ارایه الگوی مناسب منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی با تکیه بر مدلهای نلسون سیگل و اسونسون در بازار مالی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مالی، گروه مدیریت، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت ، ایران

2 استادیار، گروه اقتصادو حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، ایران

10.30495/jik.0621.23483

چکیده

یکی از شاخص های بسیار مهم و مبنای تصمیم گیری در اکثر بازارهای مالی کشورها، منحنی بازده اسناد خزانه می باشد. متغیرهای اقتصاد کلان کشورها معمولا متاثر از ویژگی های رفتاری مصرف کنندگان همان کشور است، به عبارت دیگر منحنی بازده هرکشوری با داده های اقتصادی و مشخصات اوراق با درآمد ثابت همان کشور برازش و ترسیم می شود. هدف از این پژوهش معرفی مدل مناسب منحنی بازده اسناد خزانه در ایران با تکیه بر مدل های صرفه جویانه نلسون سیگل(1987) و اسونسون(1994) می باشد
تراکنش های 73 روز معاملاتی حایز شرایط معیارهای این پژوهش به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند، پارامترهای دو مدل پس از تلخیص داده ها از طریق رگرسیون خطی و با استفاده از روش حداقل مجموع مربعات (OLS) برآورد و بهینه سازی شدند. نمودارهای منحنی بازده نرخ نقدی اسناد خزانه اسلامی (فاقد کوپن) با داده های یکسان هر دو مدل برازش و ترسیم شدند. به منظور ارزیابی میزان دقت هرمدل در تخمین پارامترهای منحنی روزانه از ضریب تعینR2، مربع میانگین خطای پیش بینی و قدرمطلق میانگین خطای پیش بینی استفاده شد. برای مقایسه عملکرد مدلها از تفاوت یا اسپرد جذر میانگین خطای پیش بینی روزانه و آزمون دایبولد ماریانو (1995) برای کل دوره پژوهش استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که عملکرد مدل اسونسون در پیش بینی پارامترها و برازش منحنی اسناد خزانه اسلامی با سطح 95 درصد اطمینان از مدل نلسون سیگل بهتراست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a suitable model the yield curve of Islamic treasury bills with Nelson Siegel and Svensson models in the financial market of Iran

نویسندگان [English]

  • saeed masoudi 1
  • gholamreza mahfoozi 2
  • seyedmozaffar mirbargkar 3
1 Ph.D. Student of Financial Engineering, Department of Business Administration, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Assistant professor, Department of Economics and Accounting, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Assistant Professor, Department of Business Administration, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

