بررسی اثر ربایش در سیکل های تجاری و سرمایه گذاری )مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران(

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ی رشته مدیریت بازرگانی مالی، گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

4 استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران ، ایران

چکیده

از لحاظ تئوریهای اقتصادی بهترین نوع بازار و کاراترین آنها بازار رقابت کامل است. در این بازارها تعداد
خریداران و فروشندگان به قدری زیاد است که رفتار هیچ یک از بازیگران آن به تنهایی بر بازار مؤثر نبوده و تنها
با ایجاد تغییرات واقعی و در سطح کلیقی امکان تغییر قیمت وجود خواهد داشت. بورس اوراق بهادار تهران که
در آن انواع سهام شرکتها معامله میشود با مشکلاتی از جمله عمق کم بازار مواجه بوده که تأثیر برخی
بازیگران و ایجاد جو روانی میتواند زیانهای هنگفتی را متوجه سرمایهگذاران نماید. لیکن ایجاد حدود نوسان
قیمت ابزاری است تا بازار و بازیگران آن فرصت تأمل بیشتر و تصمیمگیری بهتر داشته باشند. لذا نتایج این
تحقیق نشان میدهد که اعمال این حدود باعث بروز پدیده اثر ربایش گردیده و سرمایهگذاران به علت ترس از
عدم خرید سهام به قیمت مناسب یا فروش آن قبل از سقوط کامل قیمتها، سریعاً به حدود قیمتی جذب می-
شوند. بسیاری از شرکتهای سهامی بازار از جمله 03 شرکت بزرگ مورد بررسی با این پدیده مواجه بوده و نکته
اینکه این پدیده بین سرمایهگذاران نهادی رواج بیشتری یافته که کاملا بر خلاف انتظار میباشد. از نتایج دیگر
این تحقیق میتوان به کاهش و کنترل نوسان در اثر وجود حدود مجاز و عدم تأثیر اثر ربایش بر طول موجهای
شاخص قیمت اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Magnet Effect in Business Cycle and Investment

نویسندگان [English]

  • Hamid Mahdavi Rad 1
  • Feraydoon Rahnamay Roodposhti 2
  • mirfeiz Fallahshams 3
  • Hashem Nikoomaram 4
2 Professor, Islamic Azad University, Science and Research Branch
چکیده [English]

