مطالعه وضع موجود و مطلوب توانمندسازها بر سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بر اساس مدل EFQM (مطالعات موردی: بانک اقتصاد نوین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته مدیریت مالی، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت مالی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت مالی، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.30495/jik.0621.23462

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی وضع موجود و مطلوب توانمندسازها بر سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار براساس مدل EFQM انجام شده است. ارزیابی در هر سیستم بانکی با هدف شناخت وضع موجود و شناسایی نقاط ضعف، ضمن کنترل و بررسی سیاست ها و استراتژی های اعمال شده زمینه را برای برنامه ریزی و سیاست گذاری جهت افزایش سودآوری، افزایش نقاط قوت و افزایش خدمات و رضایت بیشتر مشتریان فراهم می کنند.بنابراین در این تحقیق، با توجه به وجود ضعف های فراوان در برنامه ریزی ها و فرآیندهای ارزیابی عملکرد حوزه های مختلف و نتایج حاصله از آنها، اجرای مدل تعالی سازمانی EFQM جهت تعیین معیارها و مشخصات مسیر تعالی و شناخت مدیران از موقعیت های بانک اقتصاد نوین مورد توجه قرار می گیرد و از طریق خودارزیابی، ضمن مشخص نمودن وضعیت موجود مدیران و کارکنان بانک اقتصاد نوین و مقایسه آن با اهداف، نقاط قوت و ضعف و زمینه های قابل بهبود در هر یک از معیارهای توانمندساز مدل تعالی سازمان EFQM جهت سود آوری بانکی شناسایی می گردد. بر این اساس و با توجه به داده های بدست آمده مشخص شده است که بین وضعیت موجود و مطلوب معیارهای توانمند ساز در سازمان مورد بررسی تفاوت معناداری وجود دارد و با افزایش سطح مطلوب توانمندسازها و به نوعی آسیب شناسی بانکی می تواند منجر به افزایش کارایی و سودآوری در بانکها شود و همچنین نتایج حاصل از تحقیق، نشان دهنده میزان تاثیر اجرای مدل EFQM بر بهبود کلی بانک اقتصاد نوین بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the current and favorable situation of enablers on the profitability of banks listed on the stock exchange based on the EFQM model (Case studies: New Economy Bank)

نویسندگان [English]

 • Sayed Mohammad Hossein Ghoreshi 1
 • SHADI Shahverdiani 2
 • Farzaneh Rahmanizadeh 3
1 Master of Financial Management, Electronic Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of Financial Management, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Financial Management, Electronic Branch, Islamic Azad University,Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to study the current and favorable situation of enablers on the profitability of banks listed on the stock exchange based on the EFQM model. In today's changing and changing world, organizations, banks, and financial institutions have undergone many changes and it is necessary to adopt appropriate policies and tools to integrate and improve their performance. Given the speed and volume of information and the challenges ahead, the need to have criteria for positioning and planning based on strengths and weaknesses makes it all the more necessary and important. in this study, due to the many weaknesses in the planning and performance evaluation processes of different areas and their results, the implementation of the EFQM organizational excellence model to determine the criteria and characteristics of excellence and managers' knowledge of the positions of the New Economy Bank Is taken into account & Through self-assessment, while determining the current status of managers and employees of New Economy Bank and comparing it with goals, strengths and weaknesses and areas for improvement in each of the criteria of empowerment, the EFQM organization excellence model for bank profitability is identified.Based on this, and according to the obtained data, it has been determined that there is a significant difference between the current situation and the desired empowerment criteria in the organization under study. Profitability in banks.Also, the results of the research show the effect of the implementation of the EFQM model on the overall improvement of the New Economy Bank.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "EFQM Organizational Excellence Model"
 • "Profitability"
 • "New Economy Bank"
 1. ابزری، مهدی، شاهین، آرش و شفیعی، مجید. (1390). حاکمیت مؤلفه های تعالی بر اساس مدل EFQM ( مطالعه موردی یک گروه صنعتی ) " مجله علمی – پژوهشی مدیریت تولید و عملیات.

  ابیلی، خدایار (1380) . کاربرد مدل ارزشیابی جامع در ارزشیابی کیفیت آموزش عالی در جوامع در حال توسعه. کیفیت و مدیریت، 6 ،15- 11.

  اصلی، شعله. (1390). مدیریت ریسک اعتباری با نگاهی بر الگوی پرداخت تسهیلات در سایر کشورها، اداره تحقیقات و کنترل ریسک بانک سپه.

  آذر ، عادل، صفری ، سعید.  (1381) . مدل سازی تعالی سازمانی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها . مدرس علوم انسانی ، 8(2) ، 1-33 .

  آقابابائی، حمیدرضا. (1390). بررسی تاثیر ویژگیهای بانک و ویژگیهای صنعت بانکداری بر سودآوری بانک- های تجاری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.

