ارایه مدل مناسب برای تاب‌آوری مالی کسب‌وکار کارآفرینانه با رویکرد مدیریت ریسک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استاد تمام بازنشسته دانشگاه، موسس و رئیس مرکز پژوهشی مهندسی مالی و سرمایهگذاری بازار ساز

3 استادیار گروه حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

4 استادیار گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

تحقیق حاضر ارائه مدل قابل اجرا و مناسب برای تاب‌آوری مالی کسب‌وکارهای کارآفرینانه با رویکرد مدیریت ریسک می‌باشد. این پژوهش به منظور ایجاد مدلی برای دستیابی و ایجاد بسترهای لازم در جهت ایجاد فرهنگ تاب‌آوری مالی در جهت سوق دادن آن‌ها برای مدیریت ریسک کسب‌وکارهای کارآفرینانه می‌باشد. تاب آوری مالی به دنبال کاهش احتمال شکست یا کاهش زیان‌ها و ریسکهای مالی قبل و بعد از وقوع تکانه‌های اقتصادی و محیطی است. متدولوژی مورد نظر در این پژوهش کیفی است. که در آن از روش گرنددتئوری داده بنیاد استفاده شده است. که با استفاده از نظرات خبرگان موضوع و مصاحبه با 10 نفر از خبرگان در این حوزه و با استفاده از روش گلوله برفی تا رسیدن به مرحله اشباع نظری در جهت شناسایی عوامل اثرگذار در تدوین الگو و مدل مورد نظر پژوهش با استفاده از کد گذارهای باز، محوری و انتخابی پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش در پایان منجر به ارائه الگویی برای تاب‌آوری مالی در کسب‌وکارهای کارآفرینانه می-شود که در جهت تاب‌آوری مالی و مدیریت ریسک در کسب‌وکارهای کارآفرینانه و همچنین مدل مفهومی پژوهش تدوین و ارائه گردیده است. از نتایج حاصل از پژوهش جاری اهم فعالیت در بخش‌های از قبیل طراحی مکانیزم‌های کشف و خلق تاب-آوری مالی کسب‌وکارهای کارافرینانه؛ طراحی مجدد فرآیندهای تاب‌آوری مالی؛ ایجاد فرآیندهای خلاقیت نوآوری در تاب‌آوری مالی؛ ایجاد فرهنگ استفاده از فنآوری‌های جدید و تمایل به نوآوری در اجرای تاب‌آوری مالی، در جهت تاب‌آوری مالی می-باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ارایه مدل مناسب برای تاب‌آوری مالی کسب‌وکار کارآفرینانه با رویکرد مدیریت ریسک

نویسندگان [English]

  • mehdi amini 1
  • Fraydoon Rahnamay Roodposhti 2
  • Habib Amirbeyki Langroudi 3
  • Ali Badi'zadeh 4
1 Department of Entrepreneurship, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Retired professor of the university, founder and head of Bazarsaz Financial Engineering and Investment Research Center
3 Assistant Professor of Accounting Department, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
4 Assistant Professor of Management Department, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

The current research is to present an applicable and suitable model for the financial resilience of entrepreneurial businesses with a risk management approach. This research aims to create a model to achieve and create the necessary platforms to create a culture of financial resilience in order to lead them to manage the risk of entrepreneurial businessesThe methodology used in this research is qualitative. in which the ground method of foundation data theory is used. that by using the opinions of subject matter experts and interviewing 10 experts in this field and using the snowball method until reaching the theoretical saturation stage in order to identify the effective factors in formulating the desired pattern and model of the research using open coding, central and selective has been discussed. In the end, the results of this research lead to the presentation of a model for financial resilience in entrepreneurial businesses, which has been developed and presented in the direction of financial resilience and risk management in entrepreneurial businesses, as well as the conceptual model of the research. From the results of the current research, the most important activities in the sectors such as designing discovery mechanisms and creating financial resilience of entrepreneurial businesses; redesigning financial resilience processes; Creation of creative innovation processes in financial resilience; Creating a culture of using new technologies and the desire to innovate in the implementation of financial resilience is in the direction of financial resilience

