ابزارهای مدیریت ریسک نقدینگی صندوق های سرمایه گذاری مشترک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیات علمی گروه مالی و بانکداری ،دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،ایران ات

3 عضو هیات علمی گروه مالی و بانکداری ،دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، ،تهران،ایران

چکیده

بدلیل جریان پیوسـتة نقـدی ورودی و خروجی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با سرمایه باز، ریسک نقدینگی با اهمیت‌ترین ریسک این نهاد مالی است. چالش اصلی مدیریت نقدینگی این صندوق‌ها، تامین وجه نقد در هنگام بروز بحران و مواجه با تقاضاهای بازخرید بیش از انتظار است. هجوم به صندوق و تحت فشار قرار گرفتن صندوق برای تامین مالی و فروش دارایی‌ها، موجب انتقال هزینه‌ها و احتمالا باقی‌ماندن پرتفویی ازدارایی‌های با نقدشوندگی کمتر برای سرمایه‌گذاران باقی‌مانده خواهد شد. جهت مدیریت این ریسک، استفاده از ابزارهای مدیریت نقدینگی با هدف کنترل فشار بازخرید‌ها، تسهیم منصفانه هزینه‌ها و حفظ منافع سرمایه‌گذاران باقیمانده، ناگزیر است. در این تحقیق ضمن بررسی و معرفی ابزارهای متداول مدیریت ریسک نقدینگی این صنعت در دنیا، لزوم فراهم آوردن امکان استفاده از هریک از این ابزارها برای صندوق‌های با درآمد ثابت و سهامی در ایران، امکان استفاده از هر ابزار در شرایط معمول و/یا خاص و لزوم/عدم لزوم تایید استفاده از ابزار توسط نهاد ناظر پیش از بکارگیری، به عنوان سه مولفه کلیدی استفاده از این ابزارها، به شیوه دلفی فازی به نظرخواهی از خبرگان گذاشته شده است. با ارسال پرسشنامه و طی دو مرحله نظرخواهی، خبرگان نسبت به استفاده از ابزار قیمت‌گذاری نوسانی و هزینه‌های ضد‌رقیق‌سازی در هر شرایطی و به اختیار مدیران صندوق و استفاده از ابزارهای بازخرید با اوراق بهادار، محدودیت بازخرید و تعلیق بازخرید در شرایط خاص و با تایید نهاد ناظر، به توافق نهایی رسیدند و در مورد لزوم فراهم نمودن استفاده از ابزار جیب‌های جانبی، اجماع نظر حاصل نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mutual Fund Liquidity Risk Management Tools

نویسندگان [English]

  • seyed hossein hosseini 1
  • mohammad hassan ebrahimi sarveolia 2
  • moslem Peymani 3
1 PHD candidate of Finance, Fllameh Tabataba'i University
2 Allameh Tabataba'i University - Tehran
3 Allameh Tabataba'i University - Tehran
چکیده [English]

