بررسی احساسات سرمایه‌گذاران و شیوع معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزشی مهندسی مالی و مدیری ت مالی، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت مالی،دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.30495/jik.2025.23530

چکیده

وجود اطلاعات نهانی در بازارهای مالی موجب اخلال در عملکرد بازار شده و سرمایه‌گذاران را به انجام معامله در جهت کسب سود ترغیب می‌کند. یکی دیگر از پارامترهای مهم بازار نیز احساسات سرمایه‌گذاران است که می‌تواند نقش موثری بر روند قیمت‌ سهام و معاملات بازار داشته باشد. رشد بی‌سابقه شاخص کل بورس و ورود سرمایه‌گذاران خرد بسیار که دانش کافی نداشته و بعضاً تحت تاثیر احساسات معامله می‌کنند، موجب شده بررسی معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی اهمیت ویژه‌ای داشته باشد. از این رو، در این پژوهش به بررسی رابطه بین احساسات سرمایه‌گذاران و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی در بورس اوراق بهادار تهران، با نمونه آماری 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از 15 صنعت مختلف طی بازه زمانی فروردین ماه 1389 لغایت اسفند ماه 1398 پرداخته شده است. احساسات سرمایه‌گذاران از طریق شاخص ترکیبی پیشنهادی بیکر و وارگلر با استفاده از تحلیل مولفه‌های اصلی اندازه‌گیری شده است و همچنین برای اندازه‌گیری معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی از معیار ال‌لورنتو استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان‌دهنده این است که احساسات مثبت بر آن اثر معناداری ندارد ولی احساسات منفی سرمایه‌گذاران به‌طور معناداری بر معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی اثری منفی دارد. بطوریکه در دوره‌هایی که احساسات سرمایه‌گذاران منفی بوده و نسبت به بازار سرمایه دیدگاه منفی‌ای وجود دارد، شاهد کاهش معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و افزایش میزان معاملات احساسی در دوره بعدی هستیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investor sentiment and prevalence of informed trading in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ebrahim Aghababaei 1
 • saeid madani 2
1 Assistant Prof., Department of Financial Management and Financial Engineering, Faculty of Finance Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 MSc., Department of Financial Management, Faculty of Finance Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The existence and integration of private information in the financial market will create noise and induce investors to trade in order to attain profits. Another important parameter in capital market is the investors sentiment, which can play an effective role in stock price trends and market transactions. Unprecedented growth of the stock market index and the entry of many Individual investors who do not have enough information that they sometimes trade under the influence of sentiment, the study of this issue has made more important. To this end, in this research we investigate the relationship between investor sentiment and informed trading in Tehran Stock Exchange, by using the statistical data of 167 firms listed in Tehran Stock Exchange from 15 various industries during ten years from March 2010 to March 2020. We use the Baker-Wurgler sentiment index as our primary measure of investor sentiment that Measured by principal component analysis. Also, we use the private-information-based trading measure advocated by Llorente. The results show that the positive investors sentiment have no significant effect, but negative sentiment have a significant negative effect on private-information-based trading. As in periods with negative sentiment, we see a decrease in private information trading and an increase in the amount of uninformed trading in the next period.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Investor sentiment
 • Return
 • Informed trading
 • دولو، مریم؛ عزیزی، نازنین. (1396). واکاوی منشأ قیمت‌گذاری ریسک اطلاعات؛ شواهدی از معیار احتمال معاملات آگاهانۀ تعدیل شده. تحقیقات مالی، 19(3), 415-438.
 • ساداتی، اکرم سادات؛ آقابابایی، محمد ابراهیم. (1397). بررسی رفتار توده‌ای مبتنی بر واریانس موزون مقطعی در بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 9(35)، 219-137.
 • سعیدی، علی؛ مشایخی، مرجان. (1390). اندازه هلال ماه و بازده بازار در بورس اوراق بهادار تهران. بورس اوراق بهادار، 4(14), 81-98.
 • عسگری، مهدی؛ حاجی حسن معمار، احسان؛ متین مطلق، مریم. (1394). بررسی تاثیر گرایشات احساسی سرمایه گذاران بر جریان نقد آزاد، اقلام تعهدی اختیاری و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1392-1388. دومین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری.
 • عیوض‎لو، رضا؛ راعی، رضا؛ محمدی، شاپور. (1391). اثرات تقویمی در احتمال معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 5(18)، 5.
 • فلاح شمس، میرفیض؛ حق‌شناس کاشانی، فریده؛ افشار هاجر، فیروزه. (1391). بررسی تأثیر کانون کنترل بر خطاهای ادراکی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه‌گذاری، 1(3)، 105-124.
 • کامیابی، یحیی؛ جوادی نیا، امیر. (1400). بررسی اثر تعدیل‌کننده توانایی مدیریت بر رابطه بین احساسات سرمایه‌گذاران و محافظه‌کاری حسابداری. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 28(1)، 102-134.
 • موسوی، سیدمرتضی؛ آقابابائی، محمد ابراهیم. (1396). تاثیر اطمینان بیش از حد بر رفتار سرمایه‌گذاران: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 10(34)، 25-37.
 • مومنی، منصور؛ قیومی، علی (1387). تحلیل آماری با استفاده از SPSS. چاپ دوم. تهران: انتشارات کتاب نو.
 • مهتدی، اعظم؛ حجازی، رضوان؛ حسینی، سید علی؛ مومنی، منصور. (1397). بکارگیری تکنیک تحلیل مؤلفه‌های اصلی در داده کاهی متغیرهای موثر بر بازده سهام. فصلنامه پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 10(37)، 25-52.
 • نیکومرام، هاشم؛ سعیدی، علی؛ مهرانی، کیارش. (1395). آزمون راهبردهای سرمایه‌گذاری مبتنی بر مالی رفتاری. دانش سرمایه‌گذاری، 5(20)، 39-66.

