بررسی مقایسه ای عوامل رفتاری در سرمایه گذاری دارایی های مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی (مسئول مکاتبات)

2 استادیاروعضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

3 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت-دانشکده نفت تهران

چکیده

از سال 1980 با مطرح شدن ادبیات مالی رفتاری، فرض منطقی بودن سرمایه گذاران و اعتقاد به کارا بودن بازارهای سهام مورد انتقاد قرار گرفته است. ادبیات مالی رفتاری اظهار می دارد که سرمایه گذاران تحت تاثیر سوگیری های رفتاری بوده که در تصمیمات مالی آنها در زمان خرید و فروش سهام بر نحوه تصمیم گیری آنها تاثیر می گذارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل رفتاری دوری از تاسف و پشیمانی، اثر تمایلی، حسابداری ذهنی، بیش اطمینانی، شهود نمایندگی، رفتار توده وار و محافظه کاری و اثر مالکیت بر روی سرمایه گذاری دارایی های مالی و در نهایت بررسی مقایسه ای این عوامل می باشد. به این منظور تعداد 385 نفر از سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه بطور تصادفی انتخاب و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است. اطلاعات حاصل و فرضیه ها مورد آزمون آماری قرار گرفتند.
نتایج حاصل نشان می دهد که تمام عوامل به غیر از عامل "بیش اطمینانی" روی سرمایه گذاری تاثیر گذار هستند و میزان این تاثیر برای هریک متفاوت می باشد و رتبه بندی این عوامل از نظر میزان تاثیر گذاری عبارتند از: 1-سود و زیان نسبی ، 2-اثر تمایلی ، 3-محافظه کاری ، 4-رفتار توده وار 5-شهود نمایندگی 6-اثر مالکیت ، 7-پشیمان گریزی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative survey on behavioral factors on financial assets investment

نویسندگان [English]

 • Hamidreza Kordlouie 1
 • Nader Dashti 2
 • Razieh Seifollahi 3
1 Assistant professor and member of Scientific Board- Islamic Azad University Eslamshahr Branch
2 Assistant professor and member of Scientific Board-Petroleum University of Technology-Petroleum University of Tehran
3 MA in Financial Management, Islamic Azad University Central Tehran Branch
چکیده [English]

Since 1980s by appearing behavioral finance literature, logically investment hypothesis and also efficient market ruined. The mentioned literature states that some biases cause on decision making while trading shares. This study investigates the effect of some behavioral elements on security investment. The aforesaid elements are Regret aversion, Disposition effect, Mental accounting, over confidence, Representativeness, Herding behavior, Conservatism and Endowment effect. In order to do the study, a sample of 385 investors in stock market was chosen and data was gathered through a questionnaire. Statistical tests examined the research hypotheses.
Results show that all factors have a significant effect on investors'' decision-making exclude over-confidence. Due to different affection, the elements were rated. Rating indicates that the sequence of them is as follow:  1-Mental accounting, 2-Disposition effect, 3- Conservatism, 4- Herding behavior, 5- Representativeness, 6-Endowment effect, 7- Regret aversion.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Behavioral Finance
 • Regret aversion
 • disposition effect
 • mental accounting
 • over confidence
 • Representativeness
 • herding behavior
 • Conservatism
 • Endowment effect