بررسی محتوای اطلاعاتی متقابل سود از عوامل شرکتی و بازار با رویکرد آنتروپی توأم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مالی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت مالی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت مالی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

10.30495/jik.0621.23472

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر محتوای اطلاعاتی متقابل سود از عوامل شرکتی و بازار و مقایسه آن‌ها با یکدیگر بوده است. این پژوهش کاربردی و توصیفی - تحلیلی میباشد. جامعه آماری آن کلیه شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1391 تا 1400 بوده، تعداد 118 شرکت به‌عنوان نمونه آماری نهایی موردمطالعه قرار گرفت. جهت سنجش محتوای اطلاعاتی متقابل متغیرها از آنتروپی توأم استفاده شد. باتوجه‌به اینکه آنتروپی توأم روابط متغیرها را نه به شکل خطی، بلکه در شکل توزیعی موردبررسی قرار میدهد، لذا به‌منظور سنجش محتوای اطلاعاتی متقابل، از ضریب اطلاع متقابل استفاده شد، از نرمافزار رهآورد نوین و سایت اینترنتی سازمان بورس، جهت جمعآوری دادهها و از آزمونهای تی استودنت، مقایسه میانگین، زوجی، برابری واریانس لوین، بوت‌استرپ در آزمون فرضیه‌ها و از نرم‌افزار R جهت تجزیه‌وتحلیل استفاده گردید. یافته‌های پژوهش حاکی از معناداری ضریب اطلاع متقابل سود از عوامل شرکتی (نسبت‌های مالی) و شاخصهای بازار (شاخص کل، شاخص صنعت) بوده است، همچنین مقایسه میزان محتوای اطلاعاتی متقابل این عوامل از یکدیگر نشان داد که سود شرکتها، دارای محتوای اطلاعاتی متقابل بیشتری از شاخصهای بازار بوده و نسبتهای مالی در قالب عوامل شرکتی، اطلاعات متقابل کمتری را نسبت به سود نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the mutual benefit information content of corporate and market factors with the mutual entropy approach

نویسندگان [English]

 • Hassan Zarei 1
 • Majid Davodi 2
 • Majid Zanjirdar 3
1 Department of Financial Engineering, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 Assistant Professor, Department of Financial Management, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
3 Associate Professor, Department of Financial Management, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the effect of mutual benefit information content from corporate and market factors and compare them with each other. This research is applied and descriptive-analytical. Its statistical population was all the companies admitted to the Tehran Stock Exchange during the years 2012 to 2022, and 118 companies were studied as the final statistical sample. In order to measure the mutual information content of variables, mutual entropy was used. Considering that the mutual entropy examines the relationships of variables not in a linear form, but in a distributed form, therefore, in order to measure the mutual information content, the mutual information coefficient was used, using Rahvard Novin software and the Stock Exchange Organization website, to collect data and from the tests Student's t-test, mean comparison, pairwise comparison, Levin's equality of variance, bootstrap were used to test hypotheses and R software was used for analysis. The findings of the research indicated the significance of the mutual information coefficient of profit from corporate factors and market indicators and the comparison of the mutual information content of these factors showed that the profits of companies have mutual information content. more than market indicators and financial ratios in the form of corporate factors showed less mutual information than profit.

کلیدواژه‌ها [English]

