اثرات اعتماد اجتماعی و اعتماد به نفس افراطی مدیران بر هزینه تامین مالی از طریق بدهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری و مدیریت، واحد اراک , دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

2 گروه اقتصاد، واحد اراک , دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

10.30495/jik.0621.23461

چکیده

اعتماد اجتماعی به عنوان یک نوع سرمایه اجتماعی مهم و در واقع یک نهاد غیر رسمی در یک کشور است. سطح اعتماد می تواند عامل مهمی باشد که بر هزینه های مالی شرکت تأثیر بگذارد. دو نوع اعتماد در ارتباط با بحث در مورد هزینه سرمایه شرکت وجود دارد؛ اعتماد اجتماعی و اعتماد شخصی (مدیریت). هدف از اجرای این تحقیق، مطالعه اثرات اعتماد اجتماعی و اعتماد به نفس افراطی مدیران بر هزینه تامین مالی از طریق بدهی شرکت بوده است. نوع پژوهش از نظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی بوده و بر مبنای طرح پژوهش پس روی داری به انجام رسیده است. برای بررسی موضوع، اطلاعات مالی مربوط به 104 شرکت بورسی در بازه زمانی هشت ساله (1390 تا 1397) با به کارگیری روش رگرسیون خطی چندگانه تجزیه و تحلیل شد. تجزیه و تحلیل روابط نشان داد که بالا بودن سطح اعتماد اجتماعی شرکت منجر به کاهش هزینه بدهی می گردد. ضمن این که افزایش سطح بیش اطمینانی یا اعتماد افراطی در مدیریت شرکت، هزینه بدهی را افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of social trust and extreme management confidence on debt financing

نویسندگان [English]

 • Mehrshad Ramezani 1
 • Majid Davodi 1
 • Ali Lalbar 1
 • Majid Zanjirdar 1
 • Gholamali haji 2
1 Department of Accounting & Finance,Arak Branch,Islamic Azad University,Arak ,Iran
2 Department of Economy ,Arak Branch,Islamic Azad University,Arak ,Iran
چکیده [English]

