محیط اطلاعاتی و مدیریت سود در شرکت‌های با منافع دوگانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری مالی، گرایش بانکداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

شرکت‌های با منافع دوگانه، مؤسساتی هستند که در آنها حداقل یکی از سهامدارانش همزمان طلبکار (بستانکار) شرکت باشد. با توجه به وجود اختلاف بین حق رای دادن و حقوق جربان های نقدی، انتظار می‌رود که وجود منافع دوگانه در ساختار مالکیت باعث عدم تقارن اطلاعاتی در این شرکت‌ها شود. این امر نشان می‌دهد که احتمالاً محیط اطلاعاتی در شرکت‌های با منافع دوگانه ضعیف‌تر بوده و لذا مدیران این شرکت‌ها انگیزه بالاتری برای کنترل و گسترس اطلاعات دارند. از طرفی به نظر می‌رسد که در شرکت‌های با منافع دوگانه به دلیل وجود عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر و کیفیت پایین‌تر اطلاعات داخلی، انگیزه بالاتری برای مدیریت سود فرصت‎طلبانه دارند. جامعه آماری این پژوهش شامل 186 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 الی 1396 می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از رگرسیون خطی چندگانه براساس داده‌های ترکیبی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در شرکت‎های با منافع دوگانه، محیط اطلاعاتی ضعیف‌تر است. علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت سود بر محیط اطلاعاتی تاثیر معنادار و معکوس دارد. به عبارتی، مدیریت سود، کیفیت محیط اطلاعاتی را کاهش می‌دهد. نتایج پژوهش نشان داد که منافع دوگانه تاثیر معناداری بر ارتباط بین مدیریت سود و محیط اطلاعاتی ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information Environment and Earnings Management in Companies to Dual Holdings

نویسندگان [English]

  • Alireza Heidarzadeh Hanzaei 1
  • Leila Barati 2
1 Assistant Prof. Dr., Department of Financial Management, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran-Iran (Corresponding Author)
2 Ph.D. Student of Financial - Banking, Department of Financial Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran-Iran
چکیده [English]

