مدل فرآیند پذیرش ارزهای رمزنگاری شده در تجارت بین شرکتی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد هادیشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، هادیشهر، ایران.

10.30495/jik.0621.23470

چکیده

یکی از ابزارهای مهم در عرصه بانکداری و تجارت الکترونیکی ، پول الکترونیکی و پول مجازی است که به عنوان متغیر جدید پولی بر بازار پول و در نهایت بر سیاستهای پولی اثرگذار است. این مطالعه با هدف تعیین مدل فرآیند پذیرش ارزهای رمزنگاری شده در تجارت بین شرکتی در ایران انجام شد. پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی از نوع نظریه داده بنیاد می باشد که بر روی 12 نفر از مدیران شرکت های بازرگانی و اساتید دانشگاه انجام شد. ابزار گردآوری دادها مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته و ساختاریافته بود. تحلیل داده ها با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد و انجام سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت. بر اساس تحلیل داده ها، سه طبقه اصلی عوامل علی شامل عوامل سازمانی، عوامل فردی و عوامل تسهیل گر بدست آمد. همچنین پیامدها نیز شامل طبقات افزایش سود مادی، جو سازمانی و پیامدهای سازمانی مثبت بود. نتایج مطالعه بیانگر آن بود که روند پذیرش رمز ارزها در میان جوامع و تجارت جهانی بطور فزاینده ای رو به گسترش می باشد و در این میان عوامل متعددی وجود دارند که نقش مهم و تاثیرگذاری بر میزان پذیرش رمزارزها در تجارت بین المللی و معاملات بازرگانی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model of the process of accepting cryptocurrencies in intercompany trade in Iran

نویسندگان [English]

  • mazir fekri 1
  • samad alii 2
  • morteza mahmood zadeh 3
  • hakimeh niki esfahlan 4
1 PhD Student in Business Management, Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Department of Business Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
3 Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
4 Business Management, Hadishahr Branch, Islamic Azad University, Hadishahr, Iran.
چکیده [English]

One of the important tools in banking and e-commerce field is electronic money and virtual money, which as a new monetary variable affects the money market and ultimately monetary policy. This study was conducted to determine the model of the process of accepting cryptocurrencies in intercompany trade in Iran. The present study is a qualitative study of data foundation theory that was conducted on 12 managers of commercial companies and university professors. Data collection tools were semi-structured and structured in-depth interviews. Data analysis was performed using the grounded theory approach and three steps of open, axial and selective coding were performed. Based on the content analysis three main categories of causal factors including organizational factors, individual factors and facilitating factors were obtained. Consequents included classes of material gain, organizational climate, and positive organizational consequences. The results showed that the process of acceptance of cryptocurrencies among communities and global trade is increasingly expanding, and there are several factors that play an important role and influence on the acceptance of cryptocurrencies in international trade and trade. Therefore, the signs and symptoms of public success and acceptance of cryptocurrencies due to their many benefits are becoming more apparent every day.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cryptocurrency
  • Electronic commerce
  • Trading Company
  • Qualitative study
  • Grounded
ایزدی، ز.، و ارزانیان، ن(1398)، پیشگیری از پولشویی و جرایم کلاهبرداری در ارزهای دیجیتال جهانی رویکرد پیشگیری از جرم، 2(1)، 37-56.
آقامحمدی، احمد؛ فریدون اوحدی، محسن صیقلی، بهمن بنی مهد. 1399. برآورد ریسک سرمایه‌گذاری در یک پرتفوی ارز دیجیتال و بهینه‌سازی آن با استفاده از روش ارزش در معرض خطر. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار . 17-31.
رحمانی خلیلی، علی؛ فلاح، میرفیض؛ غلامی جمکرانی، رضا؛ جهانگیرنیا، حسین (1401)، طراحی و اعتبارسنجی الگوی بکارگیری فناوری بلاک‌چین و ارزهای رمزنگاری شده در شرایط تحریم جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران، دوره: 5، شماره: 10.
رحیمی، ف.، و شریفیان، س(1399)، وضعیت حقوقی ارزهای دیجیتال در سیستم‎های ملی و بین‌المللی حقوق قراردادها و فناوری‌های نوین، 1(1)، 1-22.
سیدی، س.، درودی، ع(1399)، طرح حفظ مشتری (مطالعه موردی برای یک شرکت مشاوره شغلی و کاریابی در دو زمینه خدمات B2C و B2B). مجله رویکردهای نوین پژوهشی در مدیریت و حسابداری، 4 (46)، 37-52.
صادقی نشاط، ع.، و باقری نیا، ح(1398)، گسترش اعتبار اسنادی الکترونیکی در تجارت بین‌المللی: چالش‌ها و راه‌حل‌ها. بررسی حقوق تطبیقی، 10(2)، 527-546
قاسمی، ناصر (1400). فرصت‌ها و تهدیدات ارزهای دیجیتال؛ مطالعه موردی کشورهای منتخب شرق آسیا. سیاست جهانی، 34، 185-218
مددی، مهدی؛ قائمی خرق، محسن؛ شفیعی، قاسم. (1400). جستار فقهی حقوقی در مسئله‌‌ قانونمندسازی «ارزهای ‌‌رمزنگاری ‌‌شده». مجلس و راهبرد 105. 303-334.
منابع انگلیسی
 
