حساسیت بازده حقوق صاحبان سهام به نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی با وجود کیفیت افشای اطلاعات مالی و فساد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی ،گروه حسابداری، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران ، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران

3 استادیار ،گروه مدیریت مالی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار ،گروه حسابداری، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30495/jik.2023.23107

چکیده

بازده حقوق صاحبان سهام حساسیت بالایی به ایجاد تغییرات در قیمت سهام شرکت‌ها دارد. موقعیت کلان کشور بر حساسیت بازده حقوق صاحبان سهام اثرگذار است. عدم‌قطعیت سیاست‌های اقتصادی به عنوان شرایط کلان اقتصادی، با ایجاد محیط ناپایدار، تصمیمات سرمایه‌گذاران، را در شرایط نامناسب قرار می دهد و منجر به کاهش حساسیت بازده حقوق صاحبان سهام می شود. ایجاد محیط اطلاعاتی شفاف همچون، افشای گزارشگری شفاف و کاهش فساد می تواند نه تنها به سرمایه گذاران در تصمیم گیری اگاهانه کمک نماید، بلکه از عدم تقارن اطلاعات و پایداری شرایط ناشی از عدم قطعیت می کاهد و منجر به کاهش تاثیر منفی عدم‌قطعیت سیاست‌های اقتصادی با حساسیت بازده حقوق صاحبان سهام می شود. اما در نبود شواهد علمی ‌و تجربی مناسب، پژوهش حاضر به بررسی حساسیت بازده حقوق صاحبان سهام به نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی با وجود کیفیت افشای اطلاعات مالی و فساد است. نمونه‌ای مشتمل بر 164 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار طی بازه زمانی 1391 - 1400 انتخاب و آزمون شده ‌است. نتایج با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره نشان داد که تورم، نسبت نقدینگی و شاخص جامع عدم قطعیت تاثیر منفی بر حساسیت بازده حقوق صاحبان سهام دارد. افشای گزارشگری مالی شفاف بر رابطه متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، نفت برنت و در نهایت شاخص جامع عدم قطعیت با حساسیت بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر تعدیل کننده دارد. فساد نیز بر رابطه بین تورم و تولید ناخالص داخلی و نقدینگی با حساسیت بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر تعدیلی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The sensitivity of equity returns to economic policy uncertainly despite the quality of financial disclosures and corruption

نویسندگان [English]

