ابزارهای مشتقه مالی و مدیریت ریسک؛ ارائه مدل و تبیین به روش گراندد تئوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، تهران، ایران

10.30495/jik.2025.23533

چکیده

هدف این پژوهش، ارائه مدلی جهت تبیین بکارگیری ابزارهای مشتقه مالی در راستای مدیریت ریسک، است. برهمین اساس، با استفاده از ترکیب دو روش غیر تصادفی گلوله برفی و قضاوتی، ازنظرات 15 نفر از خبرگان حوزه مدیریت ریسک و ابزار مشتقه در سازمان بورس اوراق بهادار تهران و شرکتهای سرمایه گذاری، تا مرحلة اشباع نظری، استفاده شد. در این تحقیق، با استفاده از تئوری گرندد تئوری و با تحلیل خط به خط مصاحبه‌ها، کدگذاری باز انجام شد. در طی کدگذاری باز، 93 مورد به عنوان مفاهیم اولیه از متن مصاحبه‌های انجام شده به دست آمد که در قالب 17 مقوله دسته‌بندی شد. در ادامه، اعتبارسنجی نتایج مصاحبه‌ها و غربالگری مولفه‌های مدل تحقیق، با استفاده از پرسشنامه و روش دلفی فازی، انجام شد. در پایان نیز، مدل پارادایمی تحقیق، در شش بخش شرایط علی، پدیده اصلی، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها، ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial derivatives and risk management tools; Provide model and explanation by grounded theory method

نویسندگان [English]

