تبیین مدل یکپارچه بازاریابی داخلی با رویکرد مبتنی بر توسعه سرمایه گذاری در کسب و کارهای نوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.30495/jik.0621.23475

چکیده

امروزه نقش و جایگاه استراتژی های بازاریابی داخلی در بهبود و ارتقا فرهنگ سازمانی، توانمندسازی کارکنان و ایجاد حس رضایتمندی در کسب و کارهای نوین و استارت آپ ها بسیار مهم می باشد. بازاریابی داخلی و شناخت دقیق کارکنان از مزیت ها و قابلیت های سازمان خود به عنوان یک اصل مهم و اساسی در جهت رونق کسب کار و رسیدن به رشد سرمایه گذاری در یک سازمان مالی می باشد. هدف این تحقیق بررسی اثر استراتژی های بازاریابی داخلی بر رضایتمندی کارکنان با نقش میانجی گری توانمندسازی کارکنان و فرهنگ سازمانی با رویکرد مبتنی بر سرمایه گذاری در کسب و کارهای نوین می باشد. این تحقیق از بعد هدف کاربردی بوده و از لحاظ رویکرد تحقیق کمی و دارای استراتژی توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق کارکنان 11 شرکت فعال در زمینه تولید محصولات بهداشتی گیاهی جدید در استان آذربایجان شرقی می باشند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد و برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری با نرم افزار Smart Pls استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که استراتژی های بازاریابی داخلی بر فرهنگ سازمانی، توانمندسازی و رضایتمندی کارکنان تاثیر مثبت دارد. همچنین متغیرهای فرهنگ سازمانی و توانمند سازی کارکنان بر رضایت شغلی اثر مثبت و مستقیمی دارد. بنابراین اثر مثبت و مستقیم بازاریابی داخلی یکپارچه بر توسعه سرمایه گذاری در کسب و کارهای نوین مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the integrated model of internal marketing with an approach based on investment development in start-ups

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Shahri Mejarshin 1
  • Seyedeh shima Eftekhari sinjani 2
1 Department of Business Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Business Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, the role and position of internal marketing strategies is very important in improving and promoting organizational culture, empowering employees and creating a sense of satisfaction in new businesses and start-ups. Internal marketing and the detailed knowledge of the employees of the advantages and capabilities of your organization is an important and fundamental principle in the direction of business prosperity and achieving investment growth in a financial organization. The purpose of this research is to investigate the effect of internal marketing strategies on employee satisfaction with the mediating role of employee empowerment and organizational culture with an approach based on investment in new businesses. This research is practical in terms of its objective, and in terms of quantitative research approach, it has a descriptive survey strategy. The statistical population of the research is the employees of 11 companies active in the field of producing new herbal health products in East Azarbaijan province. The data collection tool is a questionnaire, and structural equation model with Smart Pls software was used for data analysis. The results of this research showed that internal marketing strategies have a positive effect on organizational culture, empowerment and employee satisfaction. Also, organizational culture variables and employee empowerment have a positive and direct effect on job satisfaction. Therefore, the positive and direct effect of integrated internal marketing on the development of investment in new businesses was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal marketing
  • organizational culture
  • employee empowerment
  • investment development
  • start_ ups
افتخاری سینجانی، سیده شیما؛ روستا، علیرضا؛ نعامی، عبداله. (1400). « بررسی تاثیر عوامل موثر بر پذیرش فناوری مالی توسط مشتریان بانک مطالعه موردی بانک پاسارگاد». فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال دهم، شماره سی و هشتم، تهران، ایران.  
دلاور، علی(1385). مبانی علمی و نظری پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران، انتشارات رشد.
شهرکی مقدم، شایان؛ فارسیجانی، حسن(1401). شناسایی عوامل تاثیرگذار در ارتقا و رشد کسب و کارهای نوین، فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، سال ششم، شماره 84، ص 2234-2249.
شهری مجارشین، علی اکبر؛ روستا، علیرضا؛ نعامی، عبداله. (1400). « طراحی و تبیین مدل خرید نهایی کالای ایرانی با رویکرد ریسک مالی و سرمایه گذاری اهمیت- عملکرد (IPMA)». فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال دهم، شماره سی و نهم، صص 585-608، تهران، ایران.  
صائب نیا، سمیه؛ ابراهیمی، زهرا. 1400.« مروری بر بازاریابی داخلی و پیامدهای آن در سازمان ها». نخستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، اهواز، ایران.
طالبان، زهرا؛ (سخائیان حاجی محمدی، پاشا؛ طالبان، فاطمه). 1394.« بررسی تاثیر متغیر میانجی فرهنگ سازمانی بر بازاریابی داخلی و رضایتمندی کارکنان». کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی، دبی، امارات.
مجیدی، عبدالله؛ (قهرمانی، اکبر؛ محمودآبادی، علی اکبر). 1387. «بررسی رابطه بین ابعاد توانمندسازی و امنیت شغلی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی» فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال سوم، شماره چهارم.صص 451-437.
میرطاهری، علی؛ افتخاری سینجانی، سیده شیما. (1401). « بررسی تاثیرمدیریت دانش و یادگیری سازمانی بر نوآوری و عملکرد سازمانی». فصلنامه علمی پندارهای ارزش آفرین در مدیریت بازاریابی، سال اول، شماره اول، آذرشهر، ایران.  
یراقی، شکوفه؛ طاهری، علی و زینب(1393)، بررسی متدولوژی های سبک استارت آپ ناب و کانبان، اولین همایش سراسری فناوری های نوین، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
 
 
Gefen, D., Karahanna, E., & Straub, D. W. (2016). Trust and TAM in online shopping: an integrated model. MIS quarterly, 27(1), 51-90.
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2015). Multivariate data analysis (7th ed.). Englewood Cliffs: Prentice Hall.
Henseler, J., Ringle, C., & Sinkovics, R. (2009). The use of Partial least squares path modeling in international marketing. Advances in International Marketing (AIM), 20, 277–320.
Pavlidou, Ch., Efstathiades, A. (2021). The effects of internal marketing strategies on the organizational culture of secondary public schools. Journal of Evaluation and Program Planning, 84 (2021) 101894.
Ringle, C. M., Sarstedt, M., & Schlittgen, R. (2015). Genetic algorithm segmentation in partial least squares structural equation modeling. OR Spectrum, 36(1), 251–276.
Tenenhaus, M., Amato, S., & Esposito Vinzi, V (2005). A global goodness-of-fit index for PLS structural equation modeling. In Proceedings of the XLII SIS Scientific Meeting. 739–742.