بررسی تأثیر ویژگی‌های مدیریت بر بازده غیر عادی و بازده خاص سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مدیریت مالی، گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران؛

10.30495/jik.0621.23468

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ویژگی‌های مدیریت بر بازده سهام بوده است. لذا پس از استخراج اطلاعات مالی ۱۶۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹، برای آزمون فرضیه‌ها از مدل رگرسیون چندگانه و روش‌های داده‌کاوی استفاده شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که کوته‌بینی‌ و خوش‌بینی مدیریت به ترتیب تأثیر منفی و معنادار و نیز مثبت اما بی‌معنایی بر بازده غیرعادی و بازده خاص سهام داشته‌اند. همچنین با اعمال محافظه‌کاری‌ بالاتر مدیران، بازده غیرعادی بیشتر و بازده خاص کمتری کسب شده است. علاوه بر این با استقلال اعضای هیأت مدیره، افزایش دقت پیش‌بینی و توانایی مدیریت؛ بر میزان بازدهی سهام افزوده شده است. در حالی که تنوع جنسیتی هیأت مدیره به ترتیب با افزایش و کاهش بی‌معنای بازده غیرعادی سهام و بازده خاص سهام همراه بوده است. ثبات مدیریت نیز کاهش بازده غیرعادی سهام و افزایش بازده خاص سهام را موجب شده است. نتایج بدست آمده از مدل شبکه‌های عصبی بیانگر آن است ‌که متغیرهای دقت پیش‌بینی مدیریت، محافظه‌کاری و کوته‌بینی مدیریت تأثیری معنادار بر بازده غیرعادی سهام داشته‌اند و دو متغیر محافظه‌کاری و دقت پیش‌بینی مدیریت نیز تأثیری معنادار بر بازده خاص سهام داشته‌اند. همچنین یافته‌های بدست آمده از مدل درخت تصمیم نشان می‌دهند که صرفاً ویژگی کوته‌بینی و محافظه‌کاری مدیریت به ترتیب تأثیری معنادار بر بازده غیرعادی و بازده خاص سهام داشته‌اند. به عبارت دیگر تعداد اندکی از ویژگی‌های مدیریت تأثیری معنادار بر بازدهی سهام داشته‌اند و سایر ویژگی‌های مدیریت فاقد تأثیرگذاری معنادار بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Management Characteristics on Abnormal Returns and Specific Stock Returns of Companies Listed on the Tehran Stock Exchange

نویسنده [English]

 • Afsaneh Delshad
Assistant Professor of Financial Management, Department of Management, Economics and Accounting, Faculty of Humanities and Social Sciences, Golestan University, Gorgan, Iran;
چکیده [English]

