تاثیر اختلالات شخصیتی مدیران بر مدیریت گزارشگری مالی و مدیریت سرمایه گذاری ذینفعان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه حسابداری، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

3 گروه حسابداری.واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30495/jik.2024.23164

چکیده

مدیریت ذینفعان از درجه اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا عاملی است که حیات سازمان به آن وابسته است. از آنجاکه اطلاعات و گزارشات از طریق مدیران به ذینفعان انتقال می‌یابد و مدیران شخصیت‌های متفاوت و گاهاً اختلالاتی در شخصیت خود دارند؛ کنترل و نظارت، مدیریت واحدهای اقتصادی و اداره صحیح ذینفعان را غیرممکن کرده است. لذا هدف این پژوهش بررسی ارتباط اختلالات روانشناختی مدیریتی و مدیریت گزارشگری مالی و مدیریت سرمایه گذاری ذینفعان است، یا به عبارتی آیا مدیران شرکت‌های ایرانی با دارا بودن نوع اختلال می‌توانند ذینفعان را مدیریت کنند؟ جهت سنجش اختلالات شخصیتی مدیریتی از پنج الگوی ناسازگار به شرح روان‌پریش‌خویی، مهار گسیختگی، عاطفة منفی، گسلش و مخالفت ورزی استفاده شد. جامعه‌ آماری پژوهش حاضر، مدیران شرکت‌های ایرانی که در سال 1399 مشغول به کار بودهاند، است. با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده و استفاده از جدول مورگان 101 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد و به کمک نرم افزار PLS داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل ارتباط اختلالات شخصیتی مدیریتی با مدیریت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری ذینفعان حاکی از آن است که اختلالات شخصیتی مدیریتی با مدیریت ذینفعان رابطه‌ منفی و معناداری دارد. همچنین یافته‌ها نشان داد رابطه بین اختلالات مخالفت ورزی، مهارگسیختگی و روان پریش خویی با مدیریت ذینفعان غیرمعنادار است. بین گسلش اختلالات و عاطفه منفی با مدیریت ذینفعان نیز ارتباط منفی و معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Managers' Personality Disorders on Financial Reporting Management and Stakeholder Investment Management

نویسندگان [English]

 • Hamid Jahanbakhsh Qarebaghi 1
 • Ali Bayat 2
 • Azita Jahanshad 3
1 Department of Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Accounting Department of Accounting, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
3 Department of Accounting,Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Stakeholder management is of great importance. Because it is a factor on which the life of the organization depends. Because information and reports are transmitted to stakeholders through managers and managers have different personalities and sometimes personality disorders; Control and supervision have made it impossible to manage economic units and properly manage stakeholders. Therefore, the aim of this study was to investigate the relationship between managerial psychological disorders and financial reporting management and stakeholder investment management. In other words, can the managers of Iranian companies manage the stakeholders by having the type of disorder? Five maladaptive models such as psychoticism, dis inhibition, negative affect, detachment and Antagonism were used to assess managerial personality disorders. The statistical population of the present study is the managers of Iranian companies that have been working in 1399. Using simple random sampling and Morgan table, 101 people were selected as the sample and the data were analyzed using PLS software. The results of analyzing the relationship between managerial personality disorders and financial reporting management and stakeholder investment indicate that managerial personality disorders have a negative and significant relationship with stakeholder management. The findings also showed that the relationship between opposition disorders, inhibition and psychosis with non-significant stakeholder management. There is a significant negative relationship between fault disorders and negative emotion with stakeholder management.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Management Disorders
 • Agility
 • Financial Reporting
 • حاجی علیزاده، سحر؛ خواجه حسنی، میترا؛ امیری، علی. (1399)، بررسی رابطه بین تئوری ذینفعان، مسئولیت اجتماعی شرکتها و عملکرد مالی. رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 4(50): 92-102.
 • دلشاد، افسانه؛ تهرانی، رضا. (1398). بررسی تأثیر ویژگی‌های مدیریت بر ارزش و حجم معاملات سهام؛ با تأکید بر روش‌های داده‌کاوی. دانش حسابداری مالی، 6(2): 29-59.
 • دیده خانی، حسین؛ مهرعلیزاده، امیررضا. (1397). بررسی نقش فازهای شخصیتی مدیران در میزان ریسک صندوق‌های سرمایه‌گذاری با توجه به نقش تعدیلی تیپ‌های شخصیتی. دانش سرمایه‌گذاری, 7(28), 1-22.
 • رضازاده، جواد؛ محمدی، عبداله. (1398). توانایی مدیریتی، ارتباطات سیاسی و گزارشگری مالی متقلبانه. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 26(2): 217-238.
 • زادپرور، فاطمه. (۱۳۹۶). تقلب و سوء رفتارهای مدیران در گزارشگری مالی: مروری بر تحقیقات انجام شده از دیدگاه مالی، نشریه آفاق علوم انسانی، ۱۰، ۳۱-۴۴.
 • شاه علی، مرجان؛ عبدلی، محمدرضا. (1398). بررسی تاثیرپذیری چسبندگی چشم انداز درآمد آتی از اختلالات ادراکی مدیرعامل. پژوهش های حسابداری مالی، 11(3): 71-96.
 • غلامرضایی، محسن؛ حسنی، محمد. (1398). تأثیر اختلالات شخصیت بر تردید حرفه‌ای حسابرسان مستقل. دانش حسابداری، 10(2): 43-76.
 • قالمق، کریم؛ یعقوب نژاد، احمد؛ فلاح شمس، میرفیض. (1398). تاثیر سواد مالی بر میزان شخصیت ماکیاولیستی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه‌گذاری, 8(30), 229-250.
 • کریم‌پور امشلی، سارا؛ بنی‌مهد، بهمن؛ خلیل‌پور، مهدی؛ رمضانی‌فرید، جواد. (1399). تاثیر ماکیاولیسم، عواطف فردی و سبک‌های پردازش اطلاعات بر گزارشگری مالی متقلبانه. پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی، 9(1): 223-256.
 • محمدزاده سالطه، حیدر؛ نویدی عباسپور، ابراهیم؛ بخشوده، محمد. (1401). ارتباط میان مشاوره مالی و ارتباط کلامی با شخصیت سرمایه گذار و رفتار معاملاتی او. دانش سرمایه‌گذاری، 11(42): 207-223.

