شناسایی مخاطرات برون‌سپاری قراردادهای فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی (مطالعه موردی: سازمان‌های سطح یک در شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر موسسه غیرتجاری برون پژوهشی نوآوری اجتماعی مهر پژوهان: تهران، ایران،

چکیده

چکیده
شناسایی و مدیریت مخاطرات برای دستیابی به موفقیت پروژه‌های فناوری اطلاعات ضروری است. هدف از این تحقیق شناسایی و اولویت‌بندی مخاطراتی برون‌سپاری پروژه‌های فناوری اطلاعاتی سازمان‌های دولتی ایران است. جمعیت هدف تحقیق سازمان‌های سطح یک شهر تهران هستند. ابتدا با مطالعه ادبیات موضوع و مرور پژوهش‌های مرتبط، 76 عاملی که بالقوه می‌توانند موفقیت پروژه‌های فناوری اطلاعات را با مشکل مواجه کنند، شناسایی شدند، که بر اساس نظر خبرگان تحقیق از بین آنها 22 خطری که در این سازمان‌ها اهمیت بیشتری داشتند، انتخاب شده و با ارسال پرسشنامه به 51 نفر از کارشناسان و مدیران متخصص فناوری اطلاعات سازمان‌های هدف و شرکت‌های پیمانکار طرف قرارداد آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته‌های تحقیق نشان داد که مخاطرات مرتبط با کارفرما و مخاطرات محیطی، بیشترین اهمیت را دارند. همچنین 11 عامل که بالقوه مخاطرات جدی‌تری برای اجرای موفقیت‌آمیز برون‌سپاری پروژه‌های فناوری اطلاعات هستند، شناسایی و بر اساس میزان تاثیر و اهمیت رتبه‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Risks of Outsourcing Information Technology Contracts in Government Organizations (Case Study: Level one Organozation In Tehran)

نویسنده [English]