  تایرانی دربندی، بهرام. (1393).  بررسی ارزیابی عملکرد بانک انصار در شهر زاهدان از مدل EFQM ، مجله علوم زندگی جاری ، 1393

  خدامی عباسیه، فهیمه، ضماهنی، مجید و خدابخشی، محمد. (1393). راهکارهای بهبود عملکرد بر اساس مدل تعالی سازمان ها، موسسات مالی و بانک های EFQM ( مطالعه موردی در صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری)، مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن.(9)2، 7-23.

  رستمی، فرهاد. (1390). بررسی عوامل داخلی بر سودآوری شعب بانک کشاورزی (مطالعه ماوردی: استان کردستان)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.

  زاهدی نژاد، سمیه. (1390). بررسی میزان مشتری محور بودن شعب بانک سامان در شهر تهران بر اساس مدل تعالی سازمان ها، موسسات مالی و بانک های  EFQM". تهران ، دانشگاه علامه طباطبایی.

  طهماسبی، رسول، انواری رستمی، علی اصغر، حرشیدی، عباس و صادقی شریف، سید جلال.(1397). پیشبینی ریسک درماندگی مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهای تحلیل عاملی، درخت تصمیم و رگرسیون لجستیک، دانش سرمایه گذاری، 7(27)، 206-189.

  عباسقلی پور، محسن. (1389). عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد بانکها، بانک و اقتصاد، 816:89-94.

  عباسی، سمیه.(1392). تدوین رویکردی جهت ارزیابی عملکرد سازمانها با تلفیق تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره در مدل تعالی EFQM در بانک اقتصاد نوین " پایان نامه کارشناسی ارشد.

  فتاحی، شهرام، رضایی، مهدی، جاهد، طاهر.(1396). تاثیر سلامت بانکی بر سودآوری بانکهای تجاری رویکرد رگرسیون پانل آستانه، راهبردمدیریتمالی، 5(16)، 50-2.

  Almumani, M.A. (2013). Impact of Managerial Factors on Commercial Bank Profitability: Empirical Evidence from Jordan, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 3(3): 298–310.

  Andrew G. Atkeson, Andrea L. Eisfeldt, and Pierre-Olivier Weill, (2017). Measuring the Financial Soundnessof U.S. Firms, 1926–2012. Federal Reserve Bank of Minneapolis Research Department StaFf Report 484. 18)

  Ani, W.U., Ugwunta, D.O., Ezeudu, I. J. & Ugwuanyi, G. O. (2012). An Assessment of the Determinants of bank Pro"tability in Nigeria: Bank Characteristics Panel Evidence. Journal of Accounting and Taxation, 4(3), 38 – 43.

  Arturo Calvo-Mora, Antonio Leal, José L. Roldán. (2006). "Using enablers of the EFQM model to manage institutions of higher education", Quality Assurance in Education, Vol. 14 Iss: 2 pp. 99 - 122

  Bitar, Mohammad, Hassan, M.Kabir, Walker, Thomas.Political Systems and the Financial Soundness of Islamic Banks.Journal of FinancialStability.

  Bou-Llusar, J. C.; Escrig-Tena, A. B.; Roca-Puig, V. & Beltran-Martın, I. (2009). An empirical assessment of the EFQM excellence model: Evaluation as a TQM framework relative to the MBNQA model. Journal of Operations Management, 27, 1-22.

  Conti titi. A. 2007 , "A history and review of the European quality award model,the TQM magazine, VOl. 19, NO 2, of total quality and work design”, Journal of Quality & Participation, Vol. 16 No. 2, pp. 90-96

  Conti, Tito A, (2007), "A history and review of the European quality award model", the TQM magazine, 19, (2), 112-128.

  Devies, J. (2008). Integration: 'is it the key to effective implementation of the EFQM Excellence Model? International Jurnal of Quality & Reliability Management, 25(4), 383-399.

  Eskildsen, J. K., Kristensen, K. and Juhi, H. J. )2006.(The Casual Structure of the EFQM Excellence Model. Vol 5. No 23. p 68-90

  European Foundation for Quality Management. A Practical Guide for Self-assessment EFQM. Belgium: Brussels Representative Office; 1999.

  European Foundation for Quality Management. Self- Assessment Guidelines for Companies. Belgium: Brussels Representative Office; 1998.

  Grigg, N. P. & Mann, R. S. (2008). Rewarding excellence: an international study into business excellence award processes. The Quality Management Journal, 15 (3), 26-40.

  Hakes, C. (1997). The corporate self assessment handbook (2nd Ed.). London: Chapman and Hall.

  Hughes, O. E. (2003). "Public management and administration". Boston: Twayne Publishers.

  J.M. Moreno-Rodriguez d, F.J. Cabrerizo, I.J. Perez b, M.A. Martinez (2013), a consensus support model based on linguistic information for the initial-self assessment of the EFQM in health care organizations.

  Jackson, C., (2005). History of Strategies and Challenges of Database Marketing.

  Kennerley, M. & Neely, A. (2003)." Measuring performace in a changing business Environment". International Journal of Operations & Production Management, 23 (2), 213-229.

  Loomba, A. P. & Johannessen, T. B. (1997). Malcolm baldrige national quality award, Critical issues and inherent values. Benchmarking for quality management and technology, 4(1), 59-77.

