ترجیحات سرمایه گذاران نهادی و انفرادی در سیکل تجاری نفت خام و گاز طبیعی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران .

3 دانشیار، گروه حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

4 استادیار، گروه حسابداری، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

10.30495/jik.0621.23459

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر ویژگی های شرکت های فعال در ایران بر ترجیحات سرمایه گذاران نهادی و انفرادی در سیکل تجاری نفت خام و گاز طبیعی است. پژوهش حاضر برای اولین بار ترجیحات سرمایه گذاران را در سیکل تجاری نفت و گاز مورد بررسی قرار می دهد و ازتباط بین بازار سرمایه و تجارت فرآورده های کلیدی اقتصاد کشور را مورد بررسی قرار می دهد. داده های مربوط به سیکل تجاری از سایت مرکز آمار و داده های مربوط به سرمایه گذاری، از یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی222 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناستخراج شده است. نتایج بیانگر آن است که الگوی رفتاری ترجیحات سرمایه گذاران در صنایع مختلف بین سرمایه گذاران نهادی و انفرادی تفاوت حایز اهمیتی دارد و اینکه سرمایه گذاران نهادی از درصد تغییرات سرمایه گذاری کمتری نسبت به سرمایه گذاران انفرادی برخوردار می باشند. همچنین یافته ها نشان می دهد که ویژگی های صنایع فعال در ایران، ترجیحات رفتاری سرمایه گذاران نهادی و انفرادی را در سیکل تجاری تحت تاثیر قرار داده است. سیکل تجاری در سال‌های 1385 و 1391 تا 1393 دوران رکود و در دیگر سال‌ها دوران رونق را تجربه کرده و سال ۱۳۹۰ نقطه اوج و سال ۱۳۹۱ نقطه حضیض است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Institutional and individual Investor’s preferences in the Crude Oil and Natural Gas Business Cycle

نویسندگان [English]

