شناسایی و ارزیابی ریسک های ناشی از تحول دیجیتال در صنعت بیمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقی قات، تهران، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.30495/jik.2023.64774.3818

چکیده

ورود نوآوری‌های فناورانه به صنعت بیمه روندی است که در سال‌های اخیر به راه افتاده است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد تحول دیجیتال می‌تواند تاثیر گسترده‌ای بر زنجیره ارزش بیمه بگذارد. همچنین دیجیتالی شدن ابزارهای جدیدی را ارائه می‌دهد و منجر به بهینه سازی صنعت بیمه می شود. به وجود آمدن فناوری‌های بیمه‌ای یا اینشورتک تعدادی مزیت رقابتی را از قبیل افزایش سرعت تصمیم‌گیری، فرصت‌هایی برای گسترش پرتفوی ، ابزارهایی برای ارزیابی ریسک و ردیابی کلاهبرداری برای شرکت‌های بیمه فراهم می‌سازد. بکارگیری فناوری‌های دیجیتال به شرکت‌ها کمک می‌کند تا کارآیی فرآیندهای کاری خود را افزایش دهند. این مقاله به بحث درباره ابزارهای اینشورتک که درمهمترین فرآیندهای کاری یک شرکت بیمه از نظر تأمین خدمات بیمه، به کار گرفته می‌شود پرداخته، اثربخشی استفاده از آن‌ها را مورد ارزیابی قرار داده، و ریسک‌های مرتبط را مشخص می‌نماید. در واقع، تأثیر دیجیتالی‌سازی و ریسک های ناشی از تحول دیجیتال بر فعالیت‌های شرکت‌های بیمه و فرآیندهای کاری آن‌ها نباید دست کم گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and evaluate the risks of digital transformation in the insurance industry

نویسندگان [English]

  • Fraydoon Rahnamay Roodposhti 1
  • Anahita Zandi 2
1 Department of Accounting, Science and Research Branch,Islamic Azad University,Tehran,Iran
2 assistant professor at Islamic Azad University, Shahr Quds Unit
چکیده [English]

The introduction of technological innovations into the insurance industry is a trend that has taken place in recent years. Research shows that digital transformation can have a far-reaching impact on the insurance value chain. Digitization also offers new tools and leads to optimization of the insurance industry. The emergence of insurance or insurance technologies provides insurance companies with a number of competitive advantages, such as increased decision-making speed, portfolio expansion opportunities, risk assessment tools, and fraud tracking. The use of digital technologies helps companies increase the efficiency of their business processes. This article discusses Inshortek tools that are used in the most important business processes of an insurance company in terms of providing insurance services, evaluates the effectiveness of their use, and identifies the associated risks. Indeed, the impact of digitalisation and the risks of digital transformation on the activities of insurance companies and their business processes should not be underestimated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance
  • work processes
  • digitalization
  • insurance technologies (Inshortech)
 
[1]- Bogoviz, A. V., Tsvetkova, L. I., Bodiako, A. V., Gimelshteyn, A. V., & Tretyakova, I. O. (2019). The model of trust management in the age of the internet of things from the positions of various interested parties. In Ubiquitous Computing and the Internet of Things: Prerequisites for the Development of ICT (pp. 1163-1170). Springer, Cham.
[2]-Bondar, N., & Fursova, V. (2021). Features of insurance risks’ classification as the basis of risk management of insurance companies in the financial crisis. Technology transfer: innovative solutions in Social Sciences and Humanities, 15-17.
[3]-Cappiello, A. (2018). Technology and the insurance industry: Re-configuring the competitive landscape. Springer.
[4]- Cbinsights. (2020). Insurance Tech Q3 2020. Retrieved from https:// www.cbinsights.com/research/report/insurance-tech-q3-2020.
[5]-Dankiewicz, R., Tworzydło, D., & Ostrowska-Dankiewicz, A. (2020). Distribution of Services Within the Call Center and Covid 19—A Case Study. WSEAS Transactions on Business and Economics, 17, 921-932.
[6]-Doszhan, R., Nurmaganbetova, A., Pukala, R., Yessenova, G., Omar, S., & Sabidullina, A. (2020). New challenges in the financial management under the influence of financial technology. In E3S Web of Conferences (Vol. 159, p. 04015). EDP Sciences.
[7]-Eling, M., & Lehmann, M. (2018). The impact of digitalization on the insurance value chain and the insurability of risks. The Geneva papers on risk and insurance-issues and practice, 43(3), 359-396.
[8]-Eling, M., Nuessle, D., & Staubli, J. (2021). The impact of artificial intelligence along the insurance value chain and on the insurability of risks. The Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice, 1-37.
[9]-Faizova, A., Kalayda, S., Malova, I., & Solopenko, E. (2020, April). The Impact of Digitalization Risks on the Business Processes of an Insurance Company. In Proceedings of
the III International Scientific and Practical Conference" Digital Economy and Finances"(ISPC-DEF 2020) (pp. 1-4). Atlantis Press.
[10]-Lisowski, J., & Chojan, A. (2020). The use of innovations in insurance: Case of trade credit insurance. In Innovation in Financial Services (pp. 232-245). Routledge.
[11]-Lynn, T., Mooney, J. G., Rosati, P., & Cummins, M. (2019). Disrupting finance: FinTech and strategy in the 21st century (p. 175). Springer Nature.
[12]-Kaigorodova, G., Mustafina, A., Pyrkova, G., Grzebyk, M., & Belinskaja, L. (2021). Digitalization of the insurance business: Systematization of net effects through the example of Russia. Insurance Markets and Companies, 12(1), 32-42.
[13]-Marano, P. (2019). Navigating InsurTech: The digital intermediaries of insurance products and customer protection in the EU. Maastricht Journal of European and Comparative Law, 26(2), 294-315.
[14]-Polinkevych, O., Khovrak, I., Trynchuk, V., Klapkiv, Y., & Volynets, I. (2021). Business risk management in times of crises and pandemics. Montenegrin Journal of Economics, 17(3), 99-110.
[15]-Rumson, A. G., & Hallett, S. H. (2019). Innovations in the use of data facilitating insurance as a resilience mechanism for coastal flood risk. Science of the Total Environment, 661, 598-612.
[16]-Stoeckli, E., Dremel, C., & Uebernickel, F. (2018). Exploring characteristics and transformational capabilities of InsurTech innovations to understand insurance value creation in a digital world. Electronic markets, 28(3), 287-305.
[17]-Tadjimuratovna, K. G. (2021). Development of the insurance market in the digital economy. Middle European Scientific Bulletin, 12, 549-555.
[18]-Vinogradova, E., Tsvetkova, L., & Orlaniuk-Malitskaia, L. (2019). Development of the risk insurance zone for high-tech enterprises. International Journal of Management and Business Research, 9(2), 138-148.
[19]-Wang, Y., Li, B., Li, G., Zhu, X., & Li, J. (2019). Risk factors identification and evolution analysis from textual risk disclosures for insurance industry. Procedia Computer Science, 162, 25-32.
[20]-Werth, O., Schwarzbach, C., Cardona, D. R., Breitner, M. H., & von der Schulenburg, J. M. G. (2020).
[21]-Influencing factors for the digital transformation in the financial services sector. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, 109(2), 155-179.
[22]-Yermoshenko, A. M. (2009). RISKS IN INSURERS'ACTIVITY AND WAYS OF THEIR DECREASE. ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS, (96), 207-215.
 
[23]-Zhytar, M. (2016). Methodical aspects of risk management of insurance companies. East, 1, 13-17.