  Marta Zarraga-Rodríguez, M. Jesus alvarez (2014). Does the EFQM model identify and reinforce information capability? 2nd World Conference On Business, Economics And Management -WCBEM 2013

  Monsted, M., Fons, T., (2000). A comparative assessment of the EFQM excellence model and the ISO 9001. AARHUS School of Business, AARHUS, Denmark, 2002.

  Monsted, M., Fons, T., (2006). A comparative assessment of the EFQM excellence model and the ISO 9001. AARHUS School of Business, AARHUS, Denmark,

  Moreno-Rodriguez d, F.J. Cabrerizo, I.J. Perez b, M.A. Martinez (2013). a consensus support model based on linguistic information for the initial-self assessment of the EFQM in health care organizations.

  Nabitz, U., Klazinga, N., & Walburg, J. (2000). The EFQM excellence model: European and Dutch experiences with the EFQM approach in health care. International Journal of Quality in Health Care, 12(3), 191–201.

  Najmi, M. & Hosseini, S. (2004). EFQM excellence model (2003 version), from idea to practice. Tehran: Ronas Publishers (in Persian).

  Neiger , Brad L. , Barnes, Michael D., Thacheray & Rosemary, Lindman, Natalie (2001) , Use of the delphi method and nominal group technique in font-end & market segmentation, American journal of Health Study , vol.17,No.3,p.111.

  Okland, J. S. )1999.(Total organization excellence. Butterworth- Heinemann, Oxford, vol 18, NO 33, pp 29-40

  Ozkan Tutuncu · Deniz Kucukusta, Canonical correlation between job satisfaction and EFQM business excellence model, Qual Quant (2010) 44:1227–1238

  Philips.E.,(2004). Process Survey Tool for Human Resource Management,. p.5

  1. WongrassameeJ.E.L. SimmonsP.D. Gardiner, (2003),"Performance measurement tools: the Balanced Scorecard and the EFQM Excellence Model", Measuring Business Excellence, Vol. 7 Iss 1 pp. 14 – 29

  Simons, R. (1994). Levers of control: how managers use innovative control systems to drive strategic renewal. Boston: Harvard business school press.

  Sofia D. Anastasiadou, Poulcheria A. Zirinoglou, The European Foundation Quality Management evaluation of Greek Primary and Secondary Education, 2014, Procedia - Social and Behavioral Sciences 143 ( 2014 ) 932 – 940

  Sokovic, M., Pavletic, D., Kern-Pipan, K )2010.( Quality improvement methodologies - PDCA cycle, RADAR matrix, DMAIC and DFSS. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering,Vol. 43, No. 1, Pp. 476-483.

  Tarí, J.J., Molina, J.F., Castejón, J.L. (2007). The relationship between quality management practices and their effects on quality outcomes. European Journal of Operational Research, Vol. 183 No.2, pp.483-501.

  Tarı´, J.J. and Espinosa, S.J. (2007). EFQM model self-assessment using a questionnaire approach in university administrative services. The TQM Magazine, Vol. 19 No. 6, pp. 604-616.

  Taylor, W. A (1995), "organizational differences in ISO 9000 implementation practices", International journal of quality and reliability management, 12. (7), 10-27.

  Williams,a.r.t,Dale,B.G.,Zairi,A.(2000). Quality is Dead in Europe Long Live Excellence. Business Excellence,No3,p.4.19. Weston ,E.,(2009),"HR

  Zarraga-Rodrigues, M., & Jesus Alvarez, M. (2014). Does the EFQM model identify and reinforce information capability? Procedia- Social and Behavioral Sciences, 109(8), 716-721.

  Tofighi, AA. and Bertaki, F., 2009. The fundamental concepts of excellence EFQM. Tehran. Industrial Research and Training Center of Iran. First edition.

  Kebria shirzad, B., Benisi, P. and Haji mazdarani, M., 2012. Performance Evaluation of Education Department of Tehran province based on the EFQM model 1391. Master's Thesis. Islamic Azad University. Roudehen. Tehran. [In Persian].

  Mohammadpour Zarandi, H. and Ghaderi, J., 2014. Organizational Excellence Assessment of Tehran Municipality According to EFQM Model. Journal of Urban Economics and Management, 2(7), pp.1-13. [In Persian].

  Gómez-López, R., López-Fernández, M. C., & Serrano-Bedia, A. M. (2017). Implementation barriers of the EFQM excellence model within the Spanish private firms. Total Quality Management & Business Excellence, 28(7-8), 695-711.

  Zárraga-Rodríguez, M., Suárez-Barraza, M. F., Álvarez, M. J., Viles, E., & Jaca, C. (2017). Information Quality in Companies Committed to TQM. In Engineering Systems and Networks (pp. 299-306). Springer, Cham.

  Calvo-Mora, A., Domínguez-CC, M., & Criado, F. (2018). Assessment and improvement of organisational social impact through the EFQM Excellence Model. Total Quality Management & Business Excellence, 29(11-12), 1259-1278.