The yield curve of treasury bills is considered to be one of the most important indexes and the basis of decision-making in the capital markets of most countries. The macroeconomic factors of the countries are usually under the effects of the behavioral characteristics of the customers of the same country. This research intends mainly to introduce the appropriate model of the treasury bills in Iran, on the basis of the parsimonious models on Nelson-Siegel and Svensson.
The transactions of 73 trading days that meet the criteria of this research were selected as samples. The parameters of the two modes were estimated when the date were extracted by linear regression and using the Ordinary Least Squares (OLS) method. The graphs of the yield curve of cash rate of Islamic treasury bills (without coupons) were fitted and drawn with the same data with both models. Determination coefficient R2, the average square of the forecast error, and the absolute value of the average forecast error were used to evaluate the accuracy of each model in estimating the parameters of the daily curve. The difference or spread of the average daily prediction error and the Diebold Mariano (1995) test were utilized to compare the performance of the models for the entire research period. The results of this study reveals the fact that the performance of svnson’s model in predicting parameters and fitting the curve of Islamic treasury bills with a 95% confidence level is better than Nelson Siegel’s method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yield curve
  • Islamic treasury bills
  • Nelson-Siegel model
  • Svensson model
بشیری، ندا و یاوری ، محسن (1397). "روش برازش منحنی نرخ بازده تاسررسید به روش نلسون سیگل ،مطالعات شرکت فرابورس" ، گزارش شماره 97-07- تهران- ایران
پیمانی، مسلم و هوشنگی، زهره (1396) ، "تخمین و مقایسه مدلهای تعادلی نرخ سود کوتاه مدت اسناد خزانه اسلامی"، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 33 ، صص 89 -  111
خادم الحسینی اردکانی، مجید و سیدعباس موسویان ( 1391). "مهندسی مالی اسناد خزانه". . فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال دوازدهم شماره 45 –صص 10-130
 خردیار سینا و همکاران ،1399"،اسناد خزانه اسلامی: ابزاری نوین در تأمین مالی"، مطالعات حسابداری و حسابرسی، تابستان 1399 ، شماره 34 ، از صص  8 - 67
ذاکرنیا، احسان و محمد ها دی حبیب الهی (1395)، "ارائه مدل قیمت گذار ی اسناد خزانه اسلامی مبتنی بر چارچوب اوراق بهادار سازی" ، فصلنامه علمی و پژوهشی دانش سرمایه گذاری - شماره 18 ، صص – 51- 65
فیاضی، محمد تقی و نظر پور ، محمدنقی (1394). "استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تأمین مالی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دولت". فصلنامه علمی- ترویجی اقتصاد و بانکداری اسلامی - شماره 13 ، صص 108-83
صدرایی ، محمد حسین و دیگران ،(1399)، "بررسی تأثیر انتشار اسناد خزانه اسلامی بر پایداری مالی دولت ایران با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی "نشریه علمی (فصلنامه) پژوهشها و سیاستهای اقتصادی شماره 94  - سال بیست و هشتم، تابستان 1399 ، صص 333- 396-
کرمی ،هومن و بیات ،سعید،(1396)، تحلیل آماری و آسیب شناسی بازار اسناد خزانه اسلامی ، فصلنامه روند، سال بیست و چهارم، شماره 77 ، صص 115--146
کیان پور و همکاران (1399)،"ساختار زمانی نرخ بهره در چارچوب یک مدل نئوکینزنی" ، فصلنامه ی اقتصاد مقداری (بررس یهای اقتصادی سابق) . دور ه 17 . شمار ه 4. صص 60 - 29
موسویان،سید عباس و نظرپور، محمد نقی و خزایی ،ایوب ( 1389)،" امکان سنجی فقهی طراحی اسناد خزانه اسلامی در بازارهای مالی اسلامی "فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی ، سال دهم ، شماره 40 ، صص 83-108
نظرپور ، محمد نقی و صدرایی، محمدحسین (1396) ، "شناسایی و رتبه بندی ریسک های اسناد خزانه اسلامی در بازار اوراق بهادار ایران" ، دو فصلنامه  علمی – پژوهشی  تحقیقات مالی اسلامی ، سال ششم ،شماره دوم (پیاپی 12) ، بهار و تابستان 1396، صص 133-166
Abbritti, Mirko. Dell'Erba, Salvatore. Moreno, Antonio , Sola, Sergio.)2013). Global Factors in the Term Structure of Interest Rates, IMF Working Paper, WP/13/223, https://www.imf. org/ external/pubs/ft/wp/2013/wp13223.pdf
Amamiya, Masayoshi.(2017), History and Theories of Yield Curve Control, Keynote Speech  at the Financial Markets Panel Conference to Commemorate the 40th Meeting,Bank of Japan