  • samad ayazi 1
  • mansoor garkaz 2
  • parviz saeidi 3
  • alireza Maetoofi, 4
1 Department of Accounting, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
2 Department of Accounting, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
3 Department of Accounting, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, AliabadKatoul, Iran
4 Department of Management, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this paper is to test which firm's characteristics attract institutional and individual investors in crude oil and natural gas Business cycle. For the first time, the present study examines the preferences of investors in the oil and gas business cycle and examines the relationship between the capital market and the trade of key products of the country's economy. The data about business cycle is obtained from statistics center of the Islamic Republic of Iran and the data about investment of investors, collected from explanatory notes to financial statements of 222 listed companies of the Tehran Stock Exchange. The results of the research indicate that investor preferences in different industries are very important between institutional investors and individual investors, and institutional investors have a lower percentage of investment changes than individual investors. Also, the findings shown that the characteristics of the active industries in Iran have affected the preferences of institutional and individual investors in the in crude oil and natural gas business cycle. According to the findings, the crude oil and natural gas business cycle has experienced a recession in the years 2006 and 2012 through 2014 during the and there were boom in other years. The peak point is 2011 and the point perigee is 2012.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investor preferences
  • Institutional investors
  • Individual investors
  • The Crude oil and natural gas business cycle
آرمن، سید عزیز و پیرو، فرزانه(1394). بررسی عدم تقارن در ادوار تجاری ایران و نقش تکانههای نفتی در ایجاد آن، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی سابق)، دوره 10 ،شماره 4 ،زمستان 1392. صفحات 146 -113
پورحیدری، امید و عالی پور ، داریوش (1390). بررسی ارتباط بین داده­های حسابداری با چرخه­های تجاری در بورس اوراق بهادار تهران". مجله پژوهش­های حسابداری مالی، سال سوم، شماره دوم، شماره پیاپی(8).صفحات.16-1.
حیدرپور، فرزانه و تاری وردی، یداله و محرابی ، مریم (1392). تاثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر بازده سهام ،فصلنامه علمی پژوهشیدانش مالی تحلیل اوراق بهادارسال ششم، شماره هفدهم.صفحات.13-1.
‌رجبی ، احمد و نمازی ، محمد و محمدی ، علی و  مصلح شیرازی، علینقی(1392). تئوری‌چشم انداز و‌مدلسازی‌الگوی‌تصمیم گیری‌مدیران‌در‌بخش‌ صنعت، مجله چشم انداز ‌مدیریت صنعتی ، شماره  10 . صفحات.33-9.
رجبیان، وحید؛ طالبلو، رضا و حمیدرضا ارباب(1399)، سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز با استفاده از تخمین مصرف نفت خام و گازطبیعی در ایران با رویکرد مدل VECM،فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری،سال نهم،شماره 34، صص109-128.
رهنمـای رودپشـتی، فریـدون و  زندیه،  وحید (1391). مـالی رفتـاری و مـالی عصـبی )پارادایم نوین مالی) از تئوری تا عمل، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، سـازمان چـاپ و انتشارات.
رهنمای رودپشتی، فریدون و تاجمیر ریاحی ، حامد و اسمعیلی اتوئی ، سلمان و فیض الله زاده ، منصور (1391).  تحلیل مقایسه ای نوسانات قیمت نفت و  نرخ ارز در بازده صنایع وابسته به پتروشیمی بر اساس تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و مدل رگرسیون پویا، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری،دوره 1، شماره 1، بهار 1391. صفحه 43-66
طیب­نیا، علی و  قاسمی ، فاطمه (1389). اندازه‌گیری چرخه های تجاری در ایران، مجلهتحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، شماره3، دوره 45، پاییز 1389.صفحات.1-24.
گلستانی،شهرام و جوقینی، عباس و  خراسانی،  محمود (1391) . بررسی همزمانی سیکلهای تجاری اعضای اوپک با درآمدهای نفتی،فصلنامه علمیپژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، سال دوم، شماره 8.صفحات.68- 51 .
نمازی،محمد و کرمانی ،  احسان (1387 ) ،تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 53. صفحات.100-83.
نوروش،  ایرج و ابراهیمی کردلر، علی (1384) . بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد ، مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 42، صفحات.124-97.
هادیان ، ابراهیم و هاشم پور ، محمد رضا (1382). شناسایی چرخه های تجاری در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره15. صفحات.120-93.
Ashrafi,majid&Joriah Muhammad.(2013). THE PREFERENCES OF MALAYSIAN INSTITUTIONAL INVESTORS: DO THEY CHANGE THEIR PREFERENCES DURING TIME? International Journal of Business and Society, Vol. 14 No. 3.
Baker, M., &Wurgler, J. (2006). Investor sentiment and the cross-section of stock returns. Journal of Finance, 61: pp. 1645-1680.
Bergholt, D., Larsen, V. H., & Seneca, M. (2017). Business cycles in an oil economy. Journal of International Money and Finance.
Bohl,M., Brzezcynski,J., Wilfling,B,(2009). Institutional investors and stock returns Volatility: Emperical evidence from a natural experiment, Journal of Banking & Finance, Vol 33, pp. 627-639.
Chen, Q. and Jiang, W. (2005). “Analaysts' Weighting of Private and Public Information”,Journal of accounting and Economics.
Ding, Z., Liu, Z., Zhang, Y., & Long, R. (2017). The contagion effect of international crude oil price fluctuations on Chinese stock market investor sentiment. Applied Energy, pp. 187, 27-36.
Du, D., Gunderson, R. J., & Zhao, X. (2016). Investor sentiment and oil prices. Journal of Asset Management, 17(2), pp. 73-88.
 Eugenio D’Angelo1, GiulioGrimaldi1(2017). The effectiveness of the Elliot wave theory of forecast financial markets, international business research, Vol. 10, No. 6; 2017
Gompers,P.A., Metrick.A.(2001). Institutional Investors and Equity prices. The quarterly Journal of Economic. Vol.116. No.1. pp.229-259.
Fama E. F. and French, R., (1989), "Business Conditions and Expected Returns on Stocks and Bonds," Journal of Financial Economics, Vol25, pp. 25-49.
Fisher, G. (2014). Advising the Behavioral Investor: Lessons from the real World. Investor Behavior—The Psychology of Financial Planning and Investing, pp.265-283.
Huseynov, S., &Ahmadov, V. (2014). Business cycles in oil exporting countries: A declining role for oil? (No. 03/2014). Graduate Institute of International and Development Studies Working Paper.
Kahneman, D., &Tversky A. (1979). Prospect Theory: An analysis of decision under ris. Econometric a, 47, pp. 263-291.
Lee C, Shleifer A, Thaler R. 1991. Investor sentiment and the closed-end fund puzzle. Journal ofFinance, Vol. 46: pp.75-109.
Lucas, R. E. Jr (1977), Understanding Business Cycle, Amsterdam: North Holland.
Miguel A. Ferreira, Massimo Massa, Pedro Matos.2010. Shareholders at the Gate? Institutional Investors and Cross-Border Mergers and Acquisitions. The Review of Financial Studies, Vol, 23.
WalidMensi, Mobeen UrRehman, Xuan VinhVo(2021), Risk spillovers and diversification between oil and non-ferrous metals during bear and bull market states,Resources Policy, 2021, vol. 72, issue C.
Yihong Deng and YongxingXu (2011) “Do institutional investors have superior stock selection ability in China “, China Journal of Accounting Research, Vol. 4/3, pp. 107– 120