دوره و شماره: دوره 14، شماره 54، تیر 1404 
بررسی تاثیرات آستانه ای اهرم مالی بر سود سهام پرداختی و بازده مالی در بین شرکت های بورسی

صفحه 381-408

10.30495/jik.2025.23544

داریوش حشمت؛ حمید رضا کردلویی؛ فائق احمدی؛ محمد حسین رنجبر؛ مازیار قاسمی


فراتحلیل تأثیر شاخص های مالی مؤثر بر رتبه اعتباری

صفحه 505-522

10.30495/jik.2024.76015.4437

مسعود بخشی؛ محمد حامد خان محمدی؛ زهرا مرادی؛ محمد اسماعیل مولائی