ارائه الگوی عمومی و منسجم مدیریت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازارهای پولی و غیر پولی (بازار دارایی‌های حقیقی و سرمایه‌ای)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگا ه آزاد اسلامی، تهران، ایران .

2 گروه برنامه ریزی و مدیریت، پژوهشکده مطالعات مدیریت و توسعه فناوری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.30495/jik.0621.23456

چکیده

در سال‌های اخیر، ناهماهنگی‌ها، عدم انسجام و یکپارچگی تصمیمات سرمایه‌گذاری در دو حوزه پولی و غیر پولی (بازارهای حقیقی و سرمایه) در بانک‌ها موجبات ایجاد بحران مالی و ورشکستگی بسیاری از بانک‌ها را در ایران فراهم نموده است. هدف از این پژوهش، ارائه الگویی عمومی یکپارچه و منسجم جهت توسعه سرمایه‌گذاری در بانک‌ها در ایران می‌باشد. برای نیل به این هدف، ابتدا ادبیات مرتبط پژوهش مورد بررسی و تعمق قرار گرفت و بر اساس آن پرسشنامه‌ای دومرحله‌ای طراحی گردید. این پرسشنامه در مرحله اول در اختیار خبرگان و اساتید مالی و سرمایه‌گذاری قرار گرفت و نقطه نظرات آن‌ها در خصوص ماهیت آن‌ها اخذ گردید و سپس روایی صوری پرسشنامه تعیین شد. در مرحله دوم، پرسشنامه استانداردی در اختیار خبرگان، مدیران و کارکنان سطوح عالی و میانی سرمایه‌گذاری بانک‌های بورسی قرار گرفت تا نظرات تخصصی خود را نسبت به وضعیت موجود و وضعیت ایده آل الگوی توسعه و مدیریت سرمایه‌گذاری در بانک‌ها ابراز نمایند. در مرحله اول ۷ پرسشنامه و در مرحله دوم ۱۶ پرسشنامه تکمیل‌شده به دست آمد. در این پژوهش، جهت اولویت‌بندی در گام‌ها و زیرمجموعه‌های مختلف در فرایند سرمایه‌گذاری از تکنیک آنتروپی شانون استفاده شد. درنهایت، بر اساس یافته‌های این پژوهش، الگوی عمومی، یکپارچه و منسجم و متوازن توسعه و سرمایه‌گذاری در بانک‌ها ارائه گردید. بر اساس الگوی پیشنهادی، نتایج پژوهش نشانگر وجود تفاوتی چشم‌گیر میان وضعیت موجود و وضعیت ایده آل سرمایه‌گذاری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Generic Pattern for the Banks’ Investment Management in Monetary and Non-monetary (Real and Capital Assets) Markets

نویسندگان [English]