  • javad moghaddam 1
  • omid Faraji 2
  • Alireza Heidarzadeh Hanzaei 3
  • malek taj maleki oskoie 4
1 1. Ph.D. Student, Department of accounting, Faculty of Management, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 2. Associate Professor of Accounting, Department of Financial Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
3 3. Assistant Professor, Department of Financial Management, Faculty of Management, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of accounting, Faculty of Management, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Return on equity is highly sensitive to changes in the stock price of companies. The macro position of the country affects the sensitivity of the return on equity. Uncertainty of economic policies as macroeconomic conditions, by creating an unstable environment, puts investors' decisions in inappropriate conditions and leads to a decrease in the sensitivity of equity returns. Creating a transparent information environment, such as transparent reporting and reducing corruption, can not only help investors in making informed decisions, but also reduce the asymmetry of information and stability of conditions caused by uncertainty and lead to reducing the negative impact of economic policy uncertainty with The sensitivity of return on equity. But in the absence of appropriate scientific and experimental evidence, the present research is to investigate the sensitivity of equity returns to the uncertainty of economic policies despite the quality of financial information disclosure and corruption. A sample consisting of 164 companies admitted to the stock exchange during the period of 2013-2014 was selected and tested. The results using multivariate regression method showed that inflation, liquidity ratio and comprehensive index of uncertainty have a negative effect on the sensitivity of equity return. The disclosure of transparent financial reporting has a moderating effect on the relationship between the variables of GDP, exchange rate, Brent oil and finally the comprehensive index of uncertainty with the sensitivity of return on equity. Corruption also has a moderating effect on the relationship between inflation and GDP and liquidity with the sensitivity of return on equity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : economic policy uncertainly
  • sensitivity of equity returns
  • quality of financial disclosures and corruption
آقابابائی، محمدابراهیم، مدنی، سعید. (1400). بررسی احساسات سرمایه‌گذاران و همزمانی بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران. چشم انداز مدیریت مالی، 11(34)، 95-115.
بشیری منش، نازنین، شهنازی، حسین. (1401). تاثیر تورش‏های رفتاری سرمایه‏گذاران و مدیران بر حباب قیمتی سهام در بازار سرمایه ایران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 15(53)، 15-32.
چهارمحالی، علی اکبر، زاهدی، جواد، محمدی، رضا. (1398). نقش ارزش بازار در رابطه بین بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام با قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران. مدیریت دارایی و تامین مالی، 7(4)، 17-30.
حاجیان نژاد, امین, امیری, هادی, خرم کوهی, علی. (1401). تحلیل تأثیر احساسات سرمایه‌گذاران بر واکنش به اخبار سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه پژوهش‌های حسابداری مالی, 14(1), 1-20.
فروغی، داریوش، حیدری سورشجانی، زهرا. (1401). بیش‌ارزش‌گذاری شرکت و اقلام غیرعادی سود با تأکید بر مالکیت دولتی. نشریه پژوهش‌های حسابداری مالی، 14(3)، 1-26.
Ali, A., & Gurun, U. G. (2009). Investor sentiment, accruals anomaly, and accruals management. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 24(3), 415–431.
Apergis, N., & Rehman, M. U. (2018). Is CAPM a Behavioral Model? Estimating Sentiments from Rationalism. Journal of Behavioral Finance, 19(4), 442-449.
Badawi, A., & AlQudah, A. (2019). The impact of anti-corruption policies on the profitability and growth of firms listed in the stock market: Application on Singapore with a panel data analysis. The Journal of Developing Areas, 53(1).
Baker, M., & Wurgler, J. (2006). Investor sentiment and the cross‐section of stock returns. Journal of Finance, 61(4), 1645–1680.
Beer, F., Hamdi, B., & Zouaoui, M. (2018). Investors’ sentiment and accruals anomaly: European evidence. Journal of Applied Accounting Research, 19(4), 500–517.
Borodina, S.D., Shvyrkov, O., 2010. Investing in BRIC Countries: Evaluating Risk and Governance in Brazil, Russia, India & China. London McGraw-Hill, New York.
Brown, G. W., & Cliff, M. T. (2004). Investor sentiment and the near-term stock market. Journal of empirical finance, 11(1), 1-27.
Chiang, M. C., Tsai, I. C., & Lee, C. F. (2011). Fundamental indicators, bubbles in stock returns and investor sentiment. Quarterly Review of Economics and Finance, 51(1), 82–87.
Cooray, A., Schneider, F.)2018(. Does corruption throw sand into or grease the wheels of financial sector development? Publ. Choice (1–2), 111.
De Long, J. B., Shleifer, A., Summers, L. H., & Waldmann, R. J. (1990). Noise trader risk in financial markets. Journal of political Economy, 98(4), 703-738.
Gao, Y., Zhao, C., Sun, B., & Zhao, W. (2022). Effects of investor sentiment on stock volatility: New evidence from multi-source data in China’s green stock markets. Financial Innovation, 8(1), 1–30.
Gelos, R.G. and Wei, S.-J. (2006), Transparency and international investor behavior, IMF Working Paper 02/174
Gao, Chenglin, and Takuji ,W. Tsusaka. 2023. Economic ,Uncertainty and Firms’ Capital Structure: Evidence from China. ,Risks 11: 66. https://doi.org/, 10.3390/risks11040066, 15-17