Allen, Franklin; Gu, Xian; Jagtiani, Julapa. (2022), Fintech, Cryptocurrencies, and CBDC: Financial Structural Transformation in China, Journal of International Money and Finance, Volume 124, June 2022, 102625
Arias-Oliva, M., Pelegrín-Borondo, J., & Matías-Clavero, G. (2019). Variables influencing cryptocurrency use: a technology acceptance model in Spain. Frontiers in Psychology, 10, 475.
Bunjaku, F., Gjorgieva-Trajkovska, O., & Miteva-Kacarski, E. (2017). Cryptocurrencies–advantages and disadvantages. Journal of Economics, 2(1), 31-39.
Bouri, E., Shahzad, S. J. H., & Roubaud, D. (2019). Co-explosivity in the cryptocurrency market. Finance Research Letters, 29, 178-183.
Carson, B., Romanelli, G., Walsh, P., & Zhumaev, A. (2018). Blockchain beyond the hype: What is the strategic business value. McKinsey & Company, 1-13.
Cartwright, S., Liu, H., & Raddats, C. (2021). Strategic use of social media within business-to-business (B2B) marketing: A systematic literature review. Industrial Marketing Management, 97, 35-58.
Corbin, J., & Strauss, A. (2014). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory: Sage publications.
Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches: Sage publications.
D’Alfonso, A., Langer, P., & Vandelis, Z. (2016). The future of cryptocurrency. Ryerson university, 1-25.
Danaeefard, H., Alvani, M., & Azar, A. (2011). Qualitative research methodology in management: A comprehensive approach: Tehran: Eshraghi Press.
Deloitte. (2015). State-Sponsored Cryptocurrency: Adapting the Best of Bitcoin’s Innovation to the Payments Ecosystem.: Deloitte.
Duffield, E., & Hagan, K. (2014). Darkcoin: Peertopeer cryptocurrency with anonymous blockchain transactions and an improved proofofwork system. bitpaper. info.
Elo, S., Kääriäinen, M., Kanste, O., Pölkki, T., Utriainen, K., & Kyngäs, H. (2014). Qualitative content analysis: A focus on trustworthiness. SAGE open, 4(1), 2158244014522633.
Exton, J., & Doidge, F. (2018). Cracking the code on cryptocurrency: ING.
Ghaderi, H., Rezaei Dolatabadi, H., Ansari, A. (2022). The impact of external social capital on export performance considering the mediating effect of dynamic capabilities. Journal of International Business Administration, 5(1), 1-26.
Gizzi, M. C., & Rädiker, S. (2021). The Practice of Qualitative Data Analysis: Research Examples Using MAXQDA: BoD–Books on Demand.
Goel, S., & Mittal, H. (2020). Economic, legal and financial perspectives on cryptocurrencies: a review on cryptocurrency growth, opportunities and future prospects. World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 16(6), 611-623.
Herbert, J., & Litchfield, A. (2015). A novel method for decentralised peer-to-peer software license validation using cryptocurrency blockchain technology. Paper presented at the Proceedings of the 38th Australasian computer science conference (ACSC 2015).
Holub, M., & Johnson, J. (2018). Bitcoin research across disciplines. The information society, (2) 34, 126-114.
