بررسی تأثیر ریسک آربیتراژ و ریسک نوسان پذیری سهام بر اطمینان جریان های نقدی در بازار سرمایه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

3 استادیار گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

4 استادیار گروه حسابداری، واحد صوفیان، دانشگاه آزاد اسلامی، صوفیان، ایران

10.30495/jik.0621.23465

چکیده

وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. از دید درون سازمانی، توانایی پیش‌بینی نتایج فعالیت‌های‌آتی، خصوصًا جریان‌های نقدی، اداره امور را در کارا ترین شکل خود ممکن می‌سازد و به اتخاذ تصمیمات بهینه عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی منجر می‌شود. از طرفی بسیاری از تصمیمات استفاده‌کنندگان برون سازمانی نیز مبتنی بر اطلاعات جریان‌های نقدی آتی است. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین تأثیر ریسک آربیتراژ و ریسک نوسان‌پذیری سهام بر شاخص‌های اطمینان جریان‌های نقدی می‌باشد. نمونه آماری این پژوهش، شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران و داده‌ها شامل 149 شرکت از سال‌های 1387 تا 1398 می‌باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی و علی پس‌رویدادی و روش آزمون فرضیه‌ها، آزمون همبستگی و رگرسیون است. در نهایت از آزمون فرضیه‌ها در رویکردهای مختلف می‌توان نتیجه گرفت ریسک آربیتراژ بر جریان نقدی همسان شده که معیار مستقیمی برای سنجش اطمینان جریان‌های نقدی است تاثیر منفی و معناداری داشته و بر متغیرهای ابهام جریان‌های نقدی، نوسانات کوتاه‌مدت و بلندمدت جریان‌های نقدی که معیارهای غیرمستقیمی برای سنجش اطمینان جریان‌های نقدی هستند تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین ریسک نوسان‌پذیری سهام بر جریان نقدی همسان شده (معیار مستقیم سنجش اطمینان جریان‌های نقدی) تاثیر منفی و معناداری داشته و بر متغیرهای ابهام جریان‌های نقدی، نوسانات کوتاه‌مدت و بلندمدت جریان‌های نقدی (معیارهای غیرمستقیم سنجش اطمینان جریان‌های نقدی) تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Arbitrage Risk and Stock Volatility Risk on Cash Flow Confidence in the Iranian Capital Market

نویسندگان [English]

 • Davar Madani Khangah 1
 • asgar pakmaram 2
 • Rasoul ABDI 3
 • yaghoub aghdam mazraeh 4
1 Ph. D. Student, Department of Accounting, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
2 Associate Prof, Department of Accounting, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
3 Assistant Prof, Department of Accounting, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
4 Assistant Prof, Department of Accounting, Sofian Branch, Islamic Azad University, Sofian, Iran
چکیده [English]

