کاربرد آزمون استرس از دیدگاه نظارتی و مقررات گذاری بر موسسات مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

تفاوت مشخصی در رفتار عوامل ریسک در شرایط عادی اقتصادی ودرشرایط بحرانی (مانند بحرانهای مالی) وجود دارد. در شرایط عادی، رفتار عوامل ریسک را راحت تر می توان پیش بینی نمود زیرا رفتار آنها در دورة کوتاه تا متوسط تغییر مهمی نمی کند. بنابراین رفتار آینده را می توان از عملکرد گذشته پیش بینی نمود. با این حال در شرایط بحرانی، رفتار عوامل ریسک بسیار غیر قابل پیش بینی می گردد و رفتار گذشته کمک اندکی به پیش بینی رفتار آتی می نماید. این مساله نیازمند ابزار دیگری جهت اندازه گیری ریسک تحت عنوان «آزمون استرس» است. آزمون استرس از دیدگاه خرد و کلان قابل انجام است که دیدگاه خرد به این معنا است که هر یک از موسسات مالی به ویژه بانکها می توانند از این روش برای مدیریت ریسک خود استفاده نمایند ودیدگاه کلان نیز براین مبنا است که نهاد ناظر بر موسسات مالی می تواند با استفاده از این روش، ریسک جامع نظام مالی را مورد بررسی قرارداده و بر اساس آن سیاستهای نظارتی و مقرراتی را اعمال نماید.
از آنجا که این تحقیق با رویکرد به کارگیری آزمون استرس به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک در شرایط بحرانی با رویکرد کلان به انجام رسیده است، ابتدا به علل طراحی آزمون استرس در مدیریت ریسک پرداخته شده و روش به کارگیری آن  در سطح خرد به صورت خلاصه بیان می شود، سپس به چرایی و چگونگی طراحی و اجرای آزمون استرس از دیدگاه کلان و کاربرد آن از دیدگاه نظارتی و مقرراتگذاری پرداخته شده و ذیل یک مثال عینی از کاربرد آزمون استرس در سطح کلان که توسط نهاد ناظر بر موسسات مالی در استرالیا در سال 2005 انجام گرفته است، بیان می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The use of stress testing in regulatory and supervisory perspectives

نویسندگان [English]

  • Ali Salehabadi 1
  • Meysam Allahyari 2
1 faculty member of Imam Sadiq University
2 Ph.D. Student in Financial Management Imam Sadiq University
چکیده [English]

There is significant difference in the behavior of risk factors in the general economic conditions and in crisis situations (eg financial crises). Under normal conditions, the behavior of risk factors can be easier to predict because their behavior does not change in the short to medium term noticeably. Therefore, the behavior in the future can be predicted from past performance. However, in critical situations, the behavior of risk factors is very unpredictable and past behavior doesn’t help predict future behavior. Hence we need another tool to measure risk as "stress test". Stress tests can be done from the micro and macro perspective. Micro perspective means that each of the financial institutions, especially banks may use this method for their risk management. And macro perspective means that the supervisory authorities on financial institutions can use this method to evaluate the risk of the financial system and to regulate the policies. As regard that research’s approach is using of macro stress testing as a tool for risk management in crisis situations, initially we will investigate of the using the stress test in the risk management and implementation in the micro level will be stated briefly, then we will discussed why and how the design and implementation of stress testing at macro perspective and its usage in supervisory and regulatory perspective. Finally a real example of the use of stress testing at the macro level by the supervisory authorities on financial institutions in Australia in 2005 will be explain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • risk management
  • stress testing
  • Regulation
*       نیکو مرام، هاشم، پورزمانی، زهرا، و دهقان، عبدالمجید (1393)، "سرایت پذیری تلاطم در بازار سرمایه ایران"، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال سوم، شماره 11
*       Allen, L and A Saunders (2004): “Incorporating systemic influences into risk measurements: a survey of the Literature”, Journal of Financial Services Research, (forthcoming).
*       Anthony Coleman, Neil Esho, Ilanko Sellathurai, Niruba Thavabalan (2005): “Stress Testing Housing Loan Portfolios: A Regulatory Case Study”; Paper presented at the
*       Basel Committee on Banking Supervision Conference on “Banking and Financial Stability – A Workshop on Applied Banking Research”, Vienna, April 20-21, 2005
*       Bank for International Settlements, Committee on the Global Financial
*       System, 2000, Stress-testing By Large Financial Institutions: Current Practice
*       And Aggregation, Basle, Switzerland
*       Blaschke, W, M T Jones, G Majnoni and S M Peria, (2001): “Stress testing of financial systems: an overview of issues, methodologies, and FSAP experiences”, International Monetary Fund.
*       De Bandt, 0, P Hartmann (2001): “Systemic risk: A survey”, In: Goodhart, C., Illing, G. (Eds.), Financial crisis, contagion and the lender of last resort: A book of readings, Oxford University Press, London, pp 249-98.
*       Drehmann, M, G Hoggarth, A Logan and L Zecchino (2004): “Macro stress testing UK banks”, Bank of England, paper presented at the Workshop on Financial Stability in Frankfurt, June 16-17, 2004.
*       Jones, M T, P Hilbers and G Slack (2004): “Stress testing financial systems: what to do when the governor calls”, IMF Working paper.
*       Monetary Authority of Singapore: “Consultative Paper Credit Stress-Testing” 31 January 2002
*       Merton, R (1974): “On the pricing of corporate debt: the risk structure of interest rates”, Journal of Finance, vol 29.
*       Sorge, M. (2004), Stress-testing Financial Systems: An Overview of Current Methodologies, BIS Working Papers, No 165.
*       Worrell, D (2004): “Quantitative assessment of the financial sector: an integrated approach”, IMF Working paper.
*       Wilson, T C (1997): “Portfolio credit risk (I)”, Risk, vol 10, issue 9.