 • mutual entropy"
 • "market indicators"
 • "mutual information coefficient"
 • "profit mutual information"
 • "financial ratios
 • امینی زاده فاطمه. (1401). بررسی رابطه بین رقابت محصول و محتوای اطلاعاتی با تأکید بر مالکان نهادی. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، دوره 6 شماره 20، صص 954-972.
 • حبیب‌الله ملیحه، ایزد پور مصطفی. (1399). پیش‌بینی سودآوری با رویکرد شبکه عصبی و مقایسه آن با ماشین بردار پشتیبان (svm) و درخت تصمیم C. فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، دوره 13، شماره 46، صص 39-56.
 • حیدری محسن، عبدلی محمدرضا. (1401). محتوای اطلاعاتی گزارشگری مالی و توسعه قابلیتِ تعاملی با ذینفعان: آزمون نظریه پیگمالیون. فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری، دوره 11، شماره 44، صص 75-102.
 • صیدی وحید. (1397). مطالعه اثر محتوای اطلاعاتی قیمت سهام و بازده غیرعادی بر تغییرات سود، کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی شهید رضایی.
 • قائمی محمدحسین، ملکی محدثه، رحیم‌پور محمد. (1401). محتوای اطلاعاتی گزارش‌های فعالیت ماهانه شرکت‌ها. مجله دانش حسابداری، دوره 13، شماره 3، صص 1-20.
 • قوسی زیبا. (1398). تأثیر مدیریت سود واقعی بر محتوای اطلاعاتی سود با تأکید بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران. نشریه چشم‌انداز حسابداری و مدیریت، دوره 2، شماره 8، صص 85- 100.
 • کاشانی پور محمد، سرلک نرگس، بایزیدی انور. (1401). فراتحلیل ویژگی‌های شرکتی و محتوای اطلاعاتی سودهای سالیانه و میان‌دوره‌ای. پژوهش‌های حسابداری مالی، دوره 14، شماره 1، صص 109-130.
 • کلانتری فخرآبادی محمد اسماعیل. (1399). تأثیر مدیریت واقعی سود بر پایداری و محتوای اطلاعاتی سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و هنر یزد، دانشکده علوم‌انسانی.
 • عرب مازار یزدی محمد، جمالیان پور مظفر. (1389). مقایسه محتوای اطلاعاتی و سودمندی صورت سود و زیان میان‌دوره‌ای 3، 6 و 9 ماهه در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهش‌های حسابداری مالی، دوره 2، شماره 4، صص 45-66.
 • علی نژاد شهناز، رهنمای رودپشتی فریدون، رضایی فرزین. (1401). آزمون محتوای اطلاعاتی تحت تأثیر رفتار احساسی سرمایه‌گذاران و کیفیت گزارشگری مالی. فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری، دوره 11، شماره 44، صص 103- 125.
 • هادی‌زاده زینب؛ وطن‌پرست محمدرضا. (1398). آزمایش تجربی محتوای اطلاعاتی سودهای عملیاتی و غیرعملیاتی. کنفرانس ملی دستاوردهای نوین پژوهشی در حسابداری و مدیریت، تهران،20 آذر 1398.
 • An, Y. H. (2009). The effect of corporate governance on earnings quality: Evidence from Korea’s corporate governance reform. Ph. D. Dissertation, RMIT University.
 • Alizadeh, H., zanjirdar, M., Haji,Gh.(2022). The ability of Elliott Waves Theory to predict the information content of accounting profit. Advances in Mathematical Finance and Applications, Available Online from 13 April 2022.doi: 10.22034/AMFA.2022.1950621.1685. DOI: 10.22034/amfa.2022.1950621.1685.
 • Ball, R. and P. Brown. (1968). An empirical evaluation of accounting income numbers. Journal of Accounting Research, 6 (2): 77-179.
 • Bona-Sánchez C., García-Meca E.,Pérez Alemán J., (2017). Earnings informativeness and institutional investors on boards. Revista de Contabilidad. 21. 1016/10 /j.rcsar.09/2017.001. doi.org/1016/10 /j.rcsar.09/2017.001.
 • Borisov S., (2017). Smoothing Earnings and Earnings Informativeness, Izvestiya. Journal of Varna University of Economics, 3, 222-235. Available at: https://ideas.repec.org/a/vrn/journl/y2017i3p222-235.html.
 • Chen, W., Liu, Y., Bakker, E.M., Lew, M.S.(2021). Integrating information theory and adversarial learning for cross-modal retrieval. Pattern Recognition, Volume 117, September 2021, 107983. https://doi.org/10.1016/j.patcog.2021.107983.
 • Cover, Thomas M.; Thomas, Joy A. (2005). Elements of information theory, John Wiley & Sons, Ltd. pp. 13–55. ISBN 9780471748823.
 • Du, K., Huddart, S. (2020). Economic persistence, earnings informativeness, and stock return regularities. Review of Accounting Studies, 25(4),1263-1300. doi.org/1007/10 /s1142-020-09531-2.