The purpose of this study is investigating the impact of management characteristics on stock returns. Therefore after extracting the financial information of 165 companies listed on Tehran stock exchange for the period 2010 to 2020, to test the hypotheses multiple regression models and data mining methods have been used. Findings indicate that myopia and optimism of management have had a negative and significant effect as well as a positive but insignificant effect on abnormal returns and specific stock returns, respectively. Also with the higher conservatism of managers, higher abnormal returns and lower specific returns are achieved. In addition, the rate of return on stocks with the independence of board members, increased forecasting accuracy and management ability has been increased. Management stability has also reduced abnormal stock returns and increased specific stock returns. The results obtained from the neural network model indicate that the variables of management forecasting accuracy, conservatism and management myopia have a significant effect on abnormal stock returns and the two variables of conservatism and management forecasting accuracy also had a significant effect on specific stock returns. Also, the findings of the decision tree model show that only the myopia and conservatism of management have had a significant effect on abnormal returns and specific stock returns, respectively. In other words, a small number of management characteristics have a significant effect on stock returns and other management characteristics did not have a significant effect.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Management Characteristic
 • Data Mining Methods
 • Abnormal Stock Returns
 • Specific Stock Returns
 • Bias
 • تهرانی، رضا و دلشاد، افسانه. (۱۳۹۷). بررسی تأثیر کوته­بینی مدیران بر عملکرد مالی آتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ‌اوراق‌ بهادار تهران، پژوهش حسابداری، دوره ۸، شماره ۲، ۲۳-۴۶.
 • توانگر، افسانه و کیوان‌فر، مختار. (۱۳۹۸). تأثیر محافظه­کاری حسابداری بر کوته­بینی مدیران بیش اطمینان: شواهد تجربی از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،حسابداری مدیریت، دوره ۱۲، شماره ۴۰، ۱۵-۲۷.
 • حسین پور، آرش،. رنجبر، محمدحسین،. اسدنیا، جهانبخش و احمدی، فائق. (۱۳۹۹). ‌تأثیر ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری مدیران بر گرایش‌های احساسی سرمایه‎گذاران،فصلنامه مطالعات میان‌ رشته‌ای در علوم انسانی، دوره ۱۲، شماره ۴، ۱۲۹-۱۵۸.
 • راعی، رضا و تلنگی، احمد. (۱۳۸۳). مدیریت سرمایه­گذاری پیشرفته. انتشارات سمت.
 • رشیدی، محسن. (۱۳۹۹). بررسی خوش‌بینی مدیران بر مبنای عدم اطمینان محیطی و محافظه‌کاری حسابداری، مجله ایرانی مطالعات مدیریت، دوره ۱۴، شماره ۱، ۶۱-۸۶.
 • رشیدی، محسن و ابراهیمی، ابراهیم. (۱۳۹۹). نقش توانایی مدیران و هموارسازی سودهای تقسیمی در تغییر محتوای اطلاعاتی سودهای جاری، بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، دوره ۲۷، شماره ۴، ۵۸۱-۶۰۳.
 • شریفی، سوگند؛ اعتمادی، حسین و سپاسی، سحر. (۱۳۹۵). رابطه بین ویژگی کیفی پیش‌بینی سود هر سهم و ریسک ورشکستگی،پژوهش­های تجربی حسابداری، دوره ۵، شماره ۴، ۱-۲۱.
 • شهریاری، امیر حسین و فدایی، مهدی. (۱۳۹۹). تأثیر توانایی مدیران بر ریسک سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن نقش دوره تصدی مدیرعامل و رقابت در بازار محصول،فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، دوره ۴، شماره ۴۶، ۱۶-۳۶.
 • فدایی­نژاد، محمداسماعیل و دلشاد، افسانه. (۱۳۹۷). بررسی تأثیر کوته­بینی مدیران بر بازده آتی سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چشم­انداز مدیریت مالی، دوره ۸، شماره ۲۱، ۵۱-۶۹.
 • کاظمی علوم، مهدی،. ایمانی برندق، محمد،. عبدی، مصطفی. (۱۳۹۸). بررسی تأثیر تنوع جنسیتی در هیئت مدیره و کمیتۀ حسابرسی بر کیفیت سوددانش حسابداری، دوره ۱۰، شماره ۱، ۱۳۷-۱۶۸.
 • مسکنی، مصطفی و عبدلی، محمدرضا. (۱۳۹۹). بررسی تاثیر انگیزه رقابتی مدیرعامل بر ارتباط سوگیری‌های رفتاری مدیران با ضعف سیستم کنترل ‌داخلی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، راهبرد مدیریت مالی، دوره ۸، شماره ۲، ۱۳۵-۱۵۵.
 • مصلی، مهسا،. پیرایش، رضا و جوزی، مسعود. (۱۳۹۹). تأثیر تنوع جنسیتی در هیأت مدیره بر سود آوری شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، دوره ۴، شماره ۲۹، ۵۹-۴۳.
 • Aljaaidi, K. S., Bagais, O. A., & Adow, A. H. E. (2021). The Relationship between Firm-Specific Characteristics and Board of Directors' Diligence in Saudi Arabia. The Journal of Asian Finance, Economics, and Business, 8(1), 733-739. ‏
 • Anderson, T.W. & Hsiao, C. (1982). Formulation and Estimation of Dynamic Models Using Panel Data, Journal of Econometrics, 18(1): 47-82.
 • Basu, S. (1997). The Conservatism Principle and the Asymmetric Timeliness of Earnings, Journal of Accounting and Economics, 24(1): 3-37.
 • Ben Mohamed, E. (2021). Managerial optimism, investment cash flow sensitivity and agency costs: Evidence from NYSE panel data firms. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 30, 100481. ‏
 • Boo, C., & Kim, C. (2021). What drives acquirers’ myopic marketing management? Applied Economics Letters, 1-4. ‏
 • Chen, G., Crossland, C., & Luo, S. (2015). Making the same mistake all over again: CEO overconfidence and corporate resistance to corrective feedback, Strategic Management Journal, 36(10):1513-1535.
 • Chi, Y. H., & Ziebart, D. A. (2020). The Effect of Monitoring Mechanisms on Optimism in IPO Management Earning Forecasting, Journal of Theoretical Accounting Research, 16(1). ‏
 • Fadaei Nejad, M & Delshad, A. (2018). Investigate the effect of managerial myopia on future stock returns in companies listed on Tehran Stock Exchange, Financial Management Perspective,8(20): 51-69. (In Persian).
