رابطه بین تهدید خروج سهامداران عمده و کیفیت گزارشگری مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.30495/jik.2025.23539

چکیده

هدف پژوهش، پاسخ به این است که تهدید خروج سهامداران عمده بر کیفیت گزارشگری مالی مؤثر است یا خیر. داده‌های سالانه 116 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1393 تا 1398 موردبررسی قرار گرفت. برای اندازه‌گیری کیفیت گزارشگری مالی از میانگین چهار مدل مختلف شامل دو مدل مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری برگرفته از از مدل کوتاری و همکاران (2005) و مدل دچو و دیچو (2002)، و دوم مدل مبتنی مدیریت اقلام واقعی سود (دو معیار) اندازه‌گیری شد. برای آزمون فرضیۀ پژوهش از روش رگرسیون خطی چندگانه و داده‌های پانل استفاده شد. بر اساس فرضیه پژوهش که مبتنی بر ادبیات نظری و پژوهش‌های گذشته است، انتظار می‌رود سهامداران عمده توانایی نظارت و عملکرد مدیران شرکت‌ها را داشته و اثر بسزایی بر کارکرد آن‌ها دارند. این سهامداران تمایل دارند در صورت عملکرد ضعیف مدیران سهام خود را به فروش برسانند و یا مدیران شرکت‌ها را تهدید به خروج کنند. در چنین حالتی مدیران انگیزه کمتری برای مدیریت سود و پنهان‌کاری خواهند داشت. به‌بیان‌دیگر انتظار می‌رود با تهدید خروج توسط سهامداران عمده، کیفیت گزارشگری مالی افزایش یابد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد با افزایش تهدید خروج سهامداران عمده، کیفیت گزارشگری مالی نیز افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between blockholder’s exit and financial reporting quality

نویسندگان [English]

 • Mohammad Arabmazaryazdi 1
 • Vahid Mennati 2
 • Seyed Alireza Mousavi 3
1 Associate Professor., Faculty of Management & Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Assistant professor of , Management and Accounting ,Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 MSc. of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of study is to answer the question of whether the threat of blockholder’s exit affects the quality of financial reporting (QFR). the annual data of 116 companies listed in the Tehran Stock Exchange during the period 2014 to 2019 were examined. we also used four proxies to measure the quality of financial reporting includes: two models based on discretionary accruals based on the Kothari et al. (2005) model and Dechow and Dichev (2002) model and two models based on & Real earnings management activity (2 proxies). To test the research hypothesis, ordinary least squares regression method and panel data were used. Based on the research hypothesis, which is based on theoretical literature and past researches, it is expected that blockholer has the ability to monitor the performance of corporate executives and have a significant impact on their performance. These shareholders tend to sell their shares or threaten corporate executives with poor performance. As a result, executives will have less incentive to manage or manipulate earnings and poor financial reporting. In other words, it is expected that the QFR will increase with the blockholder’s exit threats. The results showed that with the increasing blockholder’s exit threats, the QFR also increases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Blockholders
 • Blockholders Competition
 • Exit Threat
 • Financial Reporting Quality
 • تسلیمی نودهی، افسانه و صمدی لرگانی، محمود و براری نوکاشتی، صغری. (1394). بررسی اثر تهدید خروج سهامداران عمده بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دوره دوم
 • نیکبخت، محمدرضا، احمدخان بیگی، مصطفی. (1397). تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی: رویکرد یکپارچه، بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 25(3)، 433-455.

 

 • Ball, R. & Shivakumar, L. (2005). Earnings quality in UK private firms: Comparative loss recognition timeliness, Journal of Accounting and Economics 39, 83-128.
 • Dou, Y., Hope, O.-, Thomas, W.B. & Zou, Y. (2018).  Block holder Exit Threats and Financial Reporting Quality. Journal of Contemporary Accounting research, volume 35, issue 2, p. 1004-1028
 • Dou, Y., O.-K. Hope, W.B. Thomas, and Y. Zou. 2013. Blockholder Heterogeneity and Financial Reporting Quality. Working paper, New York University, University of Toronto, University of Oklahoma, and George Washington University.
 • Edmans, A. (2009). Block holder Trading, Market Efficiency, and Managerial Myopia, journal of finance, Volume64, Issue6, December 2009,Pages 2481-2513.
 • Edmans, A. (2013). Block holders and corporate governance, Annual Review of financial economics. Vol. 6:23-50 (Volume publication date December 2014).
 • Gaynor, L. M., Kelton A. S., Mercer, M.&Youhn, L.M. (2016). Understanding the Relation between Financial Reporting Quality and Audit Quality. Auditing: A Journal of practice & Theory: November 2016, Vol.35, No.4, PP1-22.
 • Holderness, C. G. (2009). The myth of diffuse ownership in the United States, Review of Financial Studies, he Review of Financial Studies 22, No. 4 (Apr., 2009), pp. 1377-1408.
 • Kothari, S. P., Leone, A. J., and Wasley, C. E., (2005). Performance Matched Discretionary Accrual Measures, Journal of Accounting and Economics, 39: 163–197.
 • Lim, E. K.Y., K. Chalmers, and D. Hanlon. (2018). The influence of business strategy on annual report readability, Journal of Accounting and Public Policy 37(1): 65-81.
 • Nikbakht, M., & Ahmadkhanbeigi, M. (2018). The Impact of Corporate Governance on Financial Reporting Quality: Integrated Approach. Accounting and Auditing Review, 25(3), 433-455. (In Persian).
 • Syed, A.M.and Bajwa, I.A. (2018), Earnings announcements, stock price reaction and market efficiency – the case of Saudi Arabia, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 11 No. 3, pp. 416-431.
 • Taslimi, A., Samadi, M., Barari, S. (2015). International Conference on New Research in Management, Economics & Accounting, No2, (In Persian).
 • Zang, A.Y. (2012).Evidence on the trade-off between read activities manipulation and accrual – based earnings Management,The accounting review, Vol.87(2), p.675-703.