Companies with dual holdings are institutions in which at least one of their shareholders is a Creditor (debtor) at the same time. Given the discrepancy between franchising and the rights to cash compensation, it is expected that the existence of dual holdings in the ownership structure will result in information asymmetry in these companies. This indicates that the information environment is likely to be weaker in dual holdings companies, and therefore, the executives of these companies have a higher incentive to control and expand the information. On the other hand, it seems that in dual holdings companies, due to the higher information asymmetry and lower domestic information quality, there is a higher incentive for opportunistic earnings management. The statistical population of this research includes 140 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period from 2013 to 2018. To test the research hypotheses, multiple linear regression has been used based on combined data. Findings of the research show that the information environment is weaker in dual holdings companies. In addition, the results of the research showed that there is a negative relationship between earnings management and information environment. In other words, earnings management reduces the quality of the information environment. The results showed that dual holdings do not have a significant effect on the relationship between earnings management and information environment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • earning management
  • information environment
  • Dual Holding
  • information asymmetry
  • Discretionary Accruals
*       اسماعیل توکل نیا، 1392، بررسی ارتباط استراتژی تجاری و گزارشگری سرمایه انسانی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‎یافته. فصلنامه پژوهش حسابداری. شماره 10، صفحه 128-109
*       بهروز خدارحمی، حیدر فروغ نژاد، محمدجواد شریفی، علیرضا طالبی، 1395، تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مدیریت دارایی و تامین مالی. دوره 4، شماره 3، صفحه 58-39
*       الهام روستایی دره میانه، زهرا دیانتی دیلمی، بهمن بنی‎مهد، 1394، رابطه بین استراتژی تجاری شرکت و سطح اجتناب مالیاتی در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهشنامه مالیات (علمی-پژوهشی). سال 23، شماره 25.
*       داریوش فروغی، منوچهر میرزایی، 1391، تاثیر محافظه‎کاری شرطی حسابداری بر ریسک سقوط آتی، پیشرفت‎های حسابداری. دوره 4، شماره 2، صفحه 117-77
*       مهدی مرادزاده فرد، مهدی ناظمی اردکانی، رضا غلامی، حجت‌اله فرزانی، 1388، بررسی رابطه بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بررسی‎های حسابداری و حسابرسی. دوره 16، شماره 2.
*       محمود موسوی شیری، حسن خلعتبری و سید حسام وقفی، 1394، اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر بیش‎ارزشیابی سهام، پژوهش‎های حسابداری مالی و حسابرسی. سال سوم،  شماره 73، صفحه 37.
*       محمدحسین ودیعی نوقابی، امین رستمی، 1393، بررسی تأثیر نوع مالکیت نهادی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی. سال 6،  شماره 32، صفحه 66-43
*       Ajina, A and Laouiti, M and Msolli, B. (2016). “Guiding through the Fog: Does annual report readability reveal earnings management?”, Research in International Business and Finance 38 (2016) 509–516.
*       Armitage, S., & Marston, C. (2008). “Corporate disclosure cost of capital and reputation: evidence from finance directors”. The British Accounting Review, 40, 314-336.
*       Ahmed, Anwer S., Bruce K. Billings, Richard M. Morton, and Mary Stanford‐Harris. (2014). “The role of accounting conservatism in mitigating bondholder‐shareholder conflicts over dividend policy and in reducing debt costs.” The Accounting Review 77 (4): 867–90.
*       Bazrafshan, E., Kandelousi, A.S., Hooy, C.-W., (2015). “The Impact of Earnings Management on the Extent of Disclosure and True Financial Performance: Evidence from Listed Firms in Hong Kong”, the British Accounting Review, 51 (12), 110-132.
*       Beyer, A., Cohen, D. A., Lys, T. Z., & Walther, B. R. (2017). “The financial reporting environment: review of the recent literature”. Journal of Accounting and Economics, 50, 296-343.
*       Beyer, A., & Guttman, I. (2012). “Voluntary disclosure, manipulation, and real effects”. Journal of Accounting Research, 50 (5), 1141-1177.
*       Black, B., & Kim, W. (2017). “The effect of board structure on firm value: a multiple identification strategies approach using Korean data”. Journal of Financial Economics, 104, 203-226.
*       Brown, S .. Hillegeist. S.A.. Lo. I<.. 2009. The effect of earnings surprises on information asymmetry. J. Account. Econ. 47. 208-225.
*       Jensen, D. E., Mackling, L.,. (2016). “How disaggregation enhances the credibility of management earnings forecasts”. Journal of Accounting Research, 45 (4), 811-837.
*       Jiang J., Larcker. D.F and Zakolyukina. A.A. (2016). Earnings manipulations by real activities management and investors’ perceptions”, Research in International Business and Finance 34 (2015) 309–323.
*       Jiang et al.
*       Li, K. and Ziats F., (2017). Earnings Management And Annual Report Readability? Journal ofAccountingandEconomics63 (2017)1–25.
*       Mayers, S. P (2015). “Performance matched discretionary accruals”. Journal of Accounting and Economics 39 (1) (February): 161-197.
*       Moris, D and Gery, D. (2007) . “Income something and incentives : Eprical tests using accouting changes”. The Accounting Review (April) :358-377.
*       Medeiros.C, Martinez.A.L,(2015). “Earnings manipulations by real activities management and investors’ perceptions”, Research in International Business and Finance 34 (2015) 309–323.
*       Masulis, R.W. , Pham, P.K. , Zein, J. , 2011. Family business groups around the world: financing advantages, control motivations, and organizational choices. Rev. Fi- nancial Stud. 24 (11), 3556–3600 .
*       Masulis, R.W. , Wang, C. , Xie, F. , (2015). Agency problems at dual-class companies. J. Finance 64, 1697–1727 .
*       Rydqvist, K. , 1992. Dual-class shares: a review. Oxford Rev. Econ. Policy 8, 45–57 .
*       Roychowdhury, S. (2013). “Earnings Management through Real Activities Manipulation”. Journal of Accounting and Economics, Vol. 42, Pp.370-335.
*       Roy, A. & Ghosh, S. K. (2011).The bilateral association between discretionaryenvironmental disclosure quality and economic performance: an Asianperspective. IUP Journal of Accounting Research and Audit Practice, 10 (2):7-27.
*       Smith A.and Warner E., (2015). “Loan Loss Provisioning and Income Smoothing in US banks Pre and Post the Financial Crisis”. International Review of Financial Analysis, 25, 64-72.
*       Wintoki, M. B., Linck, J. S., & Netter, J. (2012). “Endogeneity and the dynamics of internal corporate governance”. Journal of Financial Economics, 105, 581-606.
*       Zhou. Jian, and Randal Elder. (2017). “Audit Quality and Earnings Manage- ment by Seasoned Equity Offering Firms”. Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics. 11(2), 95 -120.