  • Aliasghar Abdolrahimian 1
  • Ali Asghar Anvary Rostamy 2
  • Mirfeyz Fallahshams 3
1 Department of Financial Management, Central Tehran, Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Management & Planning, Iran Management Study & Technology Development Center, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Department of Financial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In recent years, inconsistencies unbalanced investment decisions in both monetary and non-monetary areas in banks have caused financial crisis and bankruptcy of many banks in Iran. The purpose of this study is to provide a generic integrated patten for the development of investments in Iranian banks. To achieve this goal, first the relevant literature was studied and pondered and based on it, a two-stage questionnaire was designed. This questionnaire was first provided to experts and professors of finance and investment and their views were obtained and then the validity of the questionnaire was determined. In the second stage, a standard questionnaire was provided to experts, managers, senior and intermediate level employees who were related to investment to express their expert opinions on the current situation and the ideal situation of the investment development and management in banks. In the first stage, 7 questionnaires and in the second stage, 16 completed questionnaires were obtained. In this study, Shannon Entropy technique was used to prioritize different steps and subsets in the bank investment process. Finally, based on the findings of this study, a generic, integrated and balanced pattern of investment development and management in banks was presented. According to the proposed pattern, the results indicate a significant difference between the current situation and the ideal investment situation in Iranian banks listed on Tehran Stock Exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank
  • General Patterns
  • Investment Portfolio
  • Financial Market
  • Real Market
احمدپور، هادی (1387). نا اطمینانی و استراتژی بهینه در مدیریت نقدینگی بانک‌ها، بانک و اقتصاد، شماره 96، صص ۴۶-۵۰.
انواری رستمی، علی‌اصغر (1378). مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری، تجزیه‌وتحلیل. انتشارات طراحان نشر، تهران، ایران.
انواری رستمی، علی‌اصغر (١٣٧٩). انتخاب و ارزیابی عملکرد مجموعه‌های اوراق بهادار سرمایه‌گذاری چند معیاری با بهره‌گیری از مدل‌های برنامه‌ریزی آرمانی، مجله علمی- پژوهشی اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، شماره 44 و 45, صص 65-76.
انوری رستمی، علی‌اصغر و رستمی، محمدرضا، (1382). ارزیابی مدل‌ها و روش‌های سنجش و ارزش‌گذاری سرمایه­های فکری شرکت‌ها، فصلنامه­ی بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دانشگاه تهران، دانشکده­ مدیریت، سال دهم، شماره­ 34، صص 57-51.
عبدالرحیمیان، علی‌اصغر، انواری رستمی، علی‌اصغر، فلاح شمس،‌میرفیض (1399). ارائه الگوی فرایندی عمومی مدیریت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در ایران، فصلنامه­ی مدیریت کسب‌وکار، ، شماره­ 47، صص 313-291.
انواری رستمی، علی‌اصغر (١٣9٩). مدیریت سرمایه­گذاری. انتشارات کتاب نشر مهربان، تهران، ایران.
پناهیان، حسین (1382). کاربرد ارزش‌افزوده اقتصادی در تصمیم‌گیری مالی. نشریه سرمایه، دور ۳، شماره ۳.
پناهی، غلامرضا؛ کرد، مجید (1395)، آشنایی با الزامات بیانیه‌های 1، 2 و 3 کمیته بال در خصوص نسبت کفایت سرمایه، اداره کل آموزش بانک ملی ایران.
تهرانی، رضا و خجسته، محمدعلی (1378) رابطه بهره‌وری سرمایه با بازده آتی سهام و تأثیر آن بر استراتژی‌های سرمایه‌گذاری ارزشی و رشدی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال سوم، شماره 11، صص 1-22.
رضائی لوا, سعید, فلاح شمس, میر فیض, صانعی, مسعود, بنی هاشمی, شکوفه. (1401). سنجش عملکرد مالی 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار با استفاده از مدل های غیر شعاعی تحلیل پوششی داده ها. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار, شماره 50، صص 1-20.
رهنمای رودپشتی، فریدون و خان محمدی، محمد حامد (1390)، بررسی و مقایسه توان معیارهای ارزیابی عملکرد حسابداری با معیارهای مبتنی بر ارزش جهت برآورد نرخ بازده اقتصادی شرکت‌ها، مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره دهم، ص 19-43.
رهنمای رودپشتی، فریدون و همتی، هدی (1388). سنجش ارتباط بین سرمایه فکری با متغیرهای نوین سنجش عملکرد مبتنی بر ارزش‌آفرینی، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، دوره 2، شماره 2(پیاپی 2). صص 111-134.
رهنمای رودپشتی، فریدون و صالحی، اله کرم (1389)، مکاتب و تئوری‌های مالی و حسابداری، چاپ اول، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
رهنمای رودپشتی، فریدون و امیر حسنی، زهرا (1389). تبیین قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای: مقایسه تطبیقی مدل‌ها. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره ۱۷، شماره ۶۲، صص 49-68.
شیخ، محمدجواد و صفرپور، محمدحسن (1386). بررسی تأثیر دوره سرمایه‌گذاری بر عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (دوره زمانی 85-81)، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره ۱۴، شماره 50، صص 99-118.‎