Andersen, Nymand.(2018). Yield curve modelling and a conceptual framework for estimating yield curves: evidence from the European Central Bank’s yield curves,Website www.ecb.europa.eu
Bordo, Michael D., and Joseph G. Haubrich. 2004. “The Yield Curve, Recessions, and the Credibility of the Monetary Regime.” Federal Reserve Bank of Cleveland, Working Paper No. 04-02. https://doi.org/10.26509/frbc-wp-200402
Caldeira, J. F., Moura, Guilherme V., & Portugal, Marcelo S.( 2010). Effcient yield curve estimation and forecasting in Brazil. Economia, 11(1), 27-51.
Cassar, Dylan.(2021), A Sociological Investigation into the Yield Curve, p, 1-5. https:/ /era.ed.ac.uk /bitstream /handle/1842/39164/CassarD_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Collin|, Victoria.( 2022), Government Bond Yield Curve,https://www.fe.training/free-resources/financial-markets/government-bond-yield-curve
Coroneo L., K. Nyholm, & R. Vidova-Koleva: 2008, “How Arbitrage-Free is the Nelson-Siegel Model?”, European Central Bank, Working Paper Series No. 874.
Das Krishna Geetima, Nag Biswajit,(2022), Predictive power of the yield curve – Evidence from India, Indian Institute of Foreign Trade, IIFT Bhawan, B-21, Qutab Institutional Area, New Delhi, India, IIMB Management Review (2022) 000, 1–14, www.elsevier.com/ locate/ iimb
Davis p. Tom, Liu Figo.( 2019), Swap Curve Building at FactSet THE MULT I - C U RVE FRAMEWORK, FactSet Research Systems Inc, www.factset.com
  Eckett, Tom.(2021). Fixed Income Unlocked: ETFs take centre stage Actively managing duration,https://www.etfstream.com/events/fixed-income-unlocked-etfs-take-centre-stage/
Nelson, Charles B. y Siegel, Andrew: 1987, “Parsimonious Modeling of Yield Curves”, Journal of Business, Vol. 60, 473-489.
Noel, Michel.(2000), Building subnational debt markets in developing and transition economies : a framework for analysis, policy reform, and assistance strategy, POLICY RESEARCH WORKING PAPER 2339. https://www.worldbank.org/en/about/people/m/michel-noel
Hautsch, Nikolaus. Ou,Yangguoyi.(2008). Yield Curve Factors,Term Structure Volatility,and Bond Risk Premia, SFB 649 Discussion Paper 2008-053, http://sfb649.wiwi.hu-berlin.de ISSN 1860-5664 org/index.php?q=.node/5395.
O'Donnell, Michael Richard. (2020).  Yield Curve Theories and Their Applications Over Time, Senior Projects Spring 2020. 115 . https://digitalcommons.bard.edu/senproj_s2020/115
Pedro Cadahia Delgado1, Emilio Congregado1, Antonio A. Golpe1, Jose Carlos  Vides2. (2022), The Yield Curve as a Recession Leading Indicator. AnApplication for Gradient Boosting and Random Forest, International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence, Vol. 7, Nº3
Reinhart, Carmen M., Kenneth S. Rogoff (2010), Debt and Growth Revisited, vox - Research-based policy analysis and commentary from le... Page 1 of 14. https://scholar.harvard.edu/ files/ rogoff/ files/ debt_ and_ growth_revisited_vox.pdf.   //www.voxeu.org/index.php?q=node/5395
Ranik,Raaen ,Wahlstrøm. Florentina ,Paraschiv. Michael ,Schurle.(2021). A Comparative Analysis of Parsimonious Yield Curve Models with Focus on the Nelson-Siegel, Svensson and Bliss Versions, Computational Economics,https://doi.org/10.1007/s10614-021-10113-w
SANTOSA ,Perdana .W .(2021), MACROECONOMIC INDICATORS AND YIELD CURVE OF INDONESIAN GOVERNMENT BOND, Business, Management and Economics Engineering, Volume 19 Issue 1: 34–48.
Rose, Jonathan.(2021). Yield Curve Control in the United States, 1942 to 1951, Economic Perspectives, No. 2, October 2021Crossref, https://www.chicagofed.org/publications/economic-perspectives/2021/2
Zdravkovic, A. 2010. Forecasting the Term Structure if Interest Rates in Government Bonds. Magistarski rad, Ekonomski fakultet Beograd
Zincenko, Marcelo.(2015), A METHODOLOGY TO ESTIMATE THE ARGENTINE TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES,  https://www.researchgate.net/publication/351117809
Zoricic, Davor, and Marko Badurina. 2013. Nelson-Siegel yield curve model estimation and the yield curve trading in the Croatian financial market. UTMS Journal of Economics 4 (2): 113–125.
© Copyright Fin Pricing 2021 All rights reserved.Yield Curve and Swap Curve Introduction and Data Feed. https://finpricing.com/lib/IrCurveIntroduction.html.