تبیین به کارگیری الگوی تئوری محدودیت ها جهت ارزیابی ریسک اعتباری در بانک ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران.

3 استادیار گروه حسابداری و مدیریت مالی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

4 دانشیار گروه مدیریت مالی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.

چکیده

کاربرد تئوری محدودیت ها در صنعت بانکداری در دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. تئوری محدودیت ها و حسابداری عملکرد سیستم یکی از تکنیک های حوزه حسابداری مدیریت است که بر عامل بهره وری و افزایش جریانات نقد در حال و آینده تاکید دارد. از این رو، تبیین معیار ریسک اعتباری از طریق الگوی حسابداری عملکرد سیستم، می تواند موجب ارتقای عملکرد بانک ها گردد. در این پژوهش متغیر های اساسی 17 بانک کشور در بازه زمانی 1397-1387 بر اساس رویکرد متداول (سنتی) و نیز رویکرد مبتنی بر تئوری محدودیت ها محاسبه گردید. همچنین با استفاده از نرم افزار 11EViews مدل های آماری مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های پژوهش دلالت به آن دارد که به کارگیری تئوری محدودیت ها می تواند درتبیین و بهبود ریسک اعتباری نقش مناسبی را ایفا نماید و از این منظر عملکرد مالی بانک ها را بهبود ببخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the application of the theory of constraints model to assess credit risk in banks

نویسندگان [English]

 • Mohammadreza Khezri poor 1
 • mohammadhamed Khanmohammadi 2
 • faegh ahmadi 3
 • HAMIDREZA KORDLOUIE 4
1 Phd student of Accounting, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.
2 Associate professor, Department of Accounting, Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.
4 Associate professor, Department of Accounting, Eslamshar Branch, Islamic Azad University, Eslamshar, Iran.
چکیده [English]

The application of Theory of Constraint(s) in the banking industry has been considered in the last decade. Theory of constraints and system performance accounting is one of the techniques in the field of management accounting that emphasizes the factor of productivity and increasing cash flows now and in the future. Therefore, explaining the credit risk criterion through the system performance accounting model can improve the performance of Statistical models were also tested using 11EViews software. research findings indicate that the application of constraint theory can play an appropriate role in explaining and improving credit risk and in this regard improve the financial performance of banks.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Theory of Constraint
 • Credit Risk
 • Throughput Accounting
 • خانمحمدی، محمدحامد. صالحی، مجتبی (1398) " اثر متغیر های حسابداری بر صرفه جویی به مقیاس بانک ها با استفاده از تئوری محدودیت ها" نشریه علمی حسابداری مدیریت سال دوازدهم/ شماره چهل وسوم/ زمستان 97
 • خانمحمدی، محمد حامد. صالحی، مجتبی (1397) " ارزیابی صرفه جویی به مقیاس بانک های بورسی کشور با استفاده از مفاهیم تئوری محدودیت ها" فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار سال یازدهم، شماره سی ونهم پاییز 97
 • دهقان،عبدالمجید. فرهادی، محسن. فهیمی، علی رضا." بررسی ارتباط ریسک اعتباری بانکها و ریسک و بازده سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران" فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری سال هشتم/ شماره بیست ونهم/ بهار 1398
 • راعی، رضا، سعیدی، علی (1387)، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک. سمت، چاپ سوم.
 • رهنمای رودپشتی، فریدون، زارعی سودانی، علیرضا، خانمحمدی، محمد حامد، (1387) "حسابداری تئوری محدودیت ها و کاربرد آن در حسابداری مدیریت : حسابداری عملکرد سیستم، مبتنی بر ارزش آفرینی، مورد مطالعه : بورس اوراق بهادار شرکت ایران خودرو."، - .6. 81 : فصلنامه حسابداری مدیریت، شماره 2  83-84
 • رهنمای رودپشتی، فریدون؛ تقی نتاج، غلامحسن؛ بحری ثالث، جمال (1393)، حسابداری
 • مهدویان، محمدهادی (1383) ، مدیریت ریسک بانک ها، حسابدار، شماره 158
 • زراء نژاد، منصور. خداپناه، مسعود. خدیوی، نیلوفر." بررسی تأثیر توسعه ی مالی و چرخه های تجاری بر ریسک اعتباری بانکی ایران" فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران سال هفتم، شمارهی 62 ، تابستان 1397 ، صفحات 71-87
 • نمازی، محمد، (1393)، "حسابداری مدیریت استراتژیک: از تئوری تا عمل"، انتشارات سمت.
 • همتی، عبدالناصر و محبی نژاد، شادی (1388) ،ارزیابی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک ها، پژوهشنامه اقتصادی. شماره 6
 • Bramorski, T. Madan, M.S., and Motwani, J. (1993), The Theory of The Constraints in Banking، Bankers Magazine, Jan-Feb 1993 pp 27-29.
 • Bucur, I. A., & Dragomirescu, S. E. (2014). The Influence Of Macroeconomic Conditions On Credit Risk: Case Of Romanian Banking
 • Goldratt,E,(1991).The Haystack Syndrom. Croton-on-Hudson:North RiverbPress.P.19
 • Jesus Ramon MELENDEZ Rangel ; Yamil Abdallah ZOGHBE Nuñez 2; Anny Macarena MALVACIAS Escalona 3; Grace Annabelle ALMEIDA 4; Javier LAYANA Ruiz 5, Theory of Constraints: A systematic review from the management context Recibido: 29/06/2018 • Aprobado 01/08/2018 Publicado 29/11/2018
 • Koehn, M., & Santomero, Anthony (1980). Regulation of Bank Capital and Portfolio Risk. Journal of Finance, 35(5), 1235–1244.
 • Maria Rosario A. Moreira / Julian D. M. Castaño Paulo S. A. Sousa / Raquel F. Ch   . Meneses  Received 22 August 2014; accepted after revision 29 October 2014  22(2), pp. 107-117, 2014  DOI: 10.3311/PPso.7673
 • Misman, F. N., Bhatti, I., Lou, W., Samsudin, S., &Rahman, N. H. A. (2015).Islamic Banks Credit Risk: A Panel Study.Procedia Economics and Finance, 31, 75–82
 • Noreen, E.Smith, D. &Mackey, J, T. (1995).The Theory of Constraints and Its Implications For management Accounting, Great Barington; Ma: North River Press
 • Peter s,rose, Sylvia c, hudgins,(2011), bank management & financial srvices