عبدالرحیمیان، محمدحسین و دهقان منشادی، سمانه (1395). سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار- از تئوری تا عمل، چاپ دوم، انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی.
عرب مازار، عباس و قنبری، حسنعلی (1378). مبانی نظری مدیریت نقدینگی در بانک‌ها، مجموعـه مقـالات هشـتمین سمینار بانکداری اسلامی، ص127.
فتحی، زاداله، امیرحسینی، زهرا و احمدی نیا، حامد (1391). مروری بر مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با نگرش بر مدل‌های اقتصادی نوین مبتنی بر آن. بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، شماره‌های ۷ و ۸، صص 24-46.
کاشانی پور، محمد و قاضی‌زاده، مصطفی (1387). شناسایی متغیرها و نسبت‌های مـؤثر در اندازه‌گیری کارایی شعب بانک، دوماهنامه علمی–پژوهشی دانشور رفتار، دانشگاه شاهد، دوره 15، شماره 32 (ویژه مقالات مدیریت ۱۱)، صص 93-108.
کوچکی تاجانی, محدثه, فلاح, رضا, مران جوری, مهدی, علی خانی, رضیه. (1400). طراحی مدل چند هدفه بهینه سازی فازی جهت پرتفوی عقود مبادله ای و مشارکتی بانک ها. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار, شماره 47, صص 345-367.
مومنی، منصور (1396). مباحث نوین در تحقیق در عملیات. چاپ هشتم، انتشارات مؤلف.
ناطقیان, لیلا, جبارزاده کنگرلویی, سعید, بحری ثالث, جمال. (1401). ارزیابی مدل‌های پرتفوی سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در بازارهای مالی جهانی (با تاکید بر الگوریتم فرا ابتکاری چند هدفه). نشریه علمی پژوهشی مدیریت کسب و کارهای بین المللی, شماره1, صص 147-166.
نیکخو, حافظ, رحمانی, تیمور, خلیلی, فرزانه. (1401). نااطمینانی اقتصادکلان و تصمیمات سرمایه‌گذاری بانک‌ها. اقتصاد مالی, شماره 58, صص 1-22.
وفادار، عباس (1376). نسبت‌های مالی و تجزیه‌وتحلیل صورت‌های مالی بانک‌ها، نشریه حسابدار، شماره 125، ص ۳-۱۳.
Bausch, A.E. Barbara, W. & Blome, M. (2003). Is market value based residual income a superior performance measure compared to book value based residual income? (Unpublished working paper). Justus-Liebig University.
Bessis, J. (1998). Risk Management in Banking. Wiley.
Clemente, A. D. (2020). Modeling Portfolio Credit Risk Taking into Account the Default Correlations Using a Copula Approach: Implementation to an Italian Loan Portfolio. Journal of Risk and Financial Management, 13(6), 129.
Edvinson, L. & Malone, M. (1997). Intellectual Capital: Realizing Your Company's True Value by Finding Its Hidden Brain Power, Harper Business. New York.
Estrada, J. (2007). Mean-semivariance behavior: Downside risk and capital asset pricing. International Review of Economics Finance, 16(2):169-185.
Fama, E. F. & French, K. R. (1996). Multifactor explanations of asset pricing anomalies. Journal of Finance, 51, 55–84.
Gaspar, J. M. Massa, M. & Matos, P. (2005). Shareholder investment horizons and the market for corporate control. Journal of Financial Economics, 76(1), 135-165.
Grinblatt, M. & Titman, S. (1989). Mutual fund performance: an analysis of quarterly portfolio holdings. Journal of Business, 62, pp.394_415.
Jegadeesh. N. & Titman.S. (1993). Returns to buying winners and selling losers: implications for stock market efficiency. Journal of Finance, 48, 65_91.
Khalifa, H. A. E. W., & Kumar, P. (2022). A goal programming approach for multi-objective linear fractional programming problem with LR possibilistic variables. International Journal of System Assurance Engineering and Management, 13, 2053–2061
Kumar, D., Hossain, M. Z., & Islam, M. S. (2020). Non-Performing Loans in Banking Sector of Bangladesh: An Evaluation. International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting, 6(1), 22-29.
Lintner, J. (1965). The Valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. Review of Economics and Statistics, 47(1), 13–37.
Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. Journal of Finance, 7(1), 77-91.
Merton, R.C. 1973. “An Intertermporal Capital Asset Pricing Model.” Econometrica. September, 41, pp. 867–87.
Merton, Robert C. 1987. “A Simple Model of Capital Market Equilibrium with Incomplete Information.” Journal of Finance. July, 42, pp. 483– 510.
Metawa, N., Hassan, M. K., & Elhoseny, M. (2017). Genetic algorithm based model for optimizing bank lending decisions. Expert Systems with Applications, 80, 75-82.
O'Hanlon, J., & K.V. Peasnell. (2002). Residual income valuation are inflation adjustments. Working Paper. Lancaster University.
Orlova, E. V. (2020). Decision-Making Techniques for Credit Resource Management Using Machine Learning and Optimization. Information, 11(3), 144.
Partovi, E., & Matousek, R. (2019). Bank efficiency and non-performing loans: Evidence from Turkey. Research in international Business and Finance, 48, 287-309.
Ross, Stephen A. 1976. “Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing.” Journal of Economic Theory. December, 13, 341–60.
Sharpe, W.F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. Journal of Finance, 19(3), 425– 42.
Smithson C.W. (2003). Credit Portfolio Management. John Wiley & Sons, INC.
Stoilov, T., Stoilova, K., & Vladimirov, M. (2021). Application of modified Black-Litterman model for active portfolio management. Expert Systems with Applications, 186, 115719.‏