ارائه مدل توسعه آموزش با رویکرد مدیریت سرمایه گذاری در دانشگاه مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه مدیریت دولتی ، واحد امارات،دانشگاه آزاد اسلامی، دبی ،امارات متحده عربی

2 دانشیار ، گروه مدیریت دولتی ، واحد امارات،دانشگاه آزاد اسلامی، دبی ،امارات متحده عربی

3 استادیار،گروه مدیریت دولتی ، واحد امارات،دانشگاه آزاد اسلامی، دبی ،امارات متحده عربی )استادیار، گروه مدیریت آموزشی وآموزش عال ی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(

10.30495/jik.0621.23479

چکیده

توسعه آموزش ضامن توسعه همه جانبه و پایدار هر کشوری است و در این خصوص تغییر ذهنی و ایجاد آرمان های مشترک برای یادگیری، به شکلی که همه یاد بگیرند و یاد دهند اهمیت فراوان خواهد داشت. در این راستا این تحقیق با هدف طراحی مدل توسعه آموزش کشور رویکرد مدیریت سرمایه گذاری انجام شده است. تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی – اکتشافی، به لحاظ گردآوری داده ها پیمایشی است و دارای رویکرد کمی است. جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه مازندران است که براساس صفات مشترک مرتبه علمی، استادیار، دانشیار و استاد تمام دسته بندی شده اند. براساس فرمول کوکران 123 عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران برای پرکردن پرسشنامه ها در نظر گرفته شدند و روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری تصادفی ساده بود. برای گردآوری داده های مورد نیاز از ابزار پرسشنامه استفاده شد. از تکنیک دلفی و معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد مدل توسعه آموزش کشور رویکرد مدیریت سرمایه گذاری دارای سه بعد فرهنگ یادگیری سازمانی، اشتراک دانش و دید سیستمی است و بعد اشتراک دانش بیشترین بارعاملی را با مفهوم اصلی برقرار کرده است. اتخاذ خط مش هایی که از طریق آن کارکنان آموخته های خود را برای سرمایه گذاری بهتر در اختیار سایر همکاران خود قرار دهند، می تواند اقدامی موثر برای مدیریت سرمایه گذاری و دستیابی به سود بیشتر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Education development model based on investment management approach in Mazandaran University

نویسندگان [English]

  • mohsen Askarinejadamiri 1
  • gholamreza Memarzadeh 2
  • Fatemeh hamidifar 3
1 Ph.D Student, Department of public administration, UAE Branch, Islamic Azad University,United Arab Emirates.
2 Associate Professor, Department of public administration, UAE Branch,Islamic Azad University,United Arab Emirates
3 Assistant Professor , Department of public administration, UAE Branch,Islamic Azad University,United Arab Emirates. (Assistant Professor , Department of Educational Management and Higher Education, Tehran central Branch,Islamic Azad University,Iran)
چکیده [English]

