طراحی اوراق بهادار مبتنی بر سود سهام دریافتنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش طراحی اوراق بهادار مبتنی بر سود سهام دریافتنی می باشد. در ایران یکی از مسائل مهم، رشد بالای نقدینگی و عدم هدایت صحیح آن به سوی بخش مولد بوده که مشکلات مختلفی را ایجاد می کند. با توجه به تقسیم درصد بالایی از سود هر سهم به شکل نقدی در بازار سرمایه ایران و وصول زمان­بر سودهای دریافتنی در شرکت­های سرمایه­گذاری که باعت کاهش قدرت نقدینگی و نقدشوندگی در شرکت­های مزبور می‌شود ، طراحی اوراق بهادار مبتنی بر این داراییها به منظور تأمین سرمایه در گردش این شرکت­ها اهمیت فراوانی می­یابد. این پژوهش به روش دلفی انجام شد. اعضای نهایی گروه دلفی 87 نفر از صاحبنظران حوزه مالی اعم از شاغلین در نهادهای مالی، ارکان های نظارتی و دانشگاه ها می باشند. این مدل با اکثریت ارائ اعضای گروه دلفی برای بازار مالی ایران مناسب دیده شد و مورد تایید قرار گرفت. با توجه به نظرات ارائه شده، اوراق بهادار به پشتوانه سود سهام دریافتنی اثرات مثبتی بر بازار سرمایه، بر نهادهای مالی - سرمایه گذاری و بر اقتصاد کلان ایران می گذارد.در پایان طریقه ارزشگذاری این اوراق ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of dividends receivable backed securities

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Erza 1
  • Mohammad Hashem Botshekan 2
1 Ph.D Student of financial management, Allameh Tabatabaee Univesity
2 Assistant Prof. of accounting group, Allameh Tabatabaee Univesity
چکیده [English]

The main of this research was to design and feasibility issue of securities is based on the dividend receivable. In Iran one of the important issues is growthing of liquidity and lack of proper guidance to the productive sector which creates many problems.Given the high percentage of earnings per share divided by the capital market in the form of cash And time of receipt of benefits receivable in cash and investment companies, which leads to reduced liquidity in the companies is based on the asset portfolio designed to provide working capital for these companies is very important.
The methodology of  This study was Delphi. The final member of the Delphi group were 87 experts employed in the financial area, including financial institutions, regulatory and universities. This model, with a majority vote of the members of Delphi's financial markets was appropriate and was approved.  Based on the comments provided, dividends receivable backed securities are positive effect on capital markets, financial institutions - investment and the country's macro economy.The valuation formula of these securities is provided in the of paper.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Securitization
  • dividends receivable
  • asset based securities
  • pooling
  • Tranching
معصومی نیا، غلام علی و شهیدی نسب، مصطفی، (1389)، بررسی فقهی و اقتصادی ابزار تأمین مالی مشارکت کاهنده، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال نهم،ش 35، 99-128.
معصومی نیا، علی و سیدی نیا،سیدا کبر، (1390)، بررسی فقهی قرارداد اختیار معامله، مجله اقتصاد اسلامی، 10(40)، 145-178.
موسویان، سید عباس، (1385)، بررسی فقهی و حقوقی معاملات شرکت های لیزینگ، مجله اقتصاد اسلامی، سال ششم، 75-91.
موسویان، سید عباس. (1386). ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگو اندیشه اسلامی.
موسویان، سید عباس، نظرپور، محمدنقی، خزائی، ایوب،( 1390)، امکان سنجی فقهی طراحی اسناد خزانه اسلامی در بازارهای مالی اسلامی، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، 10(4): 87-116.
An, X. , Deng, Y. and Gabriel, S. A. (2009), Value Creation Through Securitization: Evidence From The CMBS Market, The Journal Of Real Estate Finance And Economics, 38(3), P. 302-326.
Calem, P.S. And Lacour-Little, M. (2004), Risk-Based Capital Requirements For Mortgage Loans, Journal Of Banking And Finance, 28 ( 3), P. 647-72.