 

 • Abernethy, M. A., & Wallis, M. S. (2019). Critique on the “manager effects” research and implications for management accounting research. Journal of Management Accounting Research, 31(1), 3-40.‏
 • Altarawneh, M., Shafie, R., & Ishak, R. (2020). CEO Characteristics: A Literature Review and Future Directions. Academy of Strategic Management Journal, 19(1), 1-10.‏
 • Bamber, L. S., Jiang, J., Wang, I. Y. (2010). What’s my style? The influence of top managers on voluntary corporate financial disclosure. Journal of Accounting Review, 85 (4): 1131–1162.
 • Benson, B. W., & Davidson, W. N. (2010). The relation between stakeholder management, firm value, and CEO compensation: A test of enlightened value maximization. Financial Management, 39(3), 929-964.‏
 • Brown, D, R., Harvey, D. (2005) An expertimental approach to organizational development, 7th edn. Pearson Prentice Hall, Vol. 26, No. 11, Pp. 247-270.
 • Corr, P. J. (2010). The psychoticism–psychopathy continuum: A neuropsychological model of core deficits. Personality and Individual Differences, 48(6), 695-703.‏
 • Farkas, D., & Orosz, G. (2013). The link between ego-resiliency and changes in Big Five traits after decision making: The case of extraversion. Personality and Individual Differences, 55(4), 440-445.
 • ‏Hillman, A. J., & Keim, G. D. (2001). Shareholder value, stakeholder management, and social issues: what's the bottom line?. Strategic management journal, 22(2), 125-139.‏
 • Hu, G. X., Pan, J., & Wang, J. (2013). Noise as information for illiquidity. The Journal of Finance, 68(6), 2341-2382.‏
 • Joyner, K. J., Bowyer, C. B., Yancey, J. R., Venables, N. C., Foell, J., Worthy, D. A., & Patrick, C. J. (2019). Blunted reward sensitivity and trait disinhibition interact to predict substance use problems. Clinical Psychological Science, 7(5).
 • Nguyen, T. S., & Mohamed, S. (2021). Mediation Effect of Stakeholder Management between Stakeholder Characteristics and Project Performance. Journal of Engineering, Project & Production Management, 11(2).‏
 • Osborne‐Crowley, K., & McDonald, S. (2018). A review of social disinhibition after traumatic brain injury. Journal of neuropsychology, 12(2), 176-199.‏1109-1124.
 • Sharma, M., & Kaur, G. (2011). Gender differences in procrastination and academic stress among adolescents. Indian Journal of Social Science Researches, 8(1-2), 122-127.‏
 • Svenaeus, F. (2014). Diagnosing mental disorders and saving the normal. American Psychiatric Association, 2013. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th ed. American Psychiatric Publishing: Washington, DC. 991 pp
 • Wendsche, J., & Lohmann-Haislah, A. (2017). A meta-analysis on antecedents and outcomes of detachment from work. Frontiers in psychology, 7, 2072.‏
 • Wolniewicz, C. A., Tiamiyu, M. F., Weeks, J. W., & Elhai, J. D. (2018). Problematic smartphone use and relations with negative affect, fear of missing out, and fear of negative and positive evaluation. Psychiatry research, 262, 618-623.‏