ارزیابی نظریه‌ی قراردادها در پروژه‌های مشارکتی BOT و ارائه الگوی بهینه در شرایط اطلاعات متقارن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد واحد دهاقان

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد واحد دهاقان

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

10.30495/jik.0621.23467

چکیده

مدل قراردادی ساخت، بهره‌برداری و انتقال، مکانیسم تأمین مالی است که دولت می‌تواند با استفاده از ظرفیت مالی بخش خصوصی، پروژه‌های زیرساختی را گسترش دهد. این پژوهش با بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی و در چارچوب مدل پایه‌ای پژوهش، ذیل نظریه‌ی قراردادها، مطابق با ابعاد نظریه‌ی انگیزه، به دنبال تبیین روشن‌تری از مسئله عدم تقارن اطلاعات در قراردادهای مشارکت عمومی– خصوصی از نوع BOT هست. طبق این الگو در شرایط کژگزینی و کژمنشی در قراردادها می‌توان مطابق اصل آشکارسازی، قراردادها به‌گونه‌ای ارائه شود که متناسب با انگیزه دو طرف، تابع مطلوبیت حداکثر شود. مطابق با این الگو می‌توان مسئله کژگزینی را از طریق تحریک انگیزه‌های متقاضیان و انتخاب قرارداد توسط آن‌ها حل نمود تا چارچوب کلی برای انتخاب الگوی بهینه توسط کارفرما ارائه شود. نتایج نشان می‌دهد آشکارسازی اطلاعات توسط کارفرما ضمن حداکثر شدن تابع مطلوبیت کارفرما، مشارکت کارگزار نیز مطابق با اهداف در شرایط اطلاعات متقارن تأمین ‌‌می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Contracts in Cooperative Projects BOT and Optimal Model in Symmetric Information Condition

نویسندگان [English]

  • shayesteh kazemi 1
  • amir hortamani 2
  • mahdi fadaeemahdi 3
1 PhD Student ’ at the Azad University of Dehaghan
2 . Assistant Professor ’ of the Department of Economics of the Free University of Dehaghan
3 Assistant Professor ’ of Department of Economics University of Payamenor,
چکیده [English]