Calomiris, C.W. And Mason, J.R. (2004), Credit Card Securitization And Regulatory Arbitrage, Journal Of Financial Services Research, 26(1), P. 5-27.
Cantor, R. And Demsetz, R. (1993), Securitization, Loan Sales, And The Credit Slowdown, Quarterly Review (Federal Reserve Bank Of New York, 18( 2), P. 27-39.
Choudry, M. (2006). An Introduction To Bond Markets (3th Ed.). John Wiley & Sons.
Culp, C. L. (2006). Structured Finance And Insurance: The ART Of Managing Capital And Risk. Hoboken, N.J.: Wiley.
Demarzo, P. And Duffie, D.,(1999), A Liquidity-Based Model Of Security Design, Econometrica, 67, P. 65-99.
Demarzo, P., (2003), Portfolio Liquidation And Security Design With Private Information, Stanford University Working Paper.
Demarzo, P., (2005), The Pooling And Tranching Of Securities: A Model Of Informed Intermediation, Review Of Financial Studies, 18, P. 1-35.
Deutsch ,T. (2011), Before The House Financial Services Committee, Subcommittee On Capital Markets And Government Sponsored Enterprises.
Dionne, G. And Harchaoui, T.M. (2003), “Bank’s Capital, Securitization And Credit Risk: An Empirical Evidence For Canada”, Working Paper, Ssrn, Rochester, Ny.
Finnerty , J.(1988), Financial Engineering In Corporate Finance: An Overview, Financial Management, 7( 4). P.14-33.
Greenbaum, Stuart I.,(1986), Securitization, Asset Quality And Regulatory Reform, Brc Working Paper No. 147, Northweatern University, Evanston, Il).
Greenbaum, I. And Thakor , V., (1987), Bank Funding Modes: Securitization Versus Deposits, Journal Of Banking And Finance 11, P.379-401.
Gurulkan, H. (2010). Islamic Securitization: A Legal Approach. Istanbul.
Heuson, A., Passmore, W.  And Sparks, R., (2000). Credit Scoring And Mortgage Securitization: Implications For Mortgage Rates And Credit Availability, Board Of Governors Of The Federal Reserve System Finance And Economics Discussion ,P.44.
Hess, A. And Smith  C. (1988), Elements Of Mortgage Securitization, Journal Of Real Estate Finance And Economics 1, P. 331-346.
International Finance Corporation. (2004). Securitization: Key Legal And Regulatory Issues. Russia: Ifc.
James, Ch. (1988). The Use Of Loan Sales And Standby Letters Of Credit By Commercial Bank, Journal Of Monetary Economics, 22(3) ,P. 395-422.
Jobst ,Andreas A. ,(2006) ,Asset Securitization As A Risk Management And Funding Tool: What Small Firms Should Know. Managerial Finance, 32( 9), P. 731-760.
Katz, J.( 1997). Getting Secure., Federal Reserve Bank Of Boston Regional Review 3 ,P.13-7.
Kolari, J. W., Donald R. Fraser, And Anari, A.. (1998). The Effects Of Securitization On Mortgage Market Yields: A Cointegration Analysis. Real Estate Economics, 26(4), P. 677-93.
Kothari, V. (2006). Securitization: The Financial Instrument Of The Future. John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd.
Oldfield, S.,(2000), Making Markets For Structured Mortgage Derivatives, Journal Of Financial Economics 57, P.445-471.
Raines ,M. And . Wong, G. (2002) , Aspects Of Securitization Of Future Flows Under English And New York Law, 12 Duke J. Of Comp. & Int’l L. 453, P. 453.
Schwarcz, L. S. (1994). Alchemy Of Asset Securitization. Stanford Journal Of Law, Business And Finance, 1, 136.
Stanton, S..( 1998). The Underinvestment Problem And Patterns In Bank Lending. Journal Of Financial Intermediation 7, No. 3 , 293-326