 • Fera, P., Moscariello, N., Pizzo, M., & Ricciardi, G. (2021). Institutional Investors' Representativeness and Earnings Management: Evidence from a High Ownership Concentration Context. In Comparative Research on Earnings Management, Corporate Governance and Economic Value, 27-45. IGI Global
 • Hosseinpour, A., Ranjbar, M., Asadnia, J., Ahmadi, F. (2020). The effect of managers’ ethical and behavioral characteristics on investors Sentiment, Interdisciplinary Studies in the Humanities, 12(4), 129-158. (In Persian).
 • Hou, D., Meng, Q., & Chan, K. C. (2021). Does short selling reduce analysts’ optimism bias in earnings forecasts? Research in International Business and Finance, 56, 101356. ‏
 • Huang, X. S., & Sun, L. (2017). Managerial ability and real earnings management, Advances in accounting, 39(14): 91-104.
 • Husnain, M., Anwar, M. M., Hameed, F., & Khan, M. T. (2021). Corporate governance characteristics and firm profitability: empirical evidence from emerging equity market. International Journal of Management (IJM), 12(3).
 • Inung, W., Natali, Y., & Farid, A. Determinant Analysis in Accounting Conservatism, Journal of Security and Sustainability Issues10(1):189-201.
 • Javed, T., Ihsan, A., & Ullah, H. (2021). Implication of Myopic Behavior on Firm Financial Performance: Evidence from PSX Listed Companies. Journal of Managerial Sciences, 15(2), 139-156. ‏
 • Kazemi Olum, M., Imani Barandagh, M., Abdi, M. (2019). Impacts of Gender Diversity in Board of Directors and Audit Committee on Earnings Quality. Journal of Knowledge Accounting, 10(1), 137-168. (In Persian).
 • Khan, M., & Sulaiman, R. B. (2021). On the linkage between CEOs’ statements and CSR reporting: an analysis of visuals and verbal texts, Corporate Governance, The International Journal of Business in Society. ‏
 • Kim, J.B., Luo, L. & Xei, H. (2016). Dividend Payments and Stock Price Crash Risk, American Accounting Association Annual Meeting, Atlanta, United States, DOI: 2139/ssrn.2745395.
 • Lin, C-T., Hu, M & Li, T. (2019). Managerial Ability and Corporate Capital Structure, 9 Th Conference on Financial Markets and Corporate Governance, Available at: https://ssrn.com/abstract=3105056.
 • Mahsa Mosalla, M., Pirayesh, Reza & Jozie, Masoud. (2020). The effect of gender diversity on the board of directors on the profitability of pharmaceutical companies listed on the Tehran Stock Exchange, Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, 4(29): 43-39.
 • Maskani, M., Abdoli, M. (2020). Investigating the Effectiveness of Tournament incentive on Relationship Between CEO Behavioral Bias with Internal Control Weakness in Companies listed in the Tehran Stock Exchange. Financial Management Strategy, 8(2): 135-155. (In Persian).
 • Ndegwa, J. (2021). The Mediating Effect of Firm Revenue on the Relationship Between Board Characteristics on Financial Distress of Deposit Taking Saccos in Nairobi County, Kenya, International Journal of Finance & Banking Studies, 10(1), 34-47.
 • Pearce, J.A & Patel, P.C. (2018). Board of director efficacy and firm performance, Variability Long Range Planning, 51(6): 911-926.
 • Raei, R., & Talangi, A. (2008). Advanced investment management, Samt public Tehran, Iran, 1-600. (In Persian).
 • Rashidi, M. (2021). Manager Optimism Based on Environmental Uncertainty and Accounting Conservatism, Iranian Journal of Management Studies, 14(1): 61-86. (In Persian).
 • Rashidi, M., Ebrahimi, E. (2021). The Role of Managers' Ability and Smoothing Dividends in Changing the Information Content of Current Earnings. Accounting and Auditing Review, 27(4), 581-603. (In Persian).
 • Saeed, A., & Sameer, M. (2017). Impact of board gender diversity on dividend payments: Evidence from some emerging economies. International Business Review, 26(6), 1100- 1113.
 • Saona, P., Muro, L., & Alvarado, M. (2020). How do the ownership structure and board of directors' features impact earnings management? The Spanish case. Journal of International Financial Management & Accounting, 31(1), 98-133.
 • Scherand, C.M, & Zechman, S.L. (2012). Executive Overconfidence and the Slippery Slope to Financial Misreporting, Journal of Accounting and Economics, 53(1-2): 311–329.
 • Shahriari, AM & Fadaee, M. (2020). The Impact of Managerial Ability on the Stock Price Crash Risk Considering the Role of CEO Tenure and Product Market Competition, Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, 4(46): 16-36. (In Persian).
 • Sharifi, S., Etemadi, .H & Sepasi, S. (2016). The Relationship between Qualitative Characteristics of Earning Per Share Forecasts and Bankruptcy Risk, Journal of Empirical Research in Accounting, 5(4): 1-21. (In Persian).
 • Tavangar, A., Keivanfar, M. (2019). The Effect of Accounting Conservatism on the Short-Term Attitude of Executives: Empirical evidence of companies admitted to Tehran Stock Exchange. Management Accounting, 12(40), 15-27. (In Persian).
 • Tehrani, R & Delshad, A. (2018). Investigation of Managerial Myopia on Future Financial Performance in Companies Listed on Tehran Stock Exchange, Accounting Research, 8(2): 23-46. (In Persian).
 • Wati, E. R., Tjaraka, H., & Sudaryati, E. (2020). Do Managerial Ability Impact Indonesian Firm Risk-Taking Behavior? AKRUAL: Jurnal Akuntansi, 12(1), 18-33.
 • Xue, M., & Zhu, G. (2021). Partial myopia vs. forward-looking behaviors in a dynamic pricing and replenishment model for perishable items, Journal of Industrial & Management Optimization, 17(2), 633. ‏