The development of education is the guarantee of sustainable development in any country, and in this regard, the importance of mental change and creating common ideals for learning, in a way that everyone can learn and teach is inevitable. In this regard, the aim of this research is designing the country's education development model for the investment management approach. The research is descriptive-exploratory in terms of practical purpose, and the survey data collection is used for quantitative approach. The statistical population includes Mazandaran University faculty members, who are categorized based on the common attributes of academic rank, assistant professor, associate professor, and full professor. Based on Cochran's formula, 123 faculty members of Mazandaran University were considered to fill the questionnaires and the sampling method was simple random sampling. A questionnaire was used to collect the required data. Delphi technique and structural equations were used for data analysis. The results showed that the country's education development model, the investment management approach, has three dimensions of organizational learning culture, knowledge sharing, and systemic vision, and the knowledge sharing dimension has established the highest factor load with the main concept. Adopting guidelines through which employees share their learnings for better investment with other colleagues can be an effective measure for investment management and achieving more profit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development
  • education
  • investment management
آرایی ، م.، مهر، م. (2020). بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی در رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی(مورد مطالعه: اعضای هیئت علمی یک دانشگاه نظامی)، مجله طب نظامی، 22(4)، 373-383.
ابزری، مهدی، صمدی، سعید، تیموری، هادی (1388). بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در سهام در بورس اوراق بهادار (مطالعه ی موردی: بورس اوراق بهادار منطقه ای اصفهان)، جستارهای اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی، 5(10)، 137-162.
حسن نژاد، محمد، شمس، شهاب الدین (1395). بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت مردم در بازار سرمایه ایران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 34(9)، 77-106.
دهقانی، ق.، قربامی،م. (2017). بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش با یادگیری سازمانی در بین کارکنان استانداری خراسان رضوی، مدیریت فرهنگی، 11(2)، 79-98.
شیرکوند، سعید، مظاهری، طهماسبی، صادقی شریف، سیدجلال، آقامیری، نفیسه (1398). عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری شرکت های صنعتی بورس اوراق بهادار تهران در دارایی‌های مالی ریسکی و تاثیر آن بر ارزش شرکت، چشم انداز مدیریت مالی، 9(27)، 169-197.
صفری، علی (1384). بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه اشخاص حقوقی در بورس اوراق بهادار، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان.
ممبینی، حسین، صادقی شریف، سیدجلال، شهریاری، محمدرضا، نوروش، ایرج (1398).  بررسی عوامل موثر بر مدیریت سرمایه گذاری شرکت های هلدینگ، دانش سرمایه گذاری، 8(32)، 346-331.
نیسی، ع.، نمکی، ا. (1388). بررسی رابطه نشر دانش و سطوح یادگیری سازمانی بین کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز، مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، 6(3و4)، 192-171.
خادمی، ی.، رسولی، ا. (1400). بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر قابلیت یادگیری سازمانی با نقش میانجی تسهیم دانش بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، مدیریت فرهنگ سازمانی، 19(1)، 153-174.
Attar, M. M. (2020). Organizational Culture, Knowledge Sharing, and Intellectual Capital: Directions for Future Research, International Journal of Business and Economics Research, 9(1), pp. 11-20. doi: 10.11648/ j.ijber. 20200901.12.
Badley, G. (1998). Making a case for educational development in times of drift and
shift. Quality Assurance in Education.
Bai, C., Dhavale, D., & Sarkis, J. (2016). Complex investment decisions using rough set and fuzzy c-means: An example of investment in green supply chains. European Journal of Operational Research, 248(2), 507-521
Bergquist, W. H., & Phillips, S. R. (1975). Components of an effective faculty
development program. The Journal of Higher Education, 46(2), 177–211
Blackmore, P., & Wilson, A. (2005). Problems in staff and educational development
leadership: Solving, framing, and avoiding. International Journal for Academic
Development, 10(2), 107–123
Banerjee, O., Cicowiez, M., & Gachot, S. (2015). A quantitative framework for assessing public investment in tourism–An application to Haiti. Tourism Management, 51, 157-173.‏
Chait, R. P., & Gueths, J. (1981). Proposing A Framework fer Faculty Development.
Change: The Magazine of Higher Learning, 13(4), 30–33
Chism, N. V. N. (2011). ready or not? an international study of
the preparation of educational developers. to improve the
academy, 29(1), 260–273.
Debowski, S. (2012). Emergent shifts in faculty development: A reflective review.
In]. E. Miller & J. E. Groccia. To Improve the Academy: Resources for Faculty,
Instructional, and Organizational Development,\’cl, 30.
Henley, C. E., & Magelssen, D. (1990). Faculty development and organizational
systems behavior. Academic Medicine
Kolb, A. Y., & Kolb, D. A. (2009). Experiential learning theory: A dynamic, holistic
approach to management learning, education and development. The SAGE
Handbook of Management Learning, Education and Development, 42, 68
Lieberman, D. (2005). Beyond Faculty Development: How Centers for Teaching and
Learning Can Be Laboratories for Learning. New Directions for Higher
Education, 131, 87–98
Li, J. C., Long, C., & Chen, X. D. (2015). The returns and risks of investment portfolio in stock market crashes. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 427, 282-288
Moses, I. (1987). Educational development units: A cross-cultural perspective.
Higher Education, 16(4), 449–479
Murphy, J. (1994). Improving the effectiveness of educational development: Concerns, constraints and recommendations. Higher Education Research and Development, 13(2), 213–230.
Otken, A. B., & Beser, H. S. G. (2017). The effect of authentic leadership on
organizational learning providing organization the ability to adapt quickly and
conveniently to changing circumstances. PressAcademia Procedia, 3(1), 457–
471
Shirrell, M., & Spillane, J. P. (2019). Opening the door: Physical infrastructure,
school leaders’ work-related social interactions, and sustainable educational
improvement. Teaching and Teacher Education
Takano, Y., & Gotoh, J. Y. (2014). Multi-period portfolio selection using kernel-based control policy with dimensionality reduction. Expert Systems with Applications, 41(8), 3901-3914.
‏ Yang, B., Watkins, K. E., & Marsick, V. J. (2019). The construct of the learning organization: Dimensions, measurement, and validation. Human Resource Development Quarterly, 15(1), 31–55.