The contract model is a construction, operation and transfers the financial supply mechanism that the governor can expand infrastructure projects using the private sector financial capacity.
In this research, by using descriptive - analytical method and in the framework of the research model, the following theory of contracts, in accordance with the dimensions of motive theory, seeks to express a more clear explanation of the problem of information asymmetry in the public - private partnership contracts of the BOT system.
According to this pattern in terms of adverse selection and moral hazard in contracts, contracts can be provided in accordance with the principle of disclosure, contracts that suit the motivations of the two parties, the utility function is in the maximum.
According to this model, we can solve the problem of adverse selection incants and choosing contracts by them to provide an overall framework for selecting the optimal model by the employer.
The results show that information detection by the owner while maximizing the employer's utility function is met with the objectives in symmetric information condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • contract theory
  • BOT project
  • asymmetric information
  • adverse selection and moral hazard
امامیان، س. جلالی، غ؛ و شهانقی، ک. (1395).  ارائه روشی جهت تعیین دوره امتیاز و نقطه انتقال ساخت پروژه نیروگاه برق به روش BOT. نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره‌وری صنعت برق ایران. 5 (10)، 41- 50.
درخشان، م؛ نصرالهی، خ؛ واعظ برزانی، م؛ و طغیانی، م. (1395). کاربرد نظریه قراردادها در تحلیل بخش سوم اقتصاد. (رساله دکتری). دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه اصفهان.
زهدی، م. (1397). اقتصاد قراردادها، امکان­سنجی طرح­ها، تحلیل رژیم­های مالی، فنی و حقوقی قراردادها. ناشر بهجت.
سامتی، م، رنجبر، هـ، همت زاده، م. (1391). بررسی مقایسه ای تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی تحت اطلاعات نامتقارن (مورد مطالعه کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال‌توسعه یافته). 3(9)، 25-40.
سبط، م، عدلی، ع، نقاش، ح. (1396). چارچوب یکپارچه­ی عملکرد پروژه از دیدگاه پیمانکاران صنعت ساخت. مهندسی عمران. 2(33)، 83-95.
طغیانی، م، صمدی، س، صادقی، ز. (1394). تحلیل موضوع اطلاعات نامتقارن در قراردادهای مشارکتی بانک­داری بدون ربا و راه­کارهای آن. فصلنامه علمی پژوهشی معرفت اقتصاد اسلامی. 7(1)، 5-34.
عباسی، ا، رمضانیان، 1. (1393). شناسایی و ارزیابی مالی پروژه­های BOT با رویکرد مدیریت ریسک با استفاده از روشAHP-DEA، فصلنامه علمی -پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 8(25)، 69-79.
عربی، س، درخشان، م؛ و شیخانی، م. )1395. (مدل‌سازی قرارداد اجاره اعیان در اقتصاد اسلامی با بهره‌گیری از نظریه قراردادها. فصلنامه اقتصاد اسلامی، 16 (64)، 147-173.
مشکات، سیدمصطفی، مشارکت عمومی- خصوصی (ppp)؛ مدل‌های قراردادی BOT، EPC و HAM. تهران، نشر میزان: 1399.
نصیرزاده، ف، خانزادی، م، علیپور، م. (1394). ارزیابی اقتصادی پروژه­های BOT با یکپارچه­سازی روش­های شبیه­سازی پویایی سیستم و منطق فازی. نشریه علمی- پژوهشی مهندسی سازه و ساخت. 2(4)، 90-110.
هیبتی، ف، نیکومرام، هـ، احمدی، م. (1390). ارزیابی نظام نوین تامین مالی در واگذاری پروژه­های زیر ساختی دولت­ها به بخش خصوصی و ارائه الگو برای ایران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار. 14، 133-142.
Agarwal, A.Shankar, R. and  Tiwari, M.K. (2007), Modeling    Agility of Supply Chain, Management, Vol. 36, 443-457.
Bia,W., and Zhang, L., )2020(. How to finance for establishing hydrogen refueling stations in china? An analysis based on Fuzzy AHP and PROME THEE, International journal of Hydrogen Energy.   
Bolton, P. and Mathias D. (2005), ‌‌Contract theory‌‌, MIT University Press.
Brousseau E. And Glachant J. (2002), The economics of contracts Theory and applications, Cambridge, Cambridge University Press.
Cai, H.; Li. H. and Zhou, L. (2012); Incentive, Equlity and Contract Renegotiations: Theory and Evidence in the Chinese Banking Industry, The Journal of Industrial Economics, Vol. 58, Issue 1, 156-189.
Clarkson, G., Jacobsen, T. E., & Batcheller, A. L. (2007). Information asymmetry and information sharing, Government Information Quarterly, 24(4), 827-839.
Danau, D. )2019(. ‌‌Contract Law and Contract Theory‌‌. The Journal of Public Economic Theory, Vol. 17, Issue 1, 78-110.
Derakhshana, M., Hosseini Kondelajib, M. (2018). ‌‌Modeling and experimental testing of asymmetric information problems in lease and hire contracts: A study based on contract theory‌‌, Iranian Journal of Economic Studies.
Gottlieb, D. and Moreira, H. (2015); Simple Contracts with Adverse Selection and Moral Hazard, Journal Subscription Information, The Wharton School, University of Penssylvania Research Paper Series, No. 78.
Pollrich, M. and Schmidt, R. (2014); Optimal Incentive Contracts to Avert Firm Relocation, Governance and the Efficiency of Economic Systems (GESY), Discussion paper, No. 480.
Stiglitz, j. (2002); Information and the Change in the Paradigm in Economics, The American Economic Review, 92(3), 460-501.