 

 • Baker, M., & Wurgler, J. (2006). Investor sentiment and the cross-section of stock returns. Journal of Finance, 61: 1645-1680.
 • Baker, M., & Wurgler, J. (2007). Investor sentiment in the stock market. Journal of economic perspectives, 21(2), 129-152.
 • Borisova, G., & Yadav, P. K. (2015). Government ownership, informed trading, and private information. Journal of Corporate Finance, 33, 196-
 • Cai, Y., & Lau, S. T. (2015). Informed trading around earnings and mutual fund alphas. Journal of Banking & Finance, 60, 168-180.
 • Cheema, M. A., Man, Y., & Szulczyk, K. R. (2020). Does investor sentiment predict the near‐term returns of the Chinese stock market?. International Review of Finance, 20(1), 225-233.
 • Chue, T. K., Gul, F. A., & Mian, G. M. (2019). Aggregate investor sentiment and stock return synchronicity. Journal of Banking & Finance, 108, 105628.
 • Fishman, M. J., & Hagerty, K. M. (1995). The mandatory disclosure of trades and market liquidity. The Review of financial studies, 8(3), 637-676.
 • Firth, M., Wong, K. P., & Wong, S. M. L. (2015). Corporate transparency and the impact of investor sentiment on stock prices. Management Science, 61 (7), 1630-1647.
 • Lenkey, S. L. (2021). Informed Trading with a Short-Sale Prohibition. Management Science, 67(3), 1803-1824.
 • Llorente, G., Michaely, R., Saar, G., & Wang, J. (2002). Dynamic volume-return relation of individual stocks. The Review of financial studies, 15(4), 1005-1047.
 • Li, J. (2019). Sentiment trading, informed trading and dynamic asset pricing. The North American Journal of Economics and Finance, 47, 210-222.
 • Li, L., & Galvani, V. (2021). Informed Trading and Momentum in the Corporate Bond Market. Review of Finance, rfab004, https://doi.org/10.1093/rof/ rfab004
 • Lye, C. T., Khong, J. S., & Hooy, C. W. (2019). Board Gender Diversity, Investor Protection, and Private Information-Based Trading. Global Economic Review, 48(4), 419-439.
 • Karavias, Y., Spilioti, S., & Tzavalis, E. (2016). A comparison of investors sentiment and risk premium effects on valuing shares. Finance Research Letters, 17, 1-6.
 • Pan, W. F. (2020). Does Investor Sentiment Drive Stock Market Bubbles? Beware of Excessive Optimism!. Journal of Behavioral Finance, 21(1), 27-41.
 • Pedraza, A. (2020). Informed trading in business groups. The World Bank Economic Review, 34(2), 351-370.
 • Phan, T. N. T., Bertrand, P., Phan, H. H., & Vo, X. V. (2021). Investor Sentiment and Stock Return: Evidence from Vietnam Stock Market. The Quarterly Review of Economics and Finance.