Due to the continuous cash flow of Open-End mutual funds, liquidity risk is the most important risk of this financial institution. The main challenge of managing the liquidity of these funds is to provide cash in the event of a crisis and to face redemption requests. Fund run and the pressure to finance and sell assets will transfer costs and possibly leave a portfolio of less liquid assets for the remaining investors.it is necessary to use liquidity management tools to control the repurchase pressure, share costs fairly and protect the interests of remaining investors.while reviewing and introducing common liquidity risk management tools of this industry in the world, the need to provide the possibility of using any of these tools for fixed income funds and stocks, the possibility of using any tool in normal and / or special conditions, and the necessity / non-necessity of approval of the use of the tool by the regulator before use, as the three key components of the use of these tools, has been deliberately fuzzily consulted by experts. After sending the questionnaire and during the two stages of the survey, a final agreement was reached by the experts on the use of Swing Pricing and Anti-Dilution Levy in any situation and at the discretion of fund managers and the use of Redemptions In-kind, Redemption Gates, and Suspension of Redemptions in special circumstances and with the approval of the regulator. No consensus was reached on the need to provide the use of Side Pockets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mutual funds
  • liquidity risk management
  • liquidity risk management tools
Agarwal, V., Ren, H.,Shen, K.& Zhao, H.(2020). Redemption in Kind and Mutual Fund Liquidity Management. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3527846 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3527846
 AMF1. (2017).AMF Instruction Conditions for setting up redemption gate mechanisms-DOC-2017-05.
 Babajani, J.& Shekarkhah, J. (2012). Appropriate Model of Islamic Banking Accounting in Iran with Emphasis on Partnership Contracts, Journal of Tehran Stock Exchange,5(17) ,163-192.(in Persian)
 Basak, S., Pavlova,A. (2014).Asset Prices and Institutional Investors. American Economic Review 103 (5),1728–1758.
 Bengtsson, E. (2016). Investment funds, shadow banking and systemic risk, Journal of Financial Regulation and Compliance, 24(1),60-73.
1 Autorité des marchés financiers
ابزار های مدیریت ریسک نقدینگی صندوق های سرمایه گذاری مشترک / سید حسین حسینی و همکاران
375 دوره 12 / پیاپی 47 / پائیز 1402
 Black Rock.(2021). Lessons from COVID-19: Liquidity Risk Management is Central to Open-Ended Funds.
 Broner, F., Gaston G. & Carmen M. R. (2006). When in Peril, Retrench: Testing the Portfolio Channel of Contagion. Journal of International Economics 69 (1): 203–230.
 Chen,k., Ren.J.&Zha,T.(2016). What We Learn from China's Rising Shadow Banking: Exploring the Nexus of Monetary Tightening and Banks' Role in Entrusted Lending. FRB.Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2725307.
 Cheng, C. H., & Lin, Y. (2002). Evaluating the Best Main Battle Tank Using Fuzzy Decision Theory with Linguistic Criteria Evaluation. European Journal of Operational Research, 142, 74-86.https://doi.org/10.1016/S0377-2217(01)00280-6
 Darpeix, P.E., and moign, c., Même, N. & Novakovic, M.(2020). Overview and Inventory of French Funds' Liquidity Management Tools. Banque de France Working Paper.Available At: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm/abstract_id=3659260
 Fitch,(2016). Fitch warns fund liquidity risks are at record high .Available at :https://www.ft.com/content/9fc38f56-8fad-11e6-8df8-d3778b55a923.
 Fitch,(2020). More Mutual Funds Suspend Redemptions Due to Liquidity Mismatch. Available At: https://www.fitchratings.com/research/fund-asset-managers/more-mutual-funds-suspend-redemptions-due-to-liquidity-mismatch-21-06-2020
 FSB .(2017). Policy Recommendations to Address Structural Vulnerabilities from Asset Management Activities. available at https://www.fsb.org/wp-content/uploads/FSB-Policy-Recommendations-on-Asset-Management-Structural-Vulnerabilities.pdf
 FSOC.(2013).Asset Management and Financial Stability. available at https://www.treasury.gov/initiatives/ofr/research/Documents/OFR_AMFS_FINAL.pdf.
 Habibi, A., Firouzi, F.,& Sarafrazi, A. (2015). Fuzzy Delphi Technique for Forecasting and Screening Items. Asian Journal of Research in Business Economics and Management, 5(2),130-143.
 Hannam, M. (2013). Money Market Funds, Bank Runs and the First Mover Advantage. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2187818.
 IMF. (2015a). Enhancing Policy Traction and Reducing Risks, Global Financial Stability Report, Chapter 1, April 2015, Washington D.C. 29
 IMF. (2015b). The Asset Management Industry and Financial Stability, Global Financial Stability Report, Chapter 3, April 2015, Washington D.C.  Imf(2017). Liquidity Stress Tests for Investment Funds: A Practical Guid. Working Paper No. 17/226.
 IOSCO.(2015). Liquidity Management Tools in Collective Investment Schemes:Results from an IOSCO Committee 5 survey to members. available at www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD517.pdf
 IOSCO.(2018). Recommendations for Liquidity Risk Management for Collective Investment Schemes’ (FR01/2018), Report of the Board of IOSCO.
 IOSCO.(2018). Open-ended Fund Liquidity and Risk Management – Good Practices and Issues for Consideration’ (FR02/2018), Report of the Board of IOSCO.
 IOSCO.(2011).Principles on Suspensions of Redemptions in Collective Investment.Schemes. Available At: https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/ IOSCOPD349.pdf
 IOSCO (2012). Principles of Liquidity Risk Management for Collective Investment Schemes.available at https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD40.pdf