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Model presentation
  • financial resilience
  • entrepreneurial businesses
  • risk management
  • qualitative method
حسینی دهشیری، سید جلالالدین؛ آقایی, مجتبی) 1400 (، شناسایی و اولویتبندی قابلیتهای تکنولوژیکی
بهمنظور افزایش تاب آوری زنجیره تأمین، مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی، دوره 2، شماره 3، صفحات
22-243 .
 خسروی، سالار؛ نجفی، امیر؛ مرجانی، محمدرضا و محمدی، نبی اله) 1398 (، همبستگی سلامت مالی و تداوم
کسب و کار بانکها با میانجیگری تاب آوری سازمانی، مجله مدیریت ارتقای سلامت، دوره 8، شماره 4، شهریور
1398 ، صفحات 36 - 42 .
 رهنمای رودپشتی، فریدون ) 1399 (. اثربخشی ارزش های انگیزشی شوآرتز و اخلاق حرفه ای حسابداری بر
گزارشگری مالی متقلبانه، دوره 17 ، شماره 66 ، صفحه 27 - 50 .
وکار کارآفرینانه با رویکرد مدیریت ریسک / مهدی امینی و همکاران ‌ آوری مالی کسب ‌ ارایه مدل مناسب برای تاب
477 دوره 12 / پیاپی 47 / پائیز 1402
 صالحی ابرقویی، محمدعلی؛ فیضی، کامران؛ الفت، لعیا و امیری مقصود) 1397 (، طراحی مدلی برای تاب آوری
سازمانی، مدیریت بهرهوری، دوره 11 ،شماره 44 ، صص 35 - 65 .
 ظهیری, انوشیروان, ثنائی پور, هادی؛ رستگار, عبدالغنی ) 1400 (. طراحی الگوی تابآوری استراتژیک مبتنی
بر فناوری در کسبوکارهای نوپای بومگردی )مطالعه موردی: شهر بره سر(، فصلنامه نگرش های نو در
جغرافیای انسانی، دوره 4، شماره 13 ، صفحات 185 - 203 .
 حسینی دهشیری، سید جلالالدین؛ آقایی, مجتبی) 1400 (، شناسایی و اولویتبندی قابلیتهای تکنولوژیکی
بهمنظور افزایش تاب آوری زنجیره تأمین، مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی، دوره 2، شماره 3، صفحات
22-243.
 خسروی، سالار؛ نجفی، امیر؛ مرجانی، محمدرضا و محمدی، نبی اله) 1398 (، همبستگی سلامت مالی و تداوم
کسب و کار بانکها با میانجیگری تاب آوری سازمانی، مجله مدیریت ارتقای سلامت، دوره 8، شماره 4، شهریور
1398 ، صفحات 36 - 42.
 رهنمای رودپشتی، فریدون ) 1399 (. اثربخشی ارزش های انگیزشی شوآرتز و اخلاق حرفه ای حسابداری بر
گزارشگری مالی متقلبانه، دوره 17 ، شماره 66 ، صفحه 27 - 50.
 صالحی ابرقویی، محمدعلی؛ فیضی، کامران؛ الفت، لعیا و امیری مقصود) 1397 (، طراحی مدلی برای تاب آوری
سازمانی، مدیریت بهرهوری، دوره 11 ،شماره 44 ، صص 35 - 65.
 ظهیری, انوشیروان، ثنائی پور، هادی؛ رستگار، عبدالغنی ) 1400 (. طراحی الگوی تابآوری استراتژیک مبتنی
بر فناوری در کسبوکارهای نوپای بومگردی )مطالعه موردی: شهر برهسر(، فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای
انسانی، دوره 4، شماره 13 ، صفحات 185 - 203 .
 Fiksel, J., (2007) “Sustainability and Resilience: Toward a System approach” IEEE Management Review 35. No3.5-15.
 Hatton, T., Seville, E., & Vargo, J. (2012). Improving the resilience of SMEs: policy and practice in New Zealand. Christchurch, New Zealand: Asia Pacific Economic Co-operation (APEC.) .
 Jahangard E, Sohrabi Vafa H, Karamat Far M.(2017), The effect of economic word variables on banks resilience with emphasis on capital adequacy, Mod Econ Bus, 2017;12(1):1-29.
 Kass, Josephine – Angela, Hannaa, C. Lyonsb & Liu, Fan (2022). Building financial resilience through financial and digital literacy in South Asia and Sub-Saharan Africa, Emerging Markets Review, Volume 51, Part A, 100846.
 Lan Sun, Garrick Small, Yueh-Hsia Huang, and Tyng-Bin Ger (2022). Financial Shocks, Financial Stress and Financial Resilience of Australian Households during COVID-19, Sustainability 2022, 14, 3736. https://doi.org/10.3390/su14073736
 Lengnick-Hall, C.A., Beck, T.E., and Lengnick-Hall, M.L. (2011). “Developing a capacity for organizational resilience through strategic human resource management”, Human Resource Management Review, Vol. 21 No. 3, pp. 243-255.
 Lusardi, Annamaria , Andrea, Hasler & Yakoboski, Paul J. (2021). Building up financial literacy and financial resilience, Mind & Society volume 20, pages181–187.
 Martie-Louise Verreynne, Marcus Hoو Martina Linnenluecke, (2022), Organizational resilience and the entrepreneurial firm, International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research. Sep. 2022.