Cash is an important and vital resource of any economic unit. From an intra-organizational perspective, the ability to predict the outcome of future activities, especially cash flows, enables the management of affairs in its most efficient form and leads to optimal operational decisions, investment and financing. On the other hand, many decisions of external users are based on information about future cash flows. The main purpose of this study is to determine the effect of arbitrage risk and stock volatility risk on cash flow confidence indices. The statistical sample of this research is the companies listed on the Tehran Stock Exchange and the data includes 149 companies from 2008 to 2019. The research method is correlational and post-event and the method of hypothesis testing is correlation and regression testing. Finally, by testing the hypotheses in different approaches, it can be concluded that arbitrage risk is matched to cash flow, which is a direct criterion for measuring the reliability of cash flows, and has a negative and significant effect on the variables of cash flow ambiguity, short fluctuations. Long-term and long-term cash flows, which are indirect measures of cash flow reliability, have a positive and significant effect. Also, the risk of stock volatility has a negative and significant effect on matched cash flow (direct measure of cash flow confidence) and on the variables of cash flow ambiguity, short-term and long-term fluctuations of cash flows (indirect measures of confidence measurement). Cash flows) have a positive and significant effect.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Arbitrage risk
 • stock volatility risk
 • cash flow assurance
 • افلاطونی، عباس. (1394). بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و متقارن نبودن اطلاعات بر واکنش تأخیری قیمت سهام. پیشرفت‌های حسابداری، 9 (11)، 1-24.
 • افلاطونی، عباس. (1395). بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و متقارن نبودن اطلاعات بر واکنش تأخیری قیمت سهام. پیشرفت‌های حسابداری، 9 (11)، 1-24.
 • امجدیان. یونس و دانشیان. مجید، (1399)، بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرسی بر عدم اطمینان اطلاعاتی، رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، دوره 4 شماره 38، 38-54.
 • بادآورنهندی. یونس، پاک مرام. عسگر و قادری. فرزاد، (1398)، تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر تعامل بین هزینه های نمایندگی و سرعت تعدیل قیمت سهام، دوره 10، شماره 2، 31-62.
 • بادآورنهندی. یونس، محمودزاده باغبانی. سعید و بلوری. امین، (1390)، بررسی ارتباط ساختار سرمایه و مالکیت با تصمیمات هموارسازی سود، دوره4، شماره 16، 183-211.
 • بهارمقدم. مهدی و جوکار. حسین. (1397). بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم اطمینان اطلاعاتی بر تمایلات سرمایه­گذاران، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 25(1)، 21-50.
 • ثقفی، علی و هاشمی، سیدعباس. (1383). بررسی تحلیلی رابطه بین جریان های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی. ارایه مدل برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی، بررسی­های جسابداری و حسابرسی، زمستان 1383، دوره 11، شماره 4، صص 29-52.
 • رسائیان، امیر و غفاری، محمدرضا. (1391). درآمدی بر رابطه بازده غیرعادی سهام و محتوای اطلاعاتی جریان­های نقدی، بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی، تیر و مرداد 1391، شماره 4 و 5، صص 79-92.
 • سینایی، حسنعلی و داودی، عبدالله. (1388). بررسی رابطه شفاف‌سازی اطلاعات مالی و رفتار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی، بهار و تابستان 1388، دوره 11، شماره 27، صص 43-60.
 • عسگرنژاد نوری، باقر و امکانی، پریسا. (1396). تأثیر مدیریت اثربخش ریسک در عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران: نقش واسطه‌ای سرمایۀ فکری و اهرم مالی، مدیریت دارایی و تامین مالی، تابستان 1396، دوره 5، شماره 2، صص 93-112.
 • فرهی، برزو. (1384). معرفی الگوی توسعه توانایی­های مدیریتی مورد نیاز مدیران، دانش مدیریت، بهار 1384، دوره 18، شماره 1، صص 73-92.
 • محمدی، شاپور و آسیما، مهدی. (1398). "قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک از طریق تبیین ریسک آربیتراژ"، راهبرد مدیریت مالی، سال هفتم، پاییز 1398، شماره 26. صص 1-24.
 • محمودآبادی، حمید و زمانی، زینب. (1395). بررسی رابطه بین ریسک پذیری شرکت و عملکرد مالی با تاکید بر سازوکارهای راهبری شرکتی، مطالعات تجربی حسابداری مالی، بهار 1395، شماره 49، صص 141-170.
 • نمازی، محمد و شکراللهی، احمد. (1395). بررسی تعامل بین جریان نقدی آزاد و عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم معادلات همزمان سه مرحله­ای. پیشرفت­های حسابداری، 8 (1)، 189-223.
 • نوروش، ایرج و مشایخی، بیتا. (1383). سودمندی ارزش افزوده در پیش بینی سود حسابداری شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، تابستان 1383، دوره 11، شماره 2، صص 95-108.

 

 • Al-Attar, A., Hussein, S., Zuo, L. (2008)." Earnings quality, bankruptcy risk and future cash flows". Accounting and Business Research, Vol. 38. No. 1. Pp. 5-20.
 • Anagnostopoulou, S. & Tsekrekos, A. (2017). Accounting quality, information risk and the term structure of implied volatility around earnings announcements. Research in International Business and Finance, 41: 445-460.
 • Aspris, A. & Frino, A. (2015). Board Independence, Stock Liquidity and Price Efficiency. Journal of Accounting and Economics, 42(2), 101-154.
 • Barson, O., Ristak, D. (2017), Earnings announcement disclosures that spur differential interpretations, Working paper, Pennsylvania State University.
 • Callen, J., Khan, M. & Lu, H. (2012). Accounting quality, stock price delay, and future stock returns. Contemporary Accounting Research,(1)30, 295-269.
 • Chang, X.; Fu, K.; Low, A.; and W. Zhang (2014). “Non-Executive Employee Stock Options and Corporate Innovation”, Journal of Financial Economics, Vol. 115, No. 1, pp. 168-188.
 • Chen, J., Dong, W. & Yu. Sh. (2018). Perceived audit quality, state ownership, and stock price delay: evidence from China. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, DOI: 10.1080/16081625.2016.1208573.
 • Cornell, B., Landsman, W., & Stubben, S. (2017). Accounting information, investor sentiment and market pricing. Journal of Law, Finance, and Accounting , 2(2), 325-345.
 • Gordon, N. & Wu, Q. (2016). “Informed trade, uninformed trade, and stock price delay”. Retrieved on 22 June 2015 from http://ssrn.com/abstract=2209073.
 • Jing Li. (2012). “Accounting Conservatism and Debt Contracts: Efficient Liquidation and Covenant Renegotiation”, http://repository.cmu.edu/tepper.
 • Juang, G., Song, F.M., (2006), the determinants of capital structure: Evidence from China, China economic review, 17(1), PP. 14-36.
 • Larson, B., Risartk, B., Tucker, J.W., (2017), why do firms issue disaggregated earnings guidance? The archival evidence, working paper, Northwestern University.
 • Peterson , o.tim & van fleet, d.david. (2004). the on going legacy of r.l.katz:an update typology of management skills.journal of management decision,vol.42, No.10, PP.1297-1308.
 • Sun, P. W. & B, Yu. (2016). Managerial structure and stock price delay in China. http://ssrn.com/abstract=2542534.
 • R, Lee. Y, Marshall. M , Zuiker. V, (2021), The Effect of Cash Flow Problems and Resource Intermingling on Small Business Recovery and Resilience After a Natural Disaster, Journal of Family and Economic Issues volume 42, pages203–214.