Social trust is an important type of social capital and in fact an informal institution in a country. The level of trust can be an important factor that affects the company's financial costs. There are two types of trust when it comes to discussing the cost of a company's capital; Social trust and personal trust (management). The purpose of this study was to study the social trust, extreme confidence of managers and the cost of financing through corporate debt. The type of research in terms of purpose is among the applied research and has been done based on the regression research plan. To investigate the issue, financial information related to 104 listed companies in an eight-year period (2012-2019) was analyzed using multiple linear regression method. Relationship analysis showed that the high level of social trust of the company leads to a reduction in debt costs. At the same time, increasing the level of overconfidence or extreme trust in the management of the company increases the cost of debt.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social trust
 • managers' extreme self-confidence
 • financing costs
 • debt
 • اسدی، غلامحسین، نادری نورعینی محمد مهدی و منصور سرفراز. (1396). تأثیر محافظه‌کاری بر پایداری اقلام تعهدی. فصلنامه حسابداری مالی، ۹(۳۶): 52-32.
 • افلاطونی، عباس. (1392). تجزیه و تحلیل آماری باEviews در پژوهش های حسابداری مالی، مدیریت مالی و علوم اقتصادی. چاپ اول. تهران: انتشارات ترمه.
 • باغومیان، رافیک؛ محمدی، حجت، نقدی، سجاد. (1395). نوسان متغیرهای کلان اقتصادی و پیشبینی سود توسط مدیران، مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره سیزدهم، شماره 50، صص 57-79.
 • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی، بانک اطلاعات سری های زمانی اقتصادی، قابل دسترسی در نشانی.
 • حاجیها، زهره و مریم نادری. (1397). بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری با ضعف‌های بااهمیت کنترل داخلی. فصلنامه حسابداری مالی، ۱۰(۳۷): 118-95.
 • خاکی، غلامرضا، 1387، "روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی (چاپ دوم)". تهران: انتشارات بازتاب.
 • سرمد، زهره. بازرگان، عباس و حجازی، الهه. (1390). روش های تحقیق در علوم رفتاری. چاپ بیست و یکم، انتشارات آگه، تهران.
 • طاهری، رضا، علی نژاد، مهدی، فغانی، خسرو. (1399). تاثیر خودشیفتگی مدیران عامل بر شفافیت گزارشگری مالی، پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، دوره 12، شماره 48، 71-94.
 • محمدی، یادگار، محمدی، اسفندیار و اسماعیلی کیا، غریبه. (1399). بررسی اثر بیش اعتمادی مدیران بر راهکاریهای تامین مالی شرکت ها، نشریه توسعه و سرمایه، دوره 5، شماره 1، 205-226.
 • محمدی، یادگار، محمدی، اسفندیار و اسماعیلی کیا، غریبه. (1398). اعتماد به نفس بیش از حد مدیران، سیاست های تامین مالی و کارایی سرمایه گذاری، بررسی مسائل اقتصادی ایران، دوره 6، شماره 2، پیاپی 12، 195-321.
 • Ahmed, A. S., and S. Duellman, 2013, Managerial overconfidence and accounting conservatism, Journal of Accounting Research 51(1), pp. 1-30.
 • Barros, L. A. B., and Silveira, A. D. M, 2007, Overconfidence, Managerial Optimism and the Determinants of Capital Structure, SSRN Electronic Journal doi: 10.2139/ssrn.953273
 • Bates, T. W, 2005, Asset Sales, Investment Opportunities, and the Use of Proceeds, Journal of Finance 60(1), pp. 105-135.
 • Ben-David, I., Graham, J. R., and Harvey, C. R., 2007, Managerial Overconfidence and Corporate Policies, Nber Working Papers doi: 10.3386/w13711
 • Deshmukh, S., Goel, A. M., and Howe, K. M., 2013, CEO overconfidence and dividend policy, Journal of Financial Intermediation 22(3), pp. 440–463.
 • Frank, M. Z., and Goyal, V. K., 2003, Testing the pecking order theory of capital structure, Journal of Financial Economics 67(2), pp. 217-248.
 • Goel, A. M., and Thakor, A. V., 2008, Overconfidence, CEO selection, and corporate governance, Journal of Finance 63(6), pp.2737–2784.
 • Hribar, B. P., and Yang, H., 2011, CEO Overconfidence and Management Forecasting, SSRN Electronic Journal doi: 10.2139/ssrn.929731
 • He, Y., Chen, C., & Hu, Y. (2019). Managerial overconfidence, internal financing, and investment efficiency: Evidence from China. Research in International Business and Finance, 47, 501-510.
 • Kang, Y. J., Lee, H. Y., Park, H. Y., & Park, J. H. (2021). Social ties, managerial overconfidence, and investment efficiency. Finance Research Letters, 102300.
 • Landier A, Sraer D, Thesmar D, 2009, Financial Risk Management: When Does Independence Fail? American Economic Review 99(2), pp. 454-458.
 • Liu, J., & Lei, D. (2021). Managerial ability and stock price crash risk–the role of managerial overconfidence. Review of Accounting and Finance.
 • Meng, Y., & Yin, C. (2019). Trust and the cost of debt financing. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 59, 58-73.
 • Myers, S. C., 1984, The Capital Structure Puzzle, Journal of Finance 39(3), pp. 575–592. Paredes, T. A, 2004, Too Much Pay, Too Much Deference: Is CEO Overconfidence the Product of Corporate Governance?, SSRN Electronic Journal doi: 10.2139/ssrn.587162
 • Rzeszutek, M., Godin, A., Szyszka, A., & Augier, S. (2021). Managerial overconfidence in capital structure decisions and its link to aggregate demand: An agent-based model perspective. PloS one, 16(8), e0255537.
 • Ting, I. W. K., Azizan, N. A. B., and Qian, L. K., 2015, Upper echelon theory revisited: the relationship between ceo personal characteristics and financial leverage decision, Procedia - Social and Behavioral Sciences 195, pp. 686-694.
 • Wang, X., Zhang, M., and Yu, F.S., 2009, Managerial overconfidence and over-investment: Empirical evidence from China, Frontiers of Business Research in China 3(3), pp. 453–469
 • Xiao, F.L., Li, Y.X., and Luan, Q.W, 2011, Managerial overconfidence and corporate financial decisions: an empirical study, Science Research Management 32(8), pp. 151-160.
 • Yu, M.G., Xia, X.P., and Zou, Z.S, 2006, The Relationship between Managers' Overconfidence and Enterprises' Radical Behavior in Incurring Debts, Management World (8), pp. 104-112.
 • Zhang, M., Wang C.F., and Jiang F.X., 2010, Is the Allocation of Credit Resources in China Efficient? Empirical Evidence from the view of Chinese Listed Companies‘ Investment Efficiency, South China Journal of Economics 28(7), pp. 61-71.