 • Seyed Mahmoud آشت َنذشقه
Researcher of Mehr Pajouhan Non-Commercial Social Innovation Research Institute: Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Risk management is essential to get success in IT projects. The main purpose of this research is to identify and prioritize risks that threaten the feasibility of information those projects, outsourced by Iranian government agencies successfully. The target population of this study is one-level organizations in Tehran. At the first stage by reviewing relevant literature and reviewing related research provided a list of 76 factors that could potentially hamper the success of information technology projects. Then, according to the opinion of 12 expert executives, 22 agents who are more important in government IT outsourcing projects had been selected.
The questionnaires were sent to 51 IT experts and managers of the target organizations and their contracting companies. Research findings showed that employer-related and environmental hazards are the most important. Also, 11 factors identified as potentially serious risks for successful outsourcing of IT projects were identified and ranked according to their impact and importance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Information and Communication Technology"
 • "Risks
 • Information Technology Contracts"
 • "IT Outsourcing"
 • "Government Agencies"
 • احمدی، ا. (1392). موانع برون‌سپاری فناوری اطلاعات مورد مطالعه بانک توسعه تعاون. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
 • آذر، ع. و مؤمنی، م. (1394). آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد 2). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
 • جامی پور، م., شرکت، م. و یزدانی، ح. (1396). ارائه مدل مدیریت تغییر در برون‌سپاری خدمات فناوری اطلاعات: رویکرد ساختاری- تفسیری. 3(9), 405-424.
 • حاجی ابراهیم زرگر، ح. (1397). بررسی وضعیت دولت الکترونیک در ایران. فصلنامه تخصصی سیاست‌گذاری علوم و تکنولوژی، 4, 7-29.
 • حاجی حیدری، ن. و رحمتی، ف. (1397). تحلیل ریسک پروژه‌های فناوری اطلاعات با استفاده از پویایی سیستم. مدیریت تولید و عملیات، 16(9), 119-137.
 • حیدری، ع., اسفیدانی، م. و قاسمی، ن. (1392). ارائه مدلی برای اندازه‌گیری وضعیت بروز ریسک در برون‌سپاری پروژه‌های فناوری اطلاعات بخش سلامت (پیمایش پیرامون بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی تهران). مدیریت فناوری اطلاعات، 3(5), 57-74.
 • خوانساری زاده، س. و شیر محمدی، م. (1394). بررسی و اولویت‌بندی مخاطرات برون‌سپاری پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) مطالعه موردی: پروژه‌های زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات. مدیریت فناوری اطلاعات، 1, 69-84.
 • شادانپور، ف. و مقدمی، ا. (1396). مروری بر چارچوب‌ها و استانداردهای فناوری اطلاعات. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
 • عبدالهی، ع. و توکلی جوشقانی، ن. (1393). بررسی نقش فناوری اطلاعات در شفاف‌سازی و کاهش فساد سازمان‌های دولتی. چشم‌انداز مدیریت دولتی، 18, 73-91.
 • عرب مازار یزدی، م. و رفیعی، ا. (1390). حسابرسی برون‌سپاری فناوری اطلاعات: مصلحت یا ضرورت؟. حسابرسی، 5, 28-48.
 • فیروز بخت، م. و فقیهی، م. (1395). عوامل مؤثر بر برون‌سپاری خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (موردمطالعه: شهرداری کرج). فصلنامه رساله مدیریت دولتی، 24, 77-91.
 • کرامتی، ع., صمدی، ه. و نظری شیرکوهی، س. (1391). ارائه چارچوبی برای ارزیابی و اولویت‌بندی فاکتورهای ریسک برون‌سپاری پروژه‌های فناوری اطلاعات: دیدگاه خبرگان طراحی سیستم‌های اطلاعات. مدیریت فناوری اطلاعات، 11(4), 111-134.
 • محمدی، س., مهرابی، ع., جعفر نیا، س. و علایی نسب، ح. (1397). بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در کاهش فساد اداری و مالی. مدیریت توسعه و تحول، 34, 56-71.
 • معتدل، م., افشار کاظمی، م. و دست‌باز، س. (1390). ارائه مدلی جهت پشتیبانی تصمیمات برون‌سپاری پروژه‌های فناوری اطلاعات با استفاده از متد تصمیم‌گیری گروهی. پژوهش‌های مدیریت، 89, 1-14.
 • موسسه مشارکت بخش عمومی و خصوصی. (2009). مشارکت بخش دولتی و خصوصی در دولت الکترونیک. (م. هوشمند و ر. فرنود احمدی، مترجم) تهران: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.
 • موغلی، ع., عبدالمناف، س., صالحی، ح. و محمود صالح، ش. (1394). تحلیل ریسک در سازمان‌های نظامی (شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های بحرانی در پایگاه‌های پدافند هوایی). فصلنامه مدیریت نظامی، 58, 43- 69.
 • میکائیلی، ف. و صداقتی، ح. (1388). سنجش مخاطرات پ برون‌سپاری پروژه‌های فناوری اطلاعات مورد مطالعه در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (آب نیرو). فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 13, 19-40.
 • نقی زاده، م., بامداد صوفی، ج., و میر افشار، م. (1393). شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های پروژه‌های همکاری فناوری (حوزه زیست‌فناوری). فصلنامه مدیریت و توسعه فناوری، 3(2), 9-32.
 • Afshari, H. (2018). A Study on the Barriers of IT Outsourcing in Government Agencies: Case Study of the Poblic Sector of Tehran Proviance. Asian Journal of Social Sciences and Humanities, (3)7, 21-29.
 • Aundhe, M., & Mathew, S. ((2009). Risk in Offshore IT Outsourcing: AService Provider Perspective. European management Journal, 24(6), 418-428.
 • Bahattacharya, S., Behara, R., & Gundersen, D. (2003). Business Risk Prespectives on Information Systems Outsourcing. International Journal of Accounting Information, 4(1), 75-93.
 • Bahli, B., & Rivard, S. (2005). Validating Measures of Information Technology Outsourcing Risk Factors. Omega, 33(2), 175-183.
 • Brandas, C. (2010). Risk and Audit Objective for IT Outsourcing. Informatica Economica, 14, 113-118.
 • Cedeno, F. D., & Alonso, A. L. (2018). Results of the Information Technology Outsourcing Study from the Prespective of Internal Users in Public Organization in the Proviance of Manabi- Ecuador. World Congress on Engineering and Computer Science San Francisco: WCECS, 23-25.
 • Chou, D., & Chou, A. (2009). Information Systems Outsourcing Life Cycle and Risks Analaysis. Computer Standards & Interfaces, 31(5), 1036-1043.
 • Currie, W. (2003). A Knowledge-Based Risk Assessment Framework for evaluating web-enabled application outsourcing projects. International Journal of Project Management, 21(3), 207-217.
 • Delen, G., Peters, R., Verhoef, C., & Vlijmen, S. (2016). Lessons from Dutch IT- Outsourcing Soccess and Failure. Science of Computer, 1-32.
 • Low, F. (2018). Breaking the Outsourcing Oath: Backsourcing Process and Outsourcing Lock-in. European Management Journal, 34(3), 341-352.
 • Nkowo, Q. N.-a., & Islam, M. (2013). Challenges to the Successful Implementation of e-Government Initiatives in Sub-Saharan Africa: A Literature Review. Electronic Journal of e-Government, 11(2), 253-267.
 • Ramanthan, T. (20008). Ther Role of Organisational Change Management in Offshore Outsourcing of Information Technology Services. Newcastle Business School. Newcastle: Northumbria Univesity.
 • Schwarz, C. (2014). Toward an Understanding of the Nature and Conceptualiztion of Outsourcing Success. Information & Management, 51, 152-164.
 • Taherdoos, H., & Keshavarzesaleh, A. (2019), Enhancing Project Performance through Integreated Risk Management, Ricent Advances on Compute, 37-41
 • Vaxevanou, A., & Nikolaos, K. (2015). Models Referring to Outsourcing Theory. Social and Behavioral Sciences, 175, 572-578
 • . Willcocks, L., lacity, M., & Kernt. (1999). Risk Mitigation in IT Outsourcing Strategy Revisited: longitudinal Case research at LISA. Strasegy Information System, 8(3), 285- 414.
 • Yang, C., & Huang, J.-B. (2000). A Decision Model for IS Outsourcing. Information Management, 2, 225-239