ارایه الگویی جهت ارزیابی ریسک اعتباری با استفاده از مدل های ساختاری و ترکیب بدهی ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز ، ایران.

2 استادیار، گرو ه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استادیار، گرو ه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

ریسک اعتباری یکی از مهمترین عوامل تولید ریسک در نظام مالی است .این ریسک از این جهت ناشی می شود که دریافت کنندگان تسهیلات توانایی عمل به تعهداتشان را نداشته باشند برای مشخص شدن این موضوع که انواع مختلف بدهی با توجه به نوع و ماهیت چگونه بر ریسک اعتباری شرکت تأثیر می گذارد مدل جدید را ارایه می کنیم
این پزوهش از حیث هدف کاربردی و از نوع پس‌رویدادی می‌باشد .برای انجام این پژوهش از ترکیب بدهی ها (اهرم ها ) و اطلاعات بازار سرمایه سالهای 1385 تا سال 1397 و بر حسب شرایط داده ها از مدل‌های رگرسیونی پنل دیتا با اثرات ثابت و اثرات تصادفی و مدل تلفیقی استفاده شد. در نهایت پس از انجام آزمون های آماری برای تعیین بهترین مدلی که بتواند ریسک اعتباری را پیش بینی نماید از منحنی ROC استفاده گردید.
یافته های علمی پژوهش نشان می دهد .بنگاه ها اقتصادی بدهی های مختلفی دارند ، بسته به اینکه به چه کسانی بدهکار هستند و در کدام افق زمانی باید بدهی های خود را تسویه نمایند . به عبارتی ریسک اعتباری شرکت در زمانی که از اهرم های غیر تجاری استفاده میکند بیشتر بوده و همچنین در مواقعی که شرکت از اهرم های بلند مدت استفاده میکند و دارای بازده سرمایه مثبتی بوده و ارزش و نوسان سهام کمتری داشته باشد کاهش می یابد از بین مدل هایی مورد بررسی، مدل بلک شولز مرتون از کارایی بهتری نسبت به سایر مدل ها برخوردار بوده و توانایی پیش بینی کنندگی بهتری دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a model for assessing credit risk using structural models and debt combinations

نویسندگان [English]

