بررسی تاثیرات آستانه ای اهرم مالی بر سود سهام پرداختی و بازده مالی در بین شرکت های بورسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حسابداری، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد اسلام شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

3 استادیار گروه حسابداری و مدیریت مالی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

4 استادیار، گروه حسابداری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

5 استادیار، گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

10.30495/jik.2025.23544

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تاثیرات آستانه ای اهرم مالی بر سود سهام پرداختی و بازده مالی می باشد. درراستای تعداد 109 شرکت ازبین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات مورد نیاز آنها از 94 الی 99 قابل دسترس بوده، انتخاب شده اند. جهت بررسی فرضیات ابتدا با استفاده از رگرسیون آستانه ای پانل متوازن ، ضمن یافتن مقادیر آستانه ای و آزمون معنی داری آماری این آستانه ها و همچنین رویکرد برنامه نویسی DID (تفاوت های دوگانه) نشان داد که با تأثیر اهرم مالی بر میزان بازده مالی دارای رابطه ای غیر خطی است که دارای یک یا چند مقدار آستانه ای می باشد، و باید در نظر داشت که رابطه این دو متغیر به صورت معکوس می باشد بدان معنی که با کاهش نسبت بدهی و یا به عبارت بهتر با کمتر شدن میزان بدهی های شرکتها در مقایسه با داراییهای شرکتها بر میزان بازده مالی آنها افزوده شده است.؛ و همچنین تأثیر اهرم مالی بر میزان سود سهام پرداختی دارای رابطه ای غیر خطی است که دارای یک یا چند مقدار آستانه ای می باشد، بررسی های انجام شده نشان داد که رابطه دو متغیر اهرم مالی و میزان سود سهام پرداختی به صورت منفی و معکوس می باشد یعنی با کمتر شدن میزان بدهی های شرکتها و کوچکتر شدن نسبت اهرمی در شرکتها بر میزان سود سهام پرداختی افزوده خواهد شد و در حقیقت شرکتهایی که بدهی های کمتری دارند قدرت بالاتری برای پرداخت و توزیع سود نقدی بین سهامداران خود دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the threshold effects of financial leverage on dividends paid and financial returns among listed companies

نویسندگان [English]

 • DARIUSH HESHMAT 1
 • Hamid Reza Kordlouie 2
 • faegh ahmadi 3
 • . . 4
 • maziar ghasemi 5
1 Ph.D Student in Accounting, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.
2 Associate Professor, department of Accounting, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Accounting and financial Management, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Accounting, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the threshold effects of financial leverage on dividends paid and financial returns among listed companies. In line with this goal, 109 companies have been selected from the companies listed on the Tehran Stock Exchange, whose required information was available from 94 to 99. To test the research hypotheses, first using the balanced panel threshold regression, while finding the threshold values and statistically significant test of these thresholds and also the DID programming approach (dual differences) showed that the effect of financial leverage on financial return has It is a non-linear relationship that has one or more threshold values, and it should be noted that the relationship between these two variables is inverse, which means that by reducing the debt ratio or, in other words, by reducing the amount of corporate debt. Compared to corporate assets, their financial return has increased; Also, the effect of financial leverage on the amount of dividends paid has a non-linear relationship that has one or more threshold values. Studies have shown that the relationship between the two variables of financial leverage and the amount of dividends paid is negative and inverse. That is, as the amount of corporate debt decreases and the leverage ratio in companies decreases, the amount of dividends paid will increase, and in fact, companies with less debt have more power to pay and distribute cash dividends among their shareholders

کلیدواژه‌ها [English]

