بررسی جامع روابط درونی ساختار سرمایه، جریان وجه نقد آزاد، انتروپی تنوع‌پذیری‌ محصولات و عملکرد (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه تربیت ‌مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد

2 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه تربیت ‌مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد (نویسنده مسئول)

3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد.

چکیده

هدفپژوهش حاضر بررسی جامع روابط درونی ساختار سرمایه، جریان‌های وجه نقد آزاد، انتروپی تنوع‌پذیری محصولات و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو، تعداد 107 شرکت در بازه زمانی 1388 تا 1393(642 سال- شرکت) مورد بررسی قرار گرفتند. ساختار سرمایه با اهرم بدهی، تنوع‌پذیری محصولات با معیار آنتروپی و عملکرد با شاخص کیوتوبین اندازه‌گیری شدند. هم‌چنین، برای اندازه‌گیری جریان‌های وجه نقد آزاد از مدل لن و پلسن (1989) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهند که جریان وجه نقد آزاد و اهرم بدهی بر عملکرد تأثیر مثبت و معنادار، تنوع‌پذیری محصولات بر عملکرد تأثیر منفی و معنادار، اهرم بدهی بر جریان نقد آزاد تأثیر منفی و معنادار، جریان وجه نقد آزاد و اهرم بدهی بر روی تنوع‌پذیری محصولات تأثیر مثبت و معنادار، شاخص کیوتوبین بر تنوع‌پذیری محصولات تأثیر منفی و معنادار، تنوع‌پذیری محصولات و شاخص کیوتوبین بر اهرم بدهی تأثیر مثبت و معنادار می‌گذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comprehensive review of inter-relationship among capital structure, free cash flow, diversification and firms’ performance (Tehran Stock Exchange)

نویسندگان [English]

  • MohammadAli Aghaei 1
  • Sahar Sepasi 2
  • Morteza Kazempour 3
1 Associate Professor, Department of Accounting, Tarbiat Modarres University
2 Faculty of Management & Economics, Tarbiat Modares University
3 Master of Accounting, Tarbiat Modarres University, Faculty of Management and Economics
چکیده [English]

The present study is a comprehensive review of the relationship between capital structure, free cash flow, diversification and firms performance. A total of 107 companies who were listed on theTehran stock exchange from 2008 to 2013 were studied. Tobin’s Q was used to measure firm performanc, Debt leverage was used to measure capital structure and diversification was used to measure entropy. The Lehn and Poulsen (1989) model was used to measure free cash flow.The results showed that free cash flow and debt leverage had positive and significant effects on performance and that diversification had a negative and significant effect. Debt leverage had a negative and significant effect on free cash flow and free cash flow and debt leverge had a positive and significant effect on diversification.Tobin's Q index showed a negative and significant effect for diversification. Diversification and Tobin's Q index showed positive and significant effects on debt leverage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Entropy
  • Product Diversification
  • Free cash flow
  • Capital Structure
  • Firm Performance
*       اعتمادی، حسین و منتظری، جواد . (1392). بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایة شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر رقابت بازار تولید، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی،20(3)، صص 26-1.
*       افلاطونی، عباس. (1392). تجزیه و تحلیل آماری با Eviews در تحقیقات حسابداری و مدیریت مالی، چاپ اول، تهران، ترمه.
*       امیرحسینی، ز، قبادی، م. (1394). ارزیابی فرصت سرمایه‌گذاری با تجزیه و تحلیل ساختار مالی مؤثر بر ارزش شرکت. دانش سرمایه‌گذاری، سال چهارم، شماره 14، صص 59-47.
*       تهرانی، رضا. بابایی زکلیکی، محمد علی و کریمی، کیانا. (1387). تاثیر استراتژی تنوع بر عملکرد مالی شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی، 10(25)، صص 40-21.
*       سجادی، حسین.، محمدی، کامران وعباسی، شعیب.(1390). بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر روی عملکرد شرکت‌های بورسی، فصلنامه حسابداری مالی، 3(9)، صص 38-19.
*       محمودآبادی، حمید و فریدونی، مرضیه. (1392). بررسی تاثیر جریان نقد آزاد و هزینه نمایندگی عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابداری، 4(12)، صص131-111.
*       مهرانی، ساسان و آطاهریان، علی. (1392). محافظه‌کاری و جریان نقد آزاد. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال دوم، شماره 5، صص 83-73.
*       نیکبخت، محمدرضا و پیکانی، محسن .(1389). بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و معیار حسابداری ارزیابی عملکرد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی، 11(28)، صص 104-89.
*       Chakrabarti, A, Singh, K., & Mahmood, I.(2007). Diversification and performance: evidence from East Asian firms, Strategic Management Journal, 28(2): 101-120.
*       Chung, K. & Pruitt, S. (1994).A simple approximation of Tobin’sQ, Financial Management, 23: 70-74.
*       Claessens, S., Djankov, S., Fan, J. P. H., & Lang , L. H. P. (2003). When does corporate diversification matter to productivity and performance? Evidence from East Asia, Pacific-Basin Finance Journal, 11(3): 365-392.
*       Comment, R., Jarrell, G. (1995). Corporate focus and stock returns, Journal of Financial Economics, 37: 67–87.
*       Crnigoj,M. & Mramor,D. (2009). Determinates of capital structure in emerging european economics: evidence from slovinian firms, Emerging markets finance & trade, 45(1):72-89.
*       Daud, W., Salamudin, N., & Ahmad, I. (2009), Corporate diversification performance,  IBEJ, 2(1): 01-18.
*       Fosberg,R.H, & Ghosh,A.(2006). Profitability and capital structure of Amex and Nyse firms, Journal of business & economic research,11: 57-64.
*       Himmelberg, C.,Hubbard, R., Palia, D.(1999). Understanding the determinants of managerial ownership and the link between ownership and performance, Journal of financial economics, 53: 353-384.
 
