اولویت‌بندی فناوری‌های چاپ جهت سرمایه‌گذاری با استفاده از تاپسیس فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشکده علوم مالی دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده علوم مالی دانشگاه خوارزمی

چکیده

مطالعه و شناخت بازار اولین گام برای سرمایه‌گذاری می‌باشد. صنعت چاپ به دلیل تنوع، گستردگی و بازارکار خوب آن مورد توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران می‌باشد. از سوی دیگر همین تنوع و گستردگی فناوری‌های صنعت چاپ باعث سر در گمی سرمایه‌گذارن جهت بهینه‌ترین انتخاب برای سرمایه‌گذاری می‌شود. به همین جهت این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال می‌باشد که: رتبه‌بندی و اولویت‌بندی فناوری‌های چاپ جهت سرمایه‌گذاری در بازار ایران با توجه به شرایط موجود، چگونه است؟
برای پاسخ به سوال اصلی تحقیق، در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی، اولویت‌بندی فناوری‌های صنعت چاپ با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره جبرانی فازی در سال 1397 مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور تکنیک‌ تاپسیس فازی برای بررسی و رتبه‌بندی گزینه‌ها استفاده شد. گزینه‌ها مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از: چاپ افست، چاپ دیجیتال، چاپ فلکسو، چاپ هلیوگراور و چاپ سیلک اسکرین. یازده شاخص‌ جهت ارزیابی این گزینه‌ها با استفاده از نظرات خبرگان انتخاب شدند که عبارتند از: کیفیت فنی، سرمایه اولیه، نقد شوندگی، زمان بازگشت سرمایه، بازدهی انتظاری، ریسک، آلودگی زیست محیطی، حجم تولید، استهلاک، هزینه تولید یا خدمات، قدرت رقابت.
پس از تحلیل حساسیت بر روی پارامترها و شاخص‌ها، نتایج مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نهایی حاصل شده از این پژوهش نشان می‌دهد، بهترین سرمایه‌گذاری در صنعت چاپ با توجه به شرایط موجود بازار ایران به ترتیب: چاپ دیجیتال، چاپ افست، چاپ فلکسو، چاپ سیلک اسکرین و در نهایت چاپ هلیو گراور می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing of printing technology for Investment by Fuzzy TOPSIS

نویسندگان [English]

 • zahra dianati dalami 1
 • morteza farahani 2
1 Associate Professor of accounting, Faculty of financial sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 MSc. student of accounting, Faculty of financial sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Study and understanding the market is the first step in investing. The printing industry is the concern of many investors because of its wide variety, breadth and good labor market. On the other hand, the wide variety of printing industry technologies is causing investors to make the most effective investment choice. Therefore, this research seeks to answer this question: What is the ranking and prioritization of printing technologies for investing in the Iranian market according to existing conditions?
In order to answer the main research question, in this research, by descriptive-analytic method, prioritization of printing industry technologies was investigated by Compensatory Fuzzy multi Criteria Decision making in 20018. Therefore, a fuzzy tops technique was used to check and rank the options. The options studied in this research are; offset printing, digital printing, flexor printing, Héliogravure printing and silkscreen printing. Eleven indicators were selected using experts’ comments that are: technical quality, initial capital, cash flow, return on investment, expected returns, risk, environmental pollution, production volume, depreciation, production cost or Services, competitive power.
After sensitive analyzing on parameters and indices, the results were examined. The final results of this study show that the best investment in the printing industry, according to the current market conditions of Iran, are digital printing, offset printing, flexor printing, silk screen printing and, finally, printing of Héliogravure.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Printing Technology
 • Investment
 • Fuzzy TOPSIS
 • اسلامی بیدگلی،غلامرضا و احمدی اول، مرتضی (1389). بررسی عوامل اثرگذار بر ارزیابی طرح­های کارآفرینانه در شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر. فصلنامه توسعه کارآفرینی،شماره 8، صفحه 99-120.
 • اخیان، اسدالله (1389). تکنولوژی چاپ. آمل: انتشارات وارش­وا.
