بررسی نقش مومنتوم و احساسات سرمایه گذاران بر رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان )خوراسگان(

چکیده

در دو دهه اخیر بررسی رفتار توده وار در بازار سرمایه ایران مورد توجه محققان بسیاری بوده است. لیکن تحقیقات اندکی به بررسی عوامل اثرگذار بر وقوع این پدیده پرداخته اند. هدف این تحقیق بررسی نقش مومنتوم، احساسات سرمایه گذاران و اندازه شرکت بر رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور از بازده روزانه سهام شرکتها و بازده بازار طی سال های 1380 تا 1392 استفاده شده است. مدل به کار رفته در این تحقیق رگرسیون چند متغیره است که با استفاده از تکینک های مربوط به داده های سری زمانی برازش شده است. همچنین از آزمون علیت گرنجر به منظور تعیین رابطه علّی بین احساسات سرمایه گذاران و رفتار توده وار  بهره گرفته شده است.
نتایج تحقیق نشان داد که احساسات سرمایه گذاران بر رفتار توده وار تأثیر معنی داری دارد. آزمون علیت گرنجر نیز مؤید این نتیجه است. لیکن شواهدی مبنی بر وجود تأثیر معنی دار متغیرهای مومنتوم و اندازه شرکت بر رفتار توده وار مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Role of Momentum and Investors' Sentiments on the Herding Behavior in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Soroushyar
  • Saied Ali Ahmadi
چکیده [English]

In two recent decades, the investigation of herding behavior takes into consideration of many researchers. But a little research has done about the factors influence this phenomenon. The purpose of this paper is to investigate the role of momentum, investors' sentiments and firm size on the herding behavior in Tehran Stock Exchange. In this study, daily returns of market and firms for the period of 2001 to 2014 are used. In order to testing the research hypothesis multiple regression analysis and time series data are used. Furthermore, Granger causality tests for studying the Causal relationship between investor sentiments and herding behavior is used.
The research results indicate that investors' sentiments significantly effect on herding behavior. Granger causality tests support this result. But there are not any evidences about the influence of momentum and firm size on the herding behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • herding behavior
  • Momentum
  • investor sentiments and firm size
*   اسلامی بیدگلی، غلامرضاو سارا شهریاری (1386)، " بررسی و آزمون رفتار توده وار سرمایه گذاران با استفاده از انحرافات بازده سهام از بازده کل بازار در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1384"، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 49، ص ص 44 - 25 .
*   ایزدی نیا،  ناصر و امینحاجیان نژاد، (1388) " بررسی وآزمون رفتارتوده واردرصنایع منتخب بورس اوراق بهادارتهران"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 7، ص ص 132 - 105 .
* بدری، احمد و فؤاد فتح الهی (1393)، " مومنتوم بازده: شواهدی ازبورس اوراق بهادارتهران"، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، شماره نهم، ص ص 20 - 1
*  جهانگیریراد، مصطفی، محمدمرفوع و محمدجوادسلیمی، (1393)، " بررسی رفتارگروهی سرمایه گذاران دربورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 42، ص ص 158 - 141 .
*  حیدرپور، فرزانه، یداله تاری وردی و مریم محرابی (1392)، "تاثیرگرایش های احساسی سرمایه گذاران بربازده سهام"، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار،شماره هفده ام، ص ص 13 - 1 .
*  سرلک، کبری، زهراعلیپوردرویش و حمیدرضاوکیلی فرد (1391)، " تاثیرتصمیم گیری احساسی سرمایه گذاران ومتغیرهای تکنیک بنیادی بربازده سهام دربورس اوراق بهادارتهران"، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره شانزدهم، ص ص 12 – 1 .
*  سعیدی،علی و سید محمدجواد فرهانیان (1390)، "رفتارتوده وارسرمایه گذاران دربورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه بورس اوراق بهادار،شماره16، ص ص 198 - 175 .
*  Al-Shboul, M. (2012). " Asymmetric Effects and The Herd Behavior in the Australian Equity Market", International Journal of Business and Management, 7 (7), pp 121- 140.
*  Blasco, N., P. Corredor, and S. Ferreruela. (2012). " Market Sentiment: A Key Factor of Investors’ Imitative Behavior", Accounting and Finance, 52, pp 663–689.
*  Christie, G., and R.D. Huang. (1995). “Following the Pied Piper: Do Individual Returns Herd Around the Market?”, Financial Analysts Journal. 51 (4). pp 31- 37.
*   Grinblatt, M., SH. Titman and R. Wermers. (1995), "Momentum Investment Strategies, Portfolio Performance and Herding: A Study of Mutual Fund Behavior", The American Economic Review, 85 (5), pp 1088 - 1105.
*   Jlassi. M, and A. Bensaida (2014)."Herding Behavior and Trading Volume: Evidence from The American Indexes". International review of management and business research, 3 (2). pp 705 - 722.
*  McQueen, G., Pinegar, M. A., & Thorley, S. (1996). “Delayed Reaction to Good News and the Cross-Autocorrelation of Portfolio Returns”, Journal of Finance, 51, pp 889–919.
*  Shiller, R. J. (1989). “Investor Behavior in The October 1987 Stock Market Crash: Survey Evidence. Market volatility. Cambridge, MA: MIT Press.
*  Summers, L. H. (1986). “Does the Stock Market Rationally Reflect Fundamental Values?“ Journal of Finance, 41, pp 591–601.
* Vieira. E. and M. Pereira. (2014). "Herding Behaviour and Sentiment: Evidence in a Small European Market", Spanish Accounting Review, 18 (1), pp 78–86.
*  Wang, Y., A. Keswani, and S. Taylor. (2006), “The Relationships Between Sentiment, Rturns and Volatility”, International Journal of Forecasting, 22, pp 109–123.

*  Watts, R. and J. Zimmerman.(1986), Positive Accounting Theory, Prentice-Hall.

* Yao, J., CH. Ma., and W. Peng He. (2014). "Investor Herding Behavior of Chinese sStock Market". International Review of Economics and Finance, 29, pp 12-29