, because it shows the ability of gaining abnormal return if someone gobble up information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market inefficiency
  • Accrual anomaly
  • abnormal return