 • Mahmood nikpasand 1
 • seyed alireza mirarab 2
 • Neda Farahbakhsh 2
1 Ph.D. Student, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Rudehen, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Rudehen, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to provide a model to explain the use of financial derivatives in risk management. Accordingly, using a combination of two non-random methods of snowball and judgment, the opinions of 15 experts in the field of risk management and derivatives in the Tehran Stock Exchange and investment companies, up to the theoretical saturation stage, were used. In this research, open coding was performed using grounded theory and line-by-line analysis of interviews. During the open coding, 93 items were obtained as basic concepts from the text of the interviews, which were classified into 17 categories. Then, the results of the interviews were validated and the components of the research model were screened using a questionnaire and the fuzzy Delphi method. Finally, the research paradigm model was presented in six sections: causal conditions, main phenomenon, contextual conditions, intervening conditions, strategies and consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Derivatives
 • risk management
 • financial markets
 • grounded theory
 • بیات، میثم؛ طالبی، محمد؛ و قدوسی، حامد. (۱۳۹۷). بررسی علل عدم پذیرش و نشر نوآوری در ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران. تحقیقات مالی اسلامی، 14(7)، 277-308.
 • ‌‫خوزین، علی؛ و دنکوب، مرتضی. (۱۳۹۰). اولویت بندی عوامل مؤثر در بکارگیری اوراق مشتقه در بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 2(7)، 145-166. بازیابی از SID.
 • ‌‫رحیمیان، نظام الدین؛ خوزین، علی؛ و محمدی، جمال. (۱۳۹۸). تأثیر بازده سهام و نوسان شاخص بورس بر روی حجم معاملات اوراق اختیار فروش تبعی. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 42(12)، 181-193.
 • ‌‫شاهمرادی خورده بلاغ، نفیسه. (۱۳۹۶). پیش بینی نوسانات نقد و آتی سکه طلا و اثرات آن‌ها بر یکدیگر با استفاده از مدل‌های ترکیبی گارچ و شبکه‌های عصبی (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشکده دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی.
 • ‌‫عیسی زاده لرزجانی، حمید؛ فریدونی کوچکسرائی، زینب؛ و سعیدی، پرویز. (۱۳۹۷). راهبرد مدیریت ریسک در بازارها و محصولات جدید مالی. مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی، 15(3)، 87-96.
 • ‌‫محمدی، مهران. (۱۳۹۶). امکان‌سنجی راه‌اندازی قراردادهای آتی و اختیار معامله شاخص در بورس اوراق بهادار تهران و بررسی پیامدهای اقتصادی آن (پایان‌نامه دکتری تخصصی (PhD)). دانشکده دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم اقتصادی.
 • ‌‫معصومی نیا، علی؛ و سیدی نیا، سیداکبر. (۱۳۸۹). بررسی فقهی قرارداد اختیار معامله. اقتصاد اسلامی، 10(40)، 145-178. بازیابی از SID.
 • Bae, Sung C.; & Kwon, Taek Ho. (2020). Hedging operating and financing risk with financial derivatives during the global financial crisis. Journal of Futures Markets. https://doi.org/10.1002/fut.22174
 • Bandaly, D.; Shanker, L.; & Şatır, A. (2018). Integrated Financial and Operational Risk Management of Foreign Exchange Risk, Input Commodity Price Risk and Demand Uncertainty. IFAC-PapersOnLine, 51(11), 957-962. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2018.08.484
 • Bodnar, Gordon M; & Gebhardt, Günther. (1999). Derivatives usage in risk management by US and German non‐financial firms: A comparative survey. Journal of International Financial Management & Accounting, 10(3), 153-187.
 • Bodnar, Gordon M; Hayt, Gregory S; Marston, Richard C; & Smithson, Charles W. (1995). Wharton survey of derivatives usage by US non-financial firms. Financial management, 24(2), 104-114.
 • Dempster, M. A. H. (2002). Risk Management: Value at Risk and Beyond. Cambridge University Press.
 • Geczy, Christopher; Minton, Bernadette A; & Schrand, Catherine. (1997). Why firms use currency derivatives. The Journal of Finance, 52(4), 1323-1354.
 • Grima, Simon; & Thalassinos, Eleftherios I. (2020). The Perception on Financial Derivatives: The Underlying Problems and Doubts. In Financial Derivatives: A Blessing or a Curse? Emerald Publishing Limited.
 • Hallahan, Terrence A; Faff, Robert W; & McKenzie, Michael D. (2004). An empirical investigation of personal financial risk tolerance. Financial Services Review-greenwich-, 13(1), 57-78.
 • Hassan, Abul; & Mollah, Sabur. (2018). Financial Futures, Stock Options and Warrants in the Islamic Capital Market. In Islamic Finance (pp. 131-147). Springer.
 • Hsiao, Yu-Jen; & Tsai, Wei-Che. (2018). Financial literacy and participation in the derivatives markets. Journal of Banking & Finance, 88, 15-29. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2017.11.006
 • Huan, Xing; & Parbonetti, Antonio. (2019a). Financial derivatives and bank risk: evidence from eighteen developed markets. Accounting and Business Research, 49(7), 847-874. https://doi.org/10.1080/00014788.2019.1618695
 • Huan, Xing; & Parbonetti, Antonio. (2019b). Financial derivatives and bank risk: evidence from eighteen developed markets. Accounting and Business Research, 49(7), 847-874.
 • Hudson, Alastair. (2017). The law on financial derivatives. Sweet and Maxwell Ltd.
 • Li, Shaofang. (2018). The use of financial derivatives and risks of US bank holding companies. In Financial Institutions in the Global Financial Crisis (pp. 9-67). Springer.
 • Li, Shaofang; & Marinch, Matej. (2014). The use of financial derivatives and risks of US bank holding companies. International Review of Financial Analysis, 35, 46-71.
 • Lyuu, Yuh-Dauh; Teng, Huei-Wen; Tseng, Yao-Te; & Wang, Sheng-Xiang. (2019). A systematic and efficient simulation scheme for the Greeks of financial derivatives. Quantitative Finance, 19(7), 1199-1219.
 • Mian, Shehzad L. (1996). Evidence on corporate hedging policy. Journal of Financial and quantitative Analysis, 419-439.
 • Nance, Deana R; Smith Jr, Clifford W; & Smithson, Charles W. (1993). On the determinants of corporate hedging. The journal of Finance, 48(1), 267-284.
 • Nguyen, Hoa; & Faff, Robert. (2002). On the determinants of derivative usage by Australian companies. Australian Journal of Management, 27(1), 1-24.
 • Sandra, S. (2021). A Study of Indian Derivatives Market and its Current Position in Global Financial Derivatives Market. International Journal of Research in Engineering, Science and Management, 4(1), 1-6.
 • Schiozer, Rafael F; & Saito, Richard. (2009). The determinants of currency risk management in Latin American nonfinancial firms. Emerging Markets Finance and Trade, 45(1), 49-71.
 • Valaskova, Katarina; Kliestik, Tomas; & Kovacova, Maria. (2018). Management of financial risks in Slovak enterprises using regression analysis. Oeconomia Copernicana, 9(1), 105-121.
 • Wu, Chih-Hung; & Fang, Wen-Chang. (2011). Combining the Fuzzy Analytic Hierarchy Process and the fuzzy Delphi method for developing critical competences of electronic commerce professional managers. Quality & Quantity, 45(4), 751-768.
 • Zekos, Georgios I. (2021). Risk Management Developments. In Economics and Law of Artificial Intelligence (pp. 147-232). Springer.

Zitkiene, Rima; Grigonis, Valdas; & Burak, Pavlo. (2020). Evaluation of Derivatives Impact to Early Systemic Risk of Euro Area