Theoretically in economics, perfect competition market is the best and most efficient market. Such a market has as much as suppliers and demanders that no one can affect it solely and only significant changes can vary prices. Low depth of Tehran Stock Exchange causes costs to investors as a play of some participants and behavioral biases. Price limit is an opportunity for market to take and make decision more effective. Results of this research show that, due to price limitation in market, magnet effect phenomenon is appeared. It absorbs investors avoiding losses. In includes top 30 publicly traded companies like many others, and unexpectedly institutional investors have more tendency to limits. Other finding of the research indicates that fluctuation will be controlled as a result of magnet effect; meanwhile it does not affect wave length of price indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • price limit
  • magnet effect
  • Institutional investors
  • non- institutional investors
  • stock exchange
اورنسون، الیوت. (1364). روانشناسی اجتماعی. ترجمه: حسین شکرکن، چاپ دوم. اهواز: مرکز انتشارات و چاپ دانشگاه شهید چمران
آیین­نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران، مصوب شورای عالی بورس
تلنگی، احمد. (1383). تقابل نظریه نوین مالی و مالی رفتاری. تحقیقات مالی، 17
ثقفی، علی و پوریانسب، امیر. (1383). پژوهش های تجربی حسابداری. دانش و پژوهش حسابداری، سال اول، شماره 3، ص ص 17-8.
جهانخانی، علی و عبده تبریزی، حسین. (1372). نظریه بازار کارای سرمایه. تحقیقات مالی، 1
دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت­های ثبت شده نزد سازمان مصوب سوم مردادماه 1386.
دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، مصوب 13 آذرماه 1389، هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
راعی، رضا و فلاح پور، سعید. (1383). مالیه رفتاری، رویکردی متفاوت در حوزه مالی. تحقیقات مالی، 18، ص ص 106-77.
رنانی، محسن،(1389) بازار یا ناباز: بررسی موانع نهادی کارایی نظام اقتصادی بازار در اقتصاد ایران، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی، تهران.
سامانی­پور، حسن و رشید شمخال، علی، (1389) اقتصاد خرد، مرکز انتشارات علمی دانشگاه ازاد اسلامی قزوین، چاپ دوم.
عبادی، جعفر، (1370) مباحثی در اقتصاد خرد، تهران.
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1 آذرماه 1384، مجلس شورای اسلامی.
قانون تجارت، مصوب 13 اردیبهشت‌ماه 1311.
منتظر ظهور، محمود،(1369) اقتصاد، سازمان انتشارات دانشگاه تهرانف چاپ هشتم، تهران.
Daniel, K., Hirshleifer, D. & Subrahmanyam, A. (1998). “Investor Psychology and Security Market under and Overreactions”, The Journal of Finance, 53: 1839-1885.
De Bondt, W. F. M. & Thaler, R. (1985). “Does the Stock Market Overreact?”, The Journal of Finance. 40, No. 3, 793-805.
Fama, E. & French, K. (1992). “The Cross-section of Expected Stock Returns”, The Journal of Finance. 47, 427-465.
Fama, E. F. (1970). “Efficient Capital markets: A Review of Theory and Empirical Work”, Journal of Finance, 383-417
Fama, E. F. (1998). “Market Efficiency, Long-term Returns, and Behavioral Finance”, Journal of Financial Economics, 49, 283-306.
Grinblatt, M. & Han, B. (2005). “Prospect Theory, Mental Mccounting, and Momentum”, Journal of Financial Economics, 78, 311–339.
Haveman, Robert H. & Knopf A. , The Market System, John wiley & Sons, New York, 1966.
Jegadeesh, N. & Titman, S. (1993). “Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency”, The Journal of Finance. 48.
Kothari, S. P., Lewellen, J. & Warner, J. B. “Stock Returns, Aggregate Earnings Surprises, and Behavioral Finance”, Journal of Financial Economics, (in press).
Lakonishok, J., Sheifer, A. & Vishny, R. (1994). “Contrarian Investment, Extrapolation and Risk”, The Journal of Finance. 49, 1541-1578.
Lucas, R. E. (1978). “Asset Prices in an Exchange Economy”, Econometrica, 46(6), 1429-1445.
Mehta, J.K., Studies in Advanced Economics Thetory, S.Chand & Co., New Delhi, 1964.
Merton, R. C. (1973). “An Intertemporal Capital Asset Pricing Model”, Econometrica, 41, 867-878.
Miller, E. (1977). “Risk, Uncertainty and Divergence of Opinion”, Journal of Finance. 32, 168-1151.
Moss, A. (2002). “When All Else Fails: Government as the Ultimate Risk Manager”, Cambridge, Mass. :Harvard University Press.
Namazi, M. (1985). “A Critical Review of the Efficient Market Hypothesis”, Akron Business and Economic Review, 27-35.
Ritter, J. R. (2003). “Behavioral Finance”, Pacific-Basin Finance Journal, 11, 429-437.
Salvatore, Dominik, Microeconomic Theory, Third Edition. McGraw-Hill, Inc., 1992.
Shafir, E. & Thaler, R. (2006). “Invest now, Drink later, Spend never: on the Mental Accounting of Delayed Consumption”, Journal of Economic Psychology. ARTICLE IN PRESS.
Shiller, J. R. (2003). “From Efficient Markets Theory to Behavioral Finance”, Journal of Economic Perspectives, 17, 83-104.
Shiller, R. (1981). “Do Stock Market Prices Move too Much to be Justified by Subsequent Changes in Dividends?”, American Economic Review, 71, 421-436.
Tversky, A. & Kahneman, D. (1974). “Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases”. Science. 185: 4157. 31-45.
Vuolteenaho, T. (2002). “What Drives Firm-Level Stock Returns?”, Journal of Finance, 57, 64-233