 • آذر، عادل و فرجی، حجت (1395). علم مدیریت فازی. تهران: انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر.
 • استاندارد حسابداری 17 سازمان حسابرسی ایران، بند 74-76.
 • اسلامی بیدگلی، غلامرضا و بیگدلو، مهدی (1384). بررسی معیارهای موثر در ارزیابی کسب و کارهای مخاطره‌آمیز کارآفرینانه. فصلنامه دانش مدیریت، شماره 68، صفحه 3-29.
 • اصغرپور، محمدجواد (1396). تصمیم­گیری چندمعیاره. انتشارات دانشگاه تهران.
 • بن، دیوید (1388). راهنمای جدید چاپ و گرافیک. مترجم: حمید لباف، تهران: انتشارات فرهنگسرای میردشتی.
 • پرهمت، هومان؛ مرادی، محسن و جعفری، سعید (1392). شناسایی عوامل موثر در انتخاب فناوری چاپ بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP). فصلنامه چاپ و نشر، سال سوم، شماره3، پاییز 1392. صفحه 1-13.
 • سبحانی، محمد؛ کتابی، سعیده؛ فتحی، سعید و شول، سجاد( 1395). شناسایی و اولویت بندی معیارهای موثر بر انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی( مطالعه موردی: یک شرکت فعال در صنعت فولاد سازی). مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن. سال سیزدهم. شماره اول. بهار1395. صفحه 37-49.
 • محمدی بلبان آباد، صالح و ایرانمنش، سیدمحسن (1388). انتخاب و مدیریت پورتفولیوی پروژه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی مطالعه موردی: مجموعه هلدینگ ساختمان ایران. فصلنامه مدیریت صنعتی، دوره4، شماره7، بهار1388، صفحه 79-92.
 • مومنی، منصور (1396). مباحث نوین تحقیق در عملیات. انتشارات دانشگاه تهران.
 • نوروش، ایرج؛ مهرانی، ساسان؛ کرمی، غلامرضا؛ وافی ثانی، جلال؛ فرهمند، محمد و بیک بشرویه، سلمان (1391). مروری جامع بر حسابداری صنعتی. جلد دوم. تهران: انتشارات کتاب نو. صفحه 444-445.
 • نیکبخت، محمدرضا و دیانتی دیلمی، زهرا (1395). حسابداری مدیریت. تهران: انتشارات کتاب مهربان.
 • Atkinson, Anthony and A., Kaplan, Robert ,(2011),Management Accounting: Information for Decision-Making and Strategy Execution, Published by Pearson ,ISBN 10: 0132567458 ISBN 13: 9780132567459
 • Allouche, Jose., & Pogorel, Gerard. (1995). Technology management and corporate strategies: A tricontinental perspective. Published in Elsevier science. P 73-127.
 • Benvenga, M., Librantz, A., Santana, C., & Tambourgi, E. (2016). Genetic algorithm applied to study of the economic viability of alcohol production from Cassava root from 2002 to 2013. J. Clean. Prod. 113, 483-494.
 • Bouten, L., & Hooz_ee, S. (2013). On the interplay between environmental reporting and management accounting change. Manag. Account. Res. 24,pp: 333-348.
 • Brown, Christian., & Abraham, Fred. (October 2012). "Sum of Perpetuities Method for Valuing Stock Prices". Journal of Economics. 38 (1): 59–72. Retrieved 20 October 2012.
 • Chen, S. J., Hwang, C. L., & Hwang, F.P. (1992). Fuzzy multiple attribute decision making: Methods and applications. Springer-Verlag New York, Inc. Secaucus, NJ, USA.
 • Caplan, Dennis. (2012). MANAGEMENT ACCOUNTING CONCEPTS AND TECHNIQUES. Accounting and Law Faculty Books. 1. 
 • Chatterjee,K. Sheikh Ahmed,H and Kar,s.( 2018). "Prioritization of project proposals in portfolio management using fuzzy AHP," OPSEARCH, Springer; Operational Research Society of India, vol. 55(2), pp 478-501.
