بررسی هم حرکتی میان بازده شاخص صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران با بازده بازارهای نفت، طلا، دلار و یورو با استفاده از تحلیل موجک

نویسندگان

1 محمد رضا رستمی استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا )س(

2 کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی

3 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه علوم اقتصادی

چکیده

یکی از مسایل با اهمیت در عرصه بازار های مالی وجود عامل سرایت میان آنها است. سرایت در بازار های
مالی به دو شکل سرایت در بازدهی و تلاطم تعریف میشود. هدف تحقیق حاضر بررسی سرایت نوسانات و تلاطم
های بازده بازارهای مالی بر بازار سرمایه در افقهای زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است. به این
منظور اطلاعات مربوط به قیمت ارزهای دلار و یورو، قیمت طلا و قیمت جهانی نفت به صورت روزانه و در دوره
زمانی 6838 6831 جمع آوری شده است سپس با استفاده از تجزیه و تحلیل موجک سری های زمانی به بازه -
های زمانی مختلف شکسته و در ادامه با استفاده از روش تحلیل عاملی و همبستگی به بررسی هم حرکتی و
چگونگی سرایت تلاطم های بازار های مالی بر یکدیگر پرداخته شده است.
نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد رابطه معناداری میان بازده شاخص صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار
تهران با بازده بازارهای نفت، طلا، دلار و یورو وجود دارد. همچنین در بازه های زمانی کوتاهتر رابطه ی قوی تری
میان متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد. همچنین با توجه به مجموع ضرایب بتای متغیرهای مستقل در بازه
های زمانی و صنایع مختلف مشخص میگردد متغیرهای بازده قیمت نفت، طلا، دلار و یورو به ترتیب بیشترین
قدرت تبیین شاخص صنایع مختلف دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the efficiency of the motion of the industry indexes in Tehran Stock Exchange with a market yield of oil, gold, Dollar and Euro using wavelet analysis

نویسندگان [English]

  • Mohammdreza Rostami 1
  • Mahmood Kalantari Bonjar 2
  • Danial Noori Jafarabad 3
چکیده [English]

Financial Contagion is considered as one of the key concern in the financial markets. Financial Contagion is categorized by return contagion and shock contagion. The purpose of this paper is to examine the short-term, medium-term and long-term contagion of return shocks and volatilities into the stock market. The sample consisted of the daily price of Dollar, Euro, Gold and Oil during the period from 2007 to 2014. To analyze the data within the sample, using the Wavelet analysis, the time series have been broken into different periods and the financial contagion has been analyzed through both factor analysis and correlation analysis
In conclusion, it was found that the return of industry Indexes are significantly related to the return of Oil, Gold, Dollar and Euro markets which was proved to be more significant between dependent and independent variables in short run. Furthermore, considering the sum of coefficients of independent variables during different periods and among various industries, it could be perceived that Industry indexes are mostly influenced by the return of Oil, Gold, Dollar and Euro variables respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wavelet analysis
  • industry indexes return
  • financial markets
مهتاب داورزاده و زهره شیرانی فخر، "بررسی میزان اثرپذیری شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران از قیمت جهانی نفت و طلا (مدل سازی و پیش بینی)"، فصلنامه بررسی های اقتصادی، دوره 4، شماره دوم، 1386.
آزاده محرابیان و محمد جواد برهانی فرد، "بررسی تاثیر نوسانات قیمت جهانی نفت خام بر شاخص قیمت سهام شرکت‌های پتروشیمی"، اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران.
حامد طاهری و میلاد صارم، "بررسی رابطه بین نرخ ارز و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران: با استفاده از رویکرد ARDL ", فصلنامه روند پژوهش اقتصادی، سال نوزدهم، شماره 60.
صمدی و همکاران، "بررسی رابطه بین توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی"، فصلنامه پژوهش اقتصادی، سال ششم، پاییز 1386.
خسرو پیرایی و شهسوار،"تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار بورس"، فصلنامه پزوهش‌های اقتصادی، سال نهم، شماره اول، بهار 1388.
نجارزاده و همکاران، "بررسی تاثیر نوسانات شوک‌های ارزی و قیمیتی بر شاخص قیمت سهام"،فصلنامه پزوهش‌های اقتصادی، سال نهم، شماره اول، بهار 1388.
عزیزی و همکاران،"بررسی رابطه بین تورم و بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران:ارزیابی فرضیه جانشینی فاما"، فصلنامه پزوهش‌های اقتصادی، سال دوازدهم، شماره دوم، تابستان 1391.
ارشدی و موسوی،"بررسی تاثیر شوک‌های نفتی با تاکید بر اثرات نامتقارن آن بر رشد اقتصادی ایران طی سال‌های 1350-1378"، فصلنامه پزوهش‌های اقتصادی، سال چهاردهم، شماره سوم، تابستان 1393.
مهدی پدرام."اثر نوسانات نرخ ارز بر روی نوسانات بازار سهام در ایران"، فصلنامه پزوهش‌های اقتصادی، سال دوازدهم، شماره دوم، تابستان 1393.
M. Ibrahim, "Macroeconomic forces and capital market integration A VAR analysis for Malaysia," Journal of the Asia Pacific Economy, vol. 8, 2003,  pp.40-19.
B. A. Abugri, "Empirical relationship between macroeconomic volatility and stock returns: Evidence from Latin American markets," International Review of Financial Analysis, vol.17,2008, pp.396-410.
M. Poitras, "The impact of macroeconomic announcements on stock prices: In search of state dependence," Southern Economic Journal, 2004, pp.549-565.
J. Döpke, D. Hartmann, and C. Pierdzioch, Forecasting stock market volatility with macroeconomic variables in real time: Dt. Bundesbank, Press and Public Relations Division, 2006.
L. Li, P. K. Narayan, and X. Zheng, "An analysis of inflation and stock returns for the UK," Journal of international financial markets, institutions and money, vol.20, 2010, pp.519-532.
A. Cologni and M. Manera, "Oil prices, inflation and interest rates in a structural cointegrated VAR model for the G-7 countries," Energy economics, vol.30, 2008, pp. 856-888.