Huang, Z., Su, X., Zhang, Y., Shi, C., Zhang, H., & Xie, L. (2017). A decentralized solution for IoT data trusted exchange based-on blockchain. Paper presented at the 2017 3rd IEEE International Conference on Computer and Communications (ICCC).
Izadi, Z., & Arzanian, N. (2019). Prevention of Money Laundering and Fraud Crimes in the Global cryptocurrency. Crime Prevention Approach, 2(1), 37-56.
Judmayer, A., Stifter, N., Krombholz, K., & Weippl, E. (2017). Blocks and chains: introduction to bitcoin, cryptocurrencies, and their consensus mechanisms. Synthesis Lectures on Information Security, Privacy, & Trust, 9(1), 1-123.
Khan, S. N. (2014). Qualitative research method: Grounded theory. International Journal of Business and Management, 9(11)224-233.
Kumar, S., Lim, W. M., Pandey, N., & Westland, J. C. (2021). 20 years of Electronic Commerce Research. Electronic Commerce Research, 21(1), 1-40.
Lee, J.-H. (2019). Rise of anonymous cryptocurrencies: Brief introduction. IEEE Consumer Electronics Magazine, 8(5), 20-25.
Li, Y., & Wang, C.-C. (2019). Cryptocurrency, Imperfect Information, and Fraud.
Natarajan, H., Krause, S., & Gradstein, H. (2017). Distributed ledger technology and blockchain.
Nian, L. P., & Chuen, D. L. K. (2015). A light touch of regulation for virtual currencies. In Handbook of Digital Currency (pp. 309-326): Elsevier.
Rahimi, F., & Sharifian, S. (2020). The Legal Status of the Cryptocurrencies in the National and International Systems. Contracts and New Technologies Law, 1(1), 22-1.
Sadeeq, M., Abdulla, A. I., Abdulraheem, A. S., & Ageed, Z. S. (2020). Impact of electronic commerce on enterprise business. Technol. Rep. Kansai Univ, 62(5), 2365-2378.
Sadeghi Neshat, A., & Bagherinia, H. (2019). The Expansion of Electronic Letters of Credit in International Trade: Challenges and Solutions. Comparative Law Review, 10(2), 527-546.
Schatsky, D., & Muraskin, C. (2015). Beyond Bitcoin: Blockchain is coming to disrupt your industry. Deloitte Insights.
Seyyedi, S., Doroudi, A (2020). Customer retention plan (a case study for a job counseling and job search company in two contexts of B2C and B2B services). Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, 4 (46), 37-52.
Shorman, S. M., Allaymounq, M., & Hamid, O. (2019). Developing the E-commerce model a consumer to consumer using blockchain network technique. International Journal of Managing Information Technology (IJMIT) Vol, 11.
Tiwary, N. K., Kumar, R. K., Sarraf, S., Kumar, P., & Rana, N. P. (2021). Impact assessment of social media usage in B2B marketing: A review of the literature and a way forward. Journal of Business Research, 131, 121-139.
Turner, A., & Irwin, A. S. M. (2018). Bitcoin transactions: a digital discovery of illicit activity on the blockchain. Journal of Financial Crime.
Wątorek, M., Drożdż, S., Kwapień, J., Minati, L., Oświęcimka, P., & Stanuszek, M. (2021). Multiscale characteristics of the emerging global cryptocurrency market. Physics Reports, 901, 1-82.
Wells, D. R. (2017). The Federal Reserve System: A History: McFarland.
Wokke, J., & Rodenrijs, N. (2018). Will social media make or break the acceptance in new technology?: A quantitative study of consumer acceptance in cryptocurrency.