 • Blocher, , Stout, David.,  Juras, Paul., & Cokins, Gary.  (2010). Cost Management: A Strategic Emphasis. Edition: 5, Publisher: McGraw-Hill Higher Education. P 73.
 • Brown, C., and  Fred , E.(2012). "Sum of Perpetuities Method for Valuing Stock Prices". Journal of Economics. 38 (1): 59–72.
 • Mansfield,Edwin. (1961). Technical Change and the Rate of Imitation. Econometrica, Vol. 29, No. 4. (Oct., 1961), pp. 741-766.
 • Epstein, M. (1996). Improving environmental management with full environmental cost accounting. Environ. Qual. Manag. 6 (1), 11e22.
 • Hansen, D., & Mowen, M. (2005). Environmental Cost Management, Management Accounting. Thomson South Western, Mason.
 • Henri, J.F., Boiral, O., & Roy, M. J. (2014). The tracking of environmental costs. Motivations and impacts. Eur. Account. Rev. 23 (4), 647-669.
 • Hörlesberger,M., El-Nawawi, M., and Khalil,T.M.,(2007), Challenges in the management of new technologies, Volume1, p: 493
 • Giracol, J., Passarini, K., da Silva Filho, S., Calarge, F., Tambourgi, E., & Santana, C. (2011). Reduction in ecological cost through biofuel production from cooking oils: an ecological solution for the city of Campinas, Brazil. J. Clean. Prod. 19, 1324-1329.
 • Gitlow, Howard, S. (2000). Quality Management Systems: A Practical Guide. CRC Press. p. 296. ISBN
 • Glenn R. Koller. ( 2006). Modern corporate risk management: A Blueprint for Positive Change and Effectiveness. J. Ross P 6-7.
 • Joshi, S., Krishnan, R., & Lave, L. (2001). Estimating the hidden costs of environmental regulation. Account. Rev. 76 (2), 171e198.
 • Kipphan, Helmut. (2001). Handbook of Print Media Technologies and Production Methods. Springer
 • Kollmann, T., & Kuckertz, A. (2010). Evaluation Uncertainty of Venture Capitalists’ Investment Criteria. Journal of Business Research, Volume 63, pp. 741-747.
 • Horlesberger, Marianne ., El-Nawawi, , & Khalil, Tarek. (2007). Challenges in the Management of New Technologies. Management of Technologies, Vol 1, p493
 • Mahdavi, Iraj., Mahdavi Amiri, Nezam., Heidarzadeh, Armaghan., & Nourifar, Rahele. (2008). Designing a Model of Fuzzy TOPSIS in Multiple Criteria Decision Making, Applied mathematics and Computation. Volume 206, Issue 2, 15 December 2008, Pages 607-617
 • MacMillan, I. C., Siegel, R., & Subba Narasimha, P. N. (1985). Criteria used by venture capitalists to evaluate new venture proposals. Journal of Business Venturing, Vol. 1, No. 1, pp. 19-128.
 • Nanda, V. (2016). Quality Management System Handbook for Product Development Companies. CRC Press. p. 352. ISBN9781420025309.
 • Parker, L. (2000). Environmental costing. A path to implementation. Aust. Account. Rev. 10 (3), 43e51.
 • Passarini, K., Pereira, M., de Brito Farias, T., Calarge, F., & Santana, C. (2014). Assessment of the viability and sustainability of an integrated waste management system for the city of Campinas (Brazil), by means of ecological cost accounting. J. Clean. Prod. 65, 479e488.
 • Rahmani,Z and Keshavarz,E.(2015),Prioritization of technological capabilities to maximize the financial performance by fuzzy AHP, International Journal of Operational Research, Volume 22, Issue 3 , DOI: 10.1504/IJOR.2015.068283
 • Shehabuddeen, Noordin., Probert, David & Phaal, Robert. (2006). From theory to practice: Challenges in operationalising a technology selection framework. University of Cambridge, Mill Lane, Cambridge CB21RX England, UK.l pp. 324-335.
 • Tarantino, Anthony., & Cernauskas, Deborah. ( 2011). Essentials of Risk management in finance. Published by Anthony Tarantino. P 2.