 • Threshold effects of financial leverage
 • dividend payment threshold
 • financial return threshold JEL: G14
 • G35
 • M41
 • احمدی، عباس؛ دیدار، حمزه.(1396). بررسی اثر میانجی ساختار سرمایه در ارتباط بین ساختار مالکیت و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مطالعات مدیریت و حسابداری،دوره3،شماره3،صص 196-207.
 • امام وردی، قدرت اله؛ کریمی، مجتبی؛ صادقی بناب، هلن.(1396). بررسی اثرآستانه ای و نامتقارن نسبت اهرمی بر سودآوری شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه اقتصاد مالی، دوره11،شماره 39،صص57-82.
 • خانی, ذبیح اله؛ سینایی،حدیث.(1396). بررسی ارتباط بین پرداخت سود سهام، اهرم مالی و مالکیت خانوادگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت، تبریز، موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس.
 • خورشید، مرضیه؛ سلینانی، غلامرضا؛ رحمانی، علی.(1394). بررسی اثر آستانه‌ای ساختار سرمایه بر رشد سودآوری و ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسیارشد، دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی.
 • دولو، مریم؛ بسطامی، فاطمه.(1397).تأثیر فرصت رشد بر اهرم مالی، پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، دوره10،شماره38،صص67-91.
 • ساعتی قره موسی،امامعلی؛شاکریان،حامد؛ میرمحمدی صدرآبادی،محمد.(1396). بررسی ارتباط بین اهرم مالی و اندازه بازار با بازدهی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری،دوره3، شماره 2،
 • صادقی بناب، علی؛ افشار کاظمی، محمدعلی؛ کیفبادی، امیررضا.(1394). بررسی اثر آستانه‌ای ساختار سرمایه (نسبت بدهی) بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت صنعتی ـ مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
 • مشکی میاوقی، مهدی؛ صرفه جو؛ فاطمه.(1396). بررسی پیامدهای سیاست سود تقسیمی رو به رشد در شرایط محدودیت مالی و موقعیت رقابتی، مدیریت دارایی و تامین مالی،دوره5؛شماره3،صص 19-34.
 • نعمتی، علی؛ امام وردی، قدرت الله؛ باغانی، علی؛ دارابی، رویا؛ نوراله زاده، نوروز.(1398). بررسی تطبیقی اثر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با کشورهای آسیای جنوب شرقی براساس رویکرد رگرسیون پنل آستانه‌ای، پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، دوره11،شماره 42،صص 123-158.
 • هاشمی، سید عباس؛ کشاورز مهر، داود.(1394). بررسی عدم تقارن سرعت تعدیل ساختار سرمایه: مدل آستانه‌ای پویا، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره6،شماره 23،صص 59-78.
 • مصلی، مهسا؛ مقدم، فرزاد (1399). بررسی تاثیر اهرم مالی بر ریسک و بازده سهام، فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، سال چهارم، شماره 92 ، بهار 1399 - جلد سوم، ص 42-32
 • Abdulkadir, A. R,Abdulrashid, B.(2019). Is Dividend Payment of any Influence to Corporate Performance in Nigeria? Empirical Evidence from Panel Cointegration, International Journal of Economics and Financial Issues, 9(2), 48-58.
 • Aharony, J., Swary, I. (1980). Quarterly dividend and earnings announcements and stockholders returns: An empirical analysis. Journal of Finance, 35: 1–12.
 • Aydin, A., A, Cavdar, S. C. (2015). Corporate governance and dividend policy: An empirical analysis from Borsa Istanbul Corporate Governance Index. Journal of Asset Accounting and Finance Research, 4 (3): 66-76.
 • Camilleri, S. J., Grima, L., Grima, S. (2019). The effect of dividend policy on share price volatility: An analysis of Mediterranean banks’ stocks. Managerial Finance, 45(2), 348–364.
 • Chunpeng YangXiaoyi Hu 2020 " Individual stock sentiment beta and stock returns " The North American Journal of Economics and FinanceIn press, corrected proofAvailable online 20 October 2020Article 101306
 • Dutta, S., Mukherjee, T., & Sen, S. (2018). Impact of Financial Leverage on the Value of Firm: Evidence from Some NSE Listed Companies. The BESC Journal of Commerce and Management, 4, 42-52. Retrieved from
 • Enekwe, C.. Nweze, A. U. Agu, C. I.(2015). The Effect of Dividend Payout on Performance Evaluation: Evidence of Quoted Cement Companies in Nigeria, European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research,Vol.3, No.11, pp.40-59.
 • Fosu, S. (2013). Capital structure, product market competition and firm performance: Evidence from South Africa, The Quarterly review of Economics and Finance, vol.53, issue 2, pp.140-151
 • Ghasemi, M; AB Razak, N; and Muhamad, Ju(2018)., Dividends, Leverage and Endogeneity:A Simultaneous Equations Study on Malaysia, Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 12(1), 2018, 47-64. doi:10.14453/aabfj.v12i1.4
 • Hashemijoo, M., Ardekani, A.M. & Younesi, N. (2012). The Impact of Dividend Policy on Share Price Volatility in the Malaysian Stock Market Journal of Business Studies Quarterly, 4(1) : 119-129.
 • Ishari, M. P. (2016). The Impact of Financial Leverage on Firms’ Value (Special Reference to Listed Manufacturing Companies in Sri Lanka). International Journal of Advancement In Engineering Technology, Management and Applied Science (IJAETMAS), 3(7), 100-104.
 • Masters, N., Faff, R., Pathan, S. (2015). Financial constraints and dividend policy, Electronic copy available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=228696.
 • Michaely, Roni; Roberts, Michael R. (2012). Corporate dividend policies: Lessons from private firms. Review of Financial Studies, 25(3): 711-746.
 • Phan, T. K, Tran. N. H.(2019). Dividend policy and stock price volatility in an emerging market: Does ownership structure matter?, Cogent Economics & Finance .7: 1-29.
 • Whited, T., Wu, G. (2006). Financial constraints risk. Review of Financial Studies, 19: 531-559.
 • Whited, T., Wu, G. (2006). Financial constraints risk. Review of Financial Studies, 19: 531-559.
 • Uwuigbe, U; Jafaru, J and Ajayi, A (2012). Dividend policy and firm performance: A study of listed firms in Nigeria Accounting and Management Information System, 2(3): 442 – 454.
 • YongJiang,Gang-JinWang, ChaoqunMa, XiaoguangYang 2021 " Do credit conditions matter for the impact of oil price shocks on stock returns? Evidence from a structural threshold VAR model"International Review of Economics & FinanceMarch 2021Volume 72Pages 1-15 First available on 4 November 2021
 • Zaher, A.Fattah.A.S.(2020). Impact of Financial Leverage, Size and Assets Structure on Firm Value: Evidence from Industrial Sector, Jordan, International  Business Research;    13,  No.  1;  pp1-7-120.
 • Zakaria, Z., Muhammad, J. and Zulkifli, A.H. (2012). The Impact of Dividend Policy on the Share Price Volatility: Malaysian Construction and Material Companies International Journal of Economics and Management Sciences, 2(5): 1-8.