*       Ibrahim ,E. E. (2009).The relative influence of competitive intensity and business strategy on the relationship between financial leverage and performance”. British accounting review, 40: 71-86.
*       Ishak, Z., & Napier, C. (2006). Expropriation of minority interests and corporate diversification in Malaysia, Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance, 2 : 85-113.
*       Jensen. M.C.(1986). Agency cost of free cash flow, corporate finance and takeovers, The accounting review. V.76, pp 323-329.
*       Kalhoul, I. and Hallara, S.(2010). The impact of diversification on firm performance and risk: An emprical evidence, International research journal of finance and economics, 35.
*       Kwangmin, P., & Soocheong, J. (2013). Capital structure, free cash flow, diversification and firm performance: A holistc analysis, International journal of hospitalily management. 33: 51-63.
*       Kwangmin,P.,& Soocheong, J.(2013). Effect of within-industry diversification and related diversification strategies on firm performance, International journal of hospitalily management, 34: 218-228.
*       Lang, L., Stulz, R. (1994). Tobin’s q, corporate diversification, and firm performance, Journal of Political Economy, 102: 1248–1280.
*       La Rocca, M., La Rocca, T., Gerace, D., Smark, C. (2009). Effect of diversification on capital structure, Accounting & Finance, 49, 799-826.
*       Lehn, K.& A, poulsen.(1989). Free cash flow and stockholder gains in going private transaction, Journal of finance :771-787.
*       Maurizio, La Rocca and Raffaele, Staglianò.(2012).Unrelated diversification and firm performance: 1980-2007 evidence from Italy, Australasian Accounting Business and Finance Journal. 6(1):  75-82.
*       Modigliani, F., Miller, M. (1958). The cost of capital, corporation finance and the theory of investment, The American Economic Review, 48: 261–297.
*       Modigliani, F., Miller, M. (1963). Corporate income taxes and the cost of capital: a correction, The American Economic Review, 53: 433–443.
*       Naser. M., & Mazhar, A. (2007). Determinants of capital structure decisions case of Pakistani government owned and private firms.
*       Pao,H.T.(2008). A comparison of neural network and multiple regression analysis in modeling capital structure, Expert system with application, 35:  720-727.
*       Rathinasamy, R. S., Krishnaswamy, C. R., & Mantripragada, K. G. (2000). Capital structure and product market interaction: An international perspective, Global Business and Finance Review, 5(2): 51−63.
*       Samuel, F.(2013). Capital structure , product market competition and firm performance : evidence from South Africa, The quarterly review of economics and finance, 53: 140-151.
*       Tangoli, L., Ping, E. J., & Chiu, W. K. C. (2005), International diversification and performance : evidence from Singapor, Asia Pacific Journal of management. 22(1): 65-88.
*       Tian, G.G., Zeitun, R.(2007). Capital structure and corporate performance”. Australasian accounting business and finance journal, 4:40.
*       Vazifeh dust, H., Dadbeh, F., & Hashemloo, F.(2014). Corporate diversification, information asymmetry and firm performance: Evidence from Tehran Stock Exchange, Management science letters. 4:  315-324.
*       Wang, G.Y.(2010). The impact of free cash flows and agency costs on firm performance, Journal of service science and management, 3:  408-418