تاثیر هوش هیجانی بر کیفیت تصمیمگیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حسابداری دانشیار دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر هوش هیجانی بر کیفیت تصمیم­ گیری مالی در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. تصمیم­گیران مورد آزمون که کارگزاران بورس اوراق بهادار (به عنوان تنها گروه شناخته شده به عنوان تحلیل گر مالی در ایران) بودند، تحت دو آزمون شامل "آزمون هوش هیجانی" و "آزمون کیفیت تصمیم­گیری" قرار گرفتند.
اطلاعات مربوط به هوش هیجانی و کیفیت تصمیم گیری کارگزاران با استفاده از دو پرسشنامه  جمع آوری شد. اطلاعات بدست آمده از طریق آزمون آنالیز تشخیصی تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج تحقیق نشان داد که بُعد خود­انگیزی و همدلی تاثیر مثبت و بُعد مدیریت  تاثیر منفی بر کیفیت تصمیم گیری مالی داشته در حالیکه بُعد خود­آگاهی و خود­مدیریتی بر کیفیت تصمیم­گیری مالی تاثیر نداشته است.
نتیجه آزمون کلی اجزای هوش هیجانی بر کیفیت تصمیم­گیری مالی نشان داد که رابطه­ی معناداری بین هوش هیجانی و کیفیت تصمیم­ گیری مالی در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Emotional intelligence effect on the quality of decision making by investors in the stock exchange

نویسندگان [English]

  • S. Mahmood Mousavi Shiri 1
  • Asal Bakhshian 2
  • Hoda Barati 3
چکیده [English]

The aim of this research is to investigate the effects of emotional intelligence on the quality of investors' decision-making at Tehran Stock exchange market. The sample decision-makers who were stock brokers and analyzers were examined by both "emotional intelligence test" and "decision-making quality test".
The data obtained was analyzed by the diagnostic test and indicated that Self-motivation and agreement had positive meaningful influence on the quality of decision-making and the relation management had negative meaningful influence on the quality of decision-making. Other results show that self-consciousness and self-management had no meaningful influences on the quality of decision-making. Likewise, there was no meaningful relation between the emotional intelligence and the quality of decision-making of the investors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional intelligence
  • Decision-making
  • Investors
  • Rate of return
لباف، حسن و انصاری، محمد اسماعیل و مسعودی، معصومه .(1390). هوش هیجانی و اهمیت آن در موفقیت سازمانی .فصل نامه توسعه سازمانی پلیس. شماره 36.ص 61.
 مسیح آبادی ، ابوالقاسم.(1382)،" ادراک اطلاعات حسابداری، قضاوت نسبت به آنها و اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری "، رساله دکتری رشته حسابداری ، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حسابداری و مدیریت.
خائف الهی، احمدعلی و دوستار، محمد. (1382). ابعاد هوش هیجانی، فصلنامة مدیریت و توسعه، شماره 181.
برادبری، تراویس و گریوز ، جین. گنجی، مهدی و گنجی، حمزه (1386). هوش هیجانی )مهارت ها و آزمون ها(. انتشارات ساوالان.
Chernis, C. (2000). Emotional intelligence: What it is and why it matters. Paper presented at the Annual Meeting of the Society for Industrial and Organizational Psychology, New Orleans, LA.
Davis, Gordon B. & Margrethe H. Olson.(1984) ; Management Information Systems: Conceptual Foundations, Structure, and Development; 2nd Ed. New York: McGraw-Hill, Pp. 35-6.
Goleman, D., Boyatzis, R. & McKee, A. (2002), Primal Leadership: Realizing the Power of Emotional Intelligence, Boston: Harvard Business School Press, Human Relations, 48(2), pp. 97-125
IV sia, Chang. (2007) .The visual Investor: How to spot market trends, Annual investor survey.
Ivcevic, Z., Brackett, M. A., & Mayer, J. D. (2007). Emotional intelligence and emotional creativity.Journal of Personality, 75 (2), 199– 220.
James D. Hess, Arnold C. Bacigalupo, (2011) "Enhancing decisions and decision-making processes through the application of emotional intelligence skills", Management Decision, Vol. 49 Iss: 5, pp.710 – 721.
Mayer JD and Salovey P. (1993). The intelligence of emotional intelligence, intelligence; 17(4), 433-442.
Slaski M., Cartwright S. (2002). Health, performance and emotional intelligence: An Exploratory study for retail managers. stress and health. Vol 18, PP 63-68. Availablefrom: doi.wiley.com/ 10.1002/smi.926.
Weisinger H.(1998). Emotional intelligence at work: The untapped edge for success;Sanfrancisco, Canada, Lossey-Bass.