Han, C., & Shi, Y. (2022). Chinese stock anomalies and investor sentiment. Pacific-Basin Finance Journal, 73(1), 101739.
Han, X., Sakkas, N., Danbolt, J., & Eshraghi, A. (2022). Persistence of investor sentiment and market mispricing. Financial Review, 57(1), 617–640.
Ho, K. C., Yen, H. P., Lu, C., & Lee, S. C. (2023). Does information disclosure and transparency ranking system prevent the default risk of a firm?. Economic Analysis and Policy, 78, 1089-1105
Hoshi, Takeo, Kashyap, Anil, Scharfstein, David, 1991. Corporate structure, liquidity and investment: evidence from Japanese panel data. Q. J. Econ. 106, 33–60
‏Islam, K., Bilal, A. R., Saeed, Z., Sardar, S., & Kamboh, M. H. (2023). Impact of government integrity and corruption on sustainable stock market development: linear and nonlinear evidence from Pakistan. Economic Change and Restructuring, 1-28
Jiang, S., & Jin, X. (2021). Effects of investor sentiment on stock return volatility: A spatio-temporal dynamic panel model. Economic Modelling, 97(1), 298–306.
Karadas, S., McAndrew, W., & Schlosky, M. T. T. (2019). Local corruption and local stock returns. Journal of Financial Crime.
Karadas, S., McAndrew, W., Minh Tam, T.S., 2019. Local corruption and local stock returns. J. Financ. Crime 26 (4), 1065–1077.
Lakshmi, G., Saha, S., & Bhattarai, K. (2021). Does corruption matter for stock markets? The role of heterogeneous institutions. Economic modelling, 94, 386-400.
Leuz, C., Verrecchia, R.E., (2000). The economic consequences of increased disclosure. J. Account. Res. 38, 91–124.
Lin, C. B., Chou, R. K., & Wang, G. H. (2018). Investor sentiment and price discovery: Evidence from the pricing dynamics between the futures and spot markets. Journal of Banking & Finance, 90(1), 17–31.
Lin, C., Morck, R., Yeung, B., & Zhao, X. (2023). What do we learn from stock price reactions to China's first announcement of anti-corruption reforms?. The Journal of Finance and Data Science9, 100096.
Maria Ghani and Usman Ghan,2023. Economic Policy Uncertainty and Emerging Stock Market Volatility, JOURNAL OF Asia-Pacifc Financial Markets, 12-14
Muguto, H. T., Muguto, L., Bhayat, A., Ncalane, H., Jack, K. J., Abdullah, S & Muzindutsi, P. F. (2022). The impact of investor sentiment on sectoral returns and volatility: Evidence from the Johannesburg stock exchange. Cogent Economics & Finance, 10(1), 2158007.
Naik, P. K., & Padhi, P. (2016). Investor sentiment, stock market returns and volatility: Evidence from National Stock Exchange of India. International Journal of Management Practice, 9(3), 213–237.
Ng, D. and Qian, K. (2004), ‘‘Corruption and corporate governance’’, mimeo, Cornell University, Ithaca, NY
Qadan, M., & Aharon, D. Y. (2019). Can investor sentiment predict the size premium? International Review of Financial Analysis, 63(1), 10–26.
Rehman, M. U. (2018). Do oil shocks predict economic policy uncertainty? Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 498, 123-136.
Rehman, M. U., Sensoy, A., Eraslan, V., Shahzad, S. J. H., & Vo, X. V. (2021). Sensitivity of US equity returns to economic policy uncertainty and investor sentiments. The North American Journal of Economics and Finance, 57, 101392.
Reis, P., & Pinho, C. (2020a). A new European investor sentiment index (EURsent) and its return and volatility predictability. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 27(1), 100373.
Renault, T. (2017). Intraday online investor sentiment and return patterns in the US stock market. Journal of Banking & Finance, 84, 25-40.
Rothstein, B., & Varraich, A. (2017). Making sense of corruption. Cambridge: Cambridge University Press
Rupande, L., Muguto, H. T., & Muzindutsi, P. F. (2019). Investor sentiment and stock return volatility: Evidence from the Johannesburg Stock Exchange. Cogent Economics & Finance, 7(1), 1600233.
Saham, P. (2021). How does Financial Reporting Quality Relate to Stock Price Crash Risk? Evidence from Indonesian listed Companies. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis Vol, 8(1), 59-76.
Sayim, M., & Rahman, H. (2015). The relationship between individual investor sentiment, stock return and volatility: Evidence from the Turkish market. International Journal of Emerging Markets, 10(3), 504–520.
Shen, J., Yu, J., & Zhao, S. (2017). Investor sentiment and economic forces. Journal of Monetary Economics, 86(1), 1–21.
Sprenger, C., & Lazareva, O. (2021). Corporate governance and investment-cash flow sensitivity: Evidence from Russian unlisted firms. Journal of Comparative Economics.‏
Svensson, J. (2005). Eight questions about corruption. Journal of Economic Perspective 19(3): 19-42.
Truong, L. D., Le, T. X., & Friday, H. S. (2022). The influence of information transparency and disclosure on the value of listed companies: Evidence from Vietnam. Journal of Risk and Financial Management, 15(8), 345.‏.‏
Vu, H., Tran, T.Q., Nguyen, T., Lim, S., 2018. Corruption, types of corruption and firm financial performance: new evidence from a transitional economy. J. Bus. Ethics (4), 847–858.
Wang, W., Su, C., & Duxbury, D. (2022). The conditional impact of investor sentiment in global stock markets: A two-channel examination. Journal of Banking & Finance, 138(1), 106458.
Ziaei, M., Heirani, F., & Taftiyan, A. (2019). The impact of the quality of financial reporting on unusual fluctuations in stock returns. JOURNAL OF MANAGEMENT AND ACCOUNTING STUDIES, 7(01), 44-51.