  • moslem pourhossein 1
  • Aliasgar Mottagi 2
  • ahmad mohammadi 3
1 Ph.D. Student, Department of Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Assistant Prof, Department of Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, ، iran.
3 Assistant Prof, Department of Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Credit risk is one of the most important risk factors in the financial system.This risk arises from the fact that the recipients of the facility are not able to fulfill their obligations. To determine how different types of debt, depending on the type and nature, affect the company's credit risk, we present a new model.
This research is applied in terms of purpose and post-event type. To conduct this research, a combination of debt (leverage) and capital market information from 1385 to 1397 and according to the data conditions, data panel regression models with fixed effects and random effects and an integrated model were used. Finally, after performing statistical tests to determine the best model that can predict credit risk, the ROC curve was used. The scientific findings of the research show that economic enterprises have different debts, depending on who they owe to and in what time horizon they have to settle their debts. In other words, the company's credit risk is higher when it uses non-commercial leverage and also decreases when the company uses long-term leverage and has a positive return on investment and less value and stock volatility. The Black Scholes Merton model has better performance than other models and has a better predictive ability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Credit risk
  • probability of default
  • option pricing
  • leverage
  • capital market
-الهه کمالی ، میرفیض فلاح ، فرهاد حنیفی(1398) ،کاربرد مدل zpp در پیش بینی ریسک اعتباری، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره چهل و چهارم  پائیز 1399
2-ابراهیمی کردلر، علی و زهره محمدی شاد (۱۳۹۳)، بررسی رابطه بین ریسک نکول و ضریب واکنش سود، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره ۲۱، شماره ۱، صص: ۱-۱۸.
3-خوانساری، رسول. ( 1388 ). ارزیابی کاربرد مدل ساختاری کی ام وی در پیش بینی ریسک
اعتباری مشتریان حقوقی بانک های ایرانی(پایاننامه ارشد، مدیریت مالی، دانشگاه امام صادق
4-طالبی، م. و شهرزادی، ن. ( 1390 ). ریسک اعتباری:اندازه گیری و مدیریت، انتشارات
سمت، چاپ اول.
5-احمدی, رامین و محمدعلی رستگار، 1369 ، بررسی نقطه نکول مشتریان حقوقی بانک ها بامدل های ترکیبی KMV : شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران،چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، انجمن مهندسی صنایع ایران- دانشگاه علم و صنعت ایران.
6-کوشا, رزیتا و محمدرضا عباس زاده1396 ، اثر نقدشوندگی سهام بر ریسک نکول در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حسابداری، اصفهان، دانشگاه شیخ بهایی
7-اصغری, م., خوانساری, ر., و سیاهکارزاده, م. ( 1386 ). بررسی مدل های پرتفوی ریسک اعتباری و زیر ساختهای لازم برای به کارگیری آنها در صنعت بانکداری. سایت مرجع دانش) سیویلیکا(، دانشگاه امام صادق
8-پناه آذری, ش., و فلاح شمس, م. ( 1392 ). بررسی ارتباط بین نکول و ساختار سرمایه از مدل KMV و روش پنل دیتا. فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی اوراق بهادار, شماره 18
9-طالبی, م. (1393 ) بررسی ارتباط بین احتمال نکول و انعطاف پذیری مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از مدل KMV. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک
10-Acharya, V., Schaefer, S., Zhang, Y. “Liquidity Risk and Correlation Risk: A Clinical Study of General Motors and Ford Downgrade of May 2005”, 2007, Working Paper, London Business School
11-Alexander, C., Kaeck, A. “ Regime Dependent Determinants of Credit Default Swap Spreads”, 2007, Journal of Banking and Finance, Vol. 32, pp. 1008-1021;Amihud, Y. “Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects”, 2000, Stern School of Business, New York University Working Papers Series no. FIN-00-041
12-Annaert, J., De Ceuster, M., Van Roy, P. Vespro, C. “What Determines Euro Area Bank CDS Spreads?”, 2010, National Bank of Belgium Working Paper, Brussels; Arakelyan, A., Serrano, P. “Liquidity in Credit Default Swap Markets”, 2012, Department of
13-Business Administration Publications, Universidad Carlos III de Madrid; Asquith, P., Gertner, R., Sharfstein, D. “Anatomy of Financial Distress: An Examination of Junk Bond Issuers”, 1994, Quarterly Journal of Economics, Vol. 109, pp. 625-658
14-Benkert, C. “Explaining Credit Default Swap Premia”, 2004, Journal of Futures Markets, Vol. 24, Issue 1, pp. 71-92
15-Black, F., Scholes, M. “The Pricing of Options and Corporate Liabilities”, 1973, The Journal of Political Economy, Vol. 81, No. 3, pp.637-654, University of Chicago Press;Brooks, C. “Introductory Econometrics for Finance”, 2008, Second Edition, Cambridge University Press
16-Byström, H.N.E. “Credit Default Swaps and Equity Prices. The iTraxx CDS Index Market”, 2005, Working Papers 2005:24, Lund University Department of Economics;Callen, J.L., Livnat, J., Segal, D. “The Impact of Earnings on the Pricing of Credit Default Swaps”, 2009, American Accounting Association, The Accounting Review, Vol. 84, No. 5, pp. 1363 – 1394
17-Chen, L., Lesmond, D., Wei, J. “Corporate Yield Spread and Bond Liquidity”, 2007, Journal of Finance, Vol. 62 (1), pp. 199-149;
18-Collin-Dufresne, P., Goldstein, R., Martin J.S. “The Determinants of Spread Changes”, Journal of Finance, Vol. 56, pp. 2177-2207;Crosbie, P. Bohn, J. “Modeling Default Risk. Modeling Methodology”, 2003, Moody’s KMV
19-Daniels, K.N., Jensen, M.S. “The Effect of Credit Ratings on Credit Default Swap Spreads and Credit Spreads”, 2005, Journal of Fixed Income
20-Das, S.R., Hanouna, P. “Hedging Credit: Equity Liquidity Matters”, 2008, Journal of Financial Intermediation, Vol.18, No.1, pp.112-123
21-Das, S.R., Hanouna, P., Sarin A. “Fundamentals-Based versus Market-Based Cross-Sectional Models of CDS Spreads”, 2004, Unpublished Working Paper, Santa Clara University;
22-De Jong, F. Driessen, J. “Liquidity Risk Premia in Corporate Bond Markets”, 2005, Working Paper, University of Amsterdam
23-Drake, P. “Financial Ratio Analysis”, 2013, Online Resource available at: ttp://educ.jmu.edu/~drakepp/principles/module2/fin_rat.pdfEricsson, J.
 24-Jacobs, K Oviedo, R. “The Determinants of Credit Default Swap Premia”, 2005, Journal of Financial and Quantitative Analysis, forthcoming
25- Ericsson, J., Renault, O. “Liquidity and Credit Risk”, 2002, EFA 2003 Glasgow Working Paper Series
26-Fung, H-G., Sierra, G. E., Yau, J., Zhang G. “Are the US Stock Market and Credit Default Swap Market Related? Evidence from CDX Indices”, summer 2008, Journal of Alternative Investments;
27-Goldstein, M., Hotchkiss, E., Sirri, E. “Transparency and Liquidity: A Controlled Experiment on Corporate Bonds”, 2006, Working Paper, Boston College;Gujarati, D. N., Porter D. C. “Essentials of Econometrics”, 2010, 4th Edition, McGraw Hill Publication, Singapore