تحلیل رفتار قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای از منظر نویز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مالی-گروه مهندسی مالی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم وتحقیقات تهران،ایران

2 استادیارو عضوهیات عل می گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، -تهران، ایران.

3 استاد تمام و عضو هیات عل می، گروه آموزشی مدیریت و حسابداری، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30495/jik.0621.23455

چکیده

هدف از تحلیل رفتار قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از منظر نویز یا قضاوت‌های انسانی، بررسی تأثیر عوامل غیرعقلانی و غیرمنطقی بر فرایند قیمت‌گذاری است. تصمیم‌گیری بر اساس ادراک شخصی، سطح دانش، درک غلط از شرایط بازار، رویکردهای روان‌شناختی و میزان ریسک‌پذیری می‌تواند به اختلال در فرآیند قیمت‌گذاری منجر شود. نویز پیامدهای نامطلوبی برای بازارهای مالی دارد. بر این اساس در این مطالعه تلاش شد وجود نویز در ارزش‌گذاری قیمت سهام مورد ارزیابی قرار گیرد. در این راستا با نمونه‌ای متشکل از پنج کارشناس مالی و پنج شرکت منتخب به‌اندازه‌گیری نویز برای افق زمانی 1403-1405 اقدام گردید. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده نویز ارزش‌گذاری در نمونه تحقیق در بازه 12 تا 61 درصد قرارگرفته است. همچنین نتایج آزمون من‌ویتی نشان می‌دهد اثرات نویز در ارزش‌گذاری سهام، باعث تفاوت معناداری در ارزش‌گذاری سهام می‌شود. بر این اساس نویز به دلیل تغییرپذیری ناخواسته قضاوت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها اتفاق می‌افتد و به مقدار قابل‌توجهی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the pricing behaviour of capital assets from a noise perspective

نویسندگان [English]

 • Mahdi Barasoud 1
 • gholam reza zomorodianS 2
 • Fraydoon Rahnamay Roodposhti 3
1 PhD in Finance - Department of Financial Engineering, Islamic Azad University, Science and Research Unit, Tehran, Iran
2 Professor and member of the academic staff of the Department of Business Administration, Islamic Azad University, Tehran Center, Tehran, Iran.
3 Full professor and faculty member, Department of Management and Accounting, Tehran Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of analyzing the pricing behavior of capital assets from the perspective of noise or human judgment is to investigate the impact of irrational factors on the pricing process. Decisions based on personal perception, level of knowledge, misunderstanding of market conditions, psychological approaches and risk tolerance can lead to disturbances in the pricing process. Noise has a negative impact on financial markets. Based on this, this study attempted to evaluate the presence of noise in stock price valuation. To this end, noise was measured for the time horizon 2024-2026 using a sample consisting of five financial experts and five selected companies. Based on the results obtained, the valuation noise in the research sample ranges from 12 to 61 percent. Furthermore, the results of the Mann-Whitney U test show that the effects of noise in stock valuation cause a significant difference in stock valuation. Accordingly, noise is caused by the unwanted variability of judgments and decisions and is present in a significant amount.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Noise
 • Human judgments
 • Stock Price Valuation
 • بابایی، حسین، (1390)، توجیه تأثیر عوامل روان‌شناختی در رفتار سرمایه‌گذاران در پرتو حل معضل عقلانیت کامل و عقلانیت محدود، سال سوم، شماره اول، پیاپی پنجم، پاییز و زمستان 1390، صفحه 5 ـ 34

  سعیدی، علی، آقایی، آرزو، (1390)، پیش بینی درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های بیز، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 56، 59-78

  شهرآبادی، ابوالفضل؛ یوسفی، راحله(1386). مالی ة رفتاری رویکردی متفاوت در حوز ة مالی، تحقیقات مالی، دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، شمارة 18، صص75-100.

  • Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2023). Investments. McGraw-Hill Education.
  • Chen, Q., Goldstein, I. and Jiang, W., (2007). Price informativeness and investment sensitivity to stock price. Review of Financial Studies 20, 619–650.
  • Costello, F. Watts, P. (2014), Probability theory plus noise explains biases in judgment, National University of Ireland
  • Cowgill, B. (2018). Bias and Productivity in Humans and Algorithms: Theory and Evidence from R´esum´e Screening, Columbia University
  • Damodaran, Aswath, Living with Noise: Valuation in the Face of Uncertainty (2023). Journal of Applied Finance (Formerly Financial Practice and Education), Vol. 23, No. 2, 2013, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2684015
  • Edmans, A., Jayaraman, S., and Schneemeier, J., (2017). The source of information in prices and investment-price sensitivity. Journal of Financial Economics 126, 74–96.
  • Foucault, T. and Frésard, L., (2012). Cross–listing, investment sensitivity to stock price, and the learning hypothesis. Review of Financial Studies 25, 3305–3350.
  • Hirshleifer, J. (1971). The Private and Social Value of Information and the Reward to Inventive Activity. The American Economic Review, Vol. 61, No. 4 (Sep., 1971), pp. 561-574 (14 pages)
  • Hilbert, M., (2014), Toward a Synthesis of Cognitive Biases: How Noisy Information Processing Can Bias Human Decision Making, Article in Psychological Bulletin
  • Kahneman, D., Rosenfield, A.M., Gandhi, L., Blaser, T. (2016). Reducing Noise in Decision Making. Harvard Business Review, 94(12), 18-18.
  • Lintner, J. (1965) The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets. The Review of Economics and Statistics, 47, 13-37. http://dx.doi.org/10.2307/1924119
  • Markowitz, H. (1952) Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7, 77-91. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x
  • Ross, S. (1976), The arbitrage theory of capital asset pricing, Volume 13, Issue 3, December 1976, Pages 341-360
  • Sharpe, W.F. (1964) Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk. Journal of Finance, 19, 425-442.
  • Stiglitz J. Weiss, A. (1981), Credit Rationing in Markets with Imperfect Information, The American Economic Review, Vol. 71, No. 3 (Jun., 1981), pp. 393-410 (18 pages)
  • Zada, L. Heather A. Leslie, A. Dick Vethaak, Gerjen H. Tinnevelt, Jeroen J. Jansen, Johannes F. de Boer, Freek Ariese. (2018). Fast microplastics identification with stimulated Raman scattering microscopy, https://doi.org/10.1002/jrs.5367