 • Francis, J., & Schipper, K. (1999). Have financial statements lost their relevance? Journal of Accounting Research, 37(2), 319–352. doi.org/2307/10 /2491412.
 • Hartly,R.V.L. (1928), Transmission of Information,7(3), 535-563. https://doi.org/1002/10 /j.1538-1928/7305.tb01236.xCitations: 74.
 • Ifonie, R. R. (2012). Pengaruh asimetrii information dan manajemen laba terhadap cost of equity capital pada perusahaan real estate yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, 1(1), 103–107. http://jurnal.wima.ac.id/index.php/JIMA/article/viewFile/20/18.
 • Impink, J, Lyubimov, A, Prasad, A. (2020). Group audits and earnings informativeness. Int J Audit. 24: 245– 267. doi.org/1111/10 /ijau.12191.
 • Jones, EAE, Kyiu, AK, Li, H. (2020). Earnings informativeness and trading frequency: Evidence from African markets. Int J Fin Econ. 26: 1064– 1086. doi.org/1002/10 /ijfe.1836.
 • Kan, S., & Gong, S. (2018). Does high stock return synchronicity indicate high or low price informativeness? Evidence from a regulatory experiment. International Review of Finance, 18(4), 523–546. DOI: 1111/10 /irfi.12157.
 • Lahmiri S., Bekiros S., (2020). Renyi entropy and mutual information measurement of market expectations and investor fear during the COVID-19 pandemic, Chaos, Solitons and Fractals, 139, 110084. doi.org/1016/10 /j.chaos.110084/2020.
 • Long H., Zaremba A. & Jiang Y., (2020) Price nonsynchronicity, idiosyncratic risk, and expected stock returns in China, Economic Research- Ekonomska Istraživanja, 33:1, 160-181. doi.org/1080/10 /1331677X1710229/2019..
 • Long, H., Jiang, Y., & Zhu, Y. (2018). Idiosyncratic tail risk and expected stock returns: Evidence from the Chinese stock markets. Finance Research Letters, 24, 129–136. DOI: 1016/10 /j.frl.07/2017.009.
 • Malau M., (2020). Earning Informativeness is Moderating Investment Opportunity, Return on Asset, and Leverage on Prudence Measurement, Journal of Accounting, Business and Finance Research, 9(2), 57-63. Available at: https://ideas.repec.org/a/spi/joabfr/2020p57-63.html.
 • Martins O. S., Barros L., (2021). Firm Informativeness, Information Environment, and Accounting Quality in Emerging Countries, The International Journal of Accounting, 56(1), 2150004. doi.org/1142/10 /S1094406021500049.
 • Nyquist,H., (1924), Certain Factors Affecting Telegraph Speed, The Bell System Technical Journal,3(2),324 – 346, DOI: 1002/10 /j.1538-1924/7305.tb01361.x.
 • Online,https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2001/popular-information/, 2020/11/08.
 • Puspitaningtyas, Z. (2012). Relevansi nilai informasi akuntansi dan manfaatnya bagi investor. Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, 16(2), 164–183. doi.org/24034/10 /j25485024.y2012.v16.i214/2.
 • Rosari, E. C. (2014). Relevansi laba akuntansi dan nilai buku terhadap harga saham dengan moderasi corporate governance pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2010- 2012. Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, 3(2), 1–15. Available at: https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/1375.
 • Shannon, C.E.(1948). A mathematical theory of communication. Bell Syst. Technol. J. 1948, 27, 379–423. http://dx.doi.org/1002/10 /j.1538-1948/7305.tb01338.x.
 • Zaremba A., Shemer J. (2018) No Pain, No Gain? The Puzzle of Risk-Return Relationship. In: Price-Based Investment Strategies. Palgrave Macmillan, Cham. doi.org/1007/10 /978-3-319-91530-2_4.
 • Zhao L., (2020). The Effect of Tax Authority Enforcement on Earnings Informativeness, European Accounting Review, forthcoming., Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3864786.
 • https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2001/popular-information/.