طراحی مدل هوش تجاری با لحاظ تصمیم گیری اخلاقی در کسب و کارهای حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد مرکزی، تهران، ایران،

4 استاد گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30495/jik.0621.23478

چکیده

هدف این تحقیق، ارائه مدل هوش تجاری با لحاظ تصمیم گیری اخلاقی در کسب و کارهای حسابداری می‌باشد تا از این طریق بتوان به اشاعه بیش از پیش هوش تجاری مبتنی بر اخلاق، هم در بخش تجاری و هم در بخش عمومی کمک رساند. روش پژوهش از نوع آمیخته بود. جامعه آماری اول پژوهش خبرگان و اساتید آشنا با هوش تجاری بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و روش گلوله برفی به تعداد هفت نفر انتخاب شدند. در فاز دوم تحقیق جامعه آماری تحقیق شامل تمامی مدیران شرکت‌های حسابداری و موسسات حسابرسی بود که با استفاده از فرمول جوامع نامحدود تعداد 276 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در مرحله اول با استفاده از روش کیفی تئوری زمینه‌ای داده بنیاد پارامترهای هوش تجاری با لحاظ تصمیم‌‌گیری اخلاقی شناسایی شدند. در مرحله دوم با استفاده از روش کمی و الگوی معادلات ساختاری به تبیین مدل ارائه پرداخته شد. نتایج نشان می‌دهد که سازمان‌ها به لحاظ ساختار و فرهنگ و نوع نیروی کار با سایر سازمان‌ها تفاوت دارند و در نتیجه در نظر گرفتن تصمیم‌گیری مبتنی بر اخلاق می‌تواند بر پیامدها و نحوه‌ی پاسخ‌گویی سازمان‌ها و افزایش منافع آنها موثر باشند. با توجه به حجم عظیم اطلاعات موجود در بخش عمومی و لزوم ارائه و استفاده درست و اخلاقی از اطلاعات توسط مدیران، استفاده از مدل هوش تجاری با در نظر گرفتن تصمیم‌گیری مبتنی بر اخلاق در بخش عمومی نیز می‌تواند موجبات بهبود و ارتقای عملکرد سازمان را فراهم کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a business intelligence model in terms of ethical decision making in accounting businesses

نویسندگان [English]

  • Ramin ansaryan 1
  • Fraydoon Rahnamay Roodposhti 2
  • Gholamreza Zomorodian 3
  • Hashem Nikoomaram 4
1 PhD Student in Accounting, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor of Accounting, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
3 Faculty member, Faculty of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran.
4 Professor of Accounting, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to provide a comprehensive model of smartening business interests in the general accounting sector by considering ethical decision-making to help further spread the smartening of ethical business interests in the general accounting and auditing sector. The research method was mixed. The first statistical population of the study was experts and professors familiar with business intelligence who were selected using the purposive sampling method and snowball method for seven people. In the second phase of the study, the statistical population of the study included all managers of accounting firms and auditing firms who were selected as a sample using the formula of unlimited communities of 276 people. In the first stage, using the qualitative method of the underlying data theory, the parameters of smartening business interests were identified in terms of ethical decision-making. In the second stage, using a quantitative method and structural equation model, the presentation model was explained. The results show that companies are different from other companies in terms of structure, culture, and type of workforce, and therefore considering ethical decision-making can be effective on the consequences and how companies respond and increase their benefits. Given the huge amount of information available in the public sector and the need for presentation and correct and ethical use of information by managers, the use of business intelligence model by considering ethical decision-making in the public sector can also improve and enhance the performance of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Intelligence
  • Ethical Decision Making
  • Background Theory
  آذر عادل، ربیعه مسعود، قیطاسی فاطمه (1387)، اخلاق در علم مدیریت، 3(1-2)،صص 61-70.
  جمشیدپور روح الله، محمدی فرهاد، غلامی حسن، روشنک یاسر (1395)، بررسی رابطه بین شناخت مساله اخلاقی و تصمیم گیری حسابرس، پنجمین کنفرانس بین الملیی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری، تهران.
  توکلی عبدالله، پارسایی مهدی، امیری علینقی، زارعی متین حسن، یزدانی حمیدرضا (1398)، تملق سازمانی در سازمان های دولتی، مطالعات رفتار سازمانی، 2(30)، صص 37-60
  کاتلر، فیلیپ و آرمسترانگ، گری ، "اصول بازاریابی" پارسائیان، علی (1379). نشر ادبستان، تهران، 1379، چاپ اول، جلد اول.
  گلدوست مجید، طالب‌نیا قدرت‌الله، اسماعیل‌زاده مقری علی، رهنمای رودپشتی فریدون، رویایی رمضانعلی (1397)، تحلیل رابطه ادراک اخلاقی و قضاوت اخلاقی شاغلان حرفه حسابداری بخش عمومی نسبت به هشداردهی تخلفات مالی (مزالعه موردی استان گیلان)، دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی، 5(1)، صص 98-85.
  دباغ سروش، جاسبی جواد (1385)، جایگاه گزاره های اخلاقی در نظام تصمیم گیری سازمانی نمونه سازی تصمیم گیری اخلاقی مبتنی بر دستگاه راس (با تاکید در حوزه علوم و فن آوری در سازمان)، اخلاق در علوم و فناوری، 1(1)، صص 45-35.
  عالی رحمان، مهربان‌پور محمدرضا، جهانگیرنیا حسین، غلامی جمکرانی رضا، قیوم‌زاده محمود (1399)، ارائه الگو ارزیابی ابعاد اخلاق بر فرآیند گزارش‌دهی فساد مالی حسابداران و حسابرسان بخش دولتی بر اساس رویکرد ترکیبی، دو فصلنامه حسابداری دولتی، 7(1)، 58-45.
  علی اکبری حسن، رمضانی حسین (1391)، بررسی پایه های نظری موضوع تصمیم گیری مبتنی بر اخلاق اسلامی، دوفصلنامه علمی پژوهشی مدیریت اسلامی، 20(1)، صص 174-149.
  مهدوی غلامحسین، علی پور صفدر (1389)، رویکردهای تصمیم گیری اخلاقی مدیران مالی شرکت ها، دانش حسابداری، 1(2)، صص 33-53.
  نیکومرام هاشم، رهنمای رودپشتی فریدون، طلوعی اشلقی عباس، تقی پوریان یوسف (1393)، ارزیابی تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداران مدیریت بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت (با استفاده از تکنیک آنتروپی-فازی) حسابداری مدیریت، 7(20)، صص 49-66.
    Andreas, L. S. (2003). Intelligent policy recommendations on enterprise resource planning by the use of agent technology and data mining techniques, Expert Systems With Applications.
   Bahati, A. (2003). Towards a multidisciplinary definition of innovation", Management Decision Vol. 47, No. 8: 1323-1339.
    Cheen FR. (2005). Foucault studies. Review of Feraless Speech; 2: 150-153.
  Eve, L.L., & Jones, M.C., & Sidorova, A. (2010). Improving Decision Quality: The Role of Business Intelligence. Journal of Computer Information Systems, 57(1): 58-66.
   Shafer, E.  & William. S. & Simmons, Richard. (2011). Effects of organizational ethical culture on the ethical decisions of tax practitioners in mainland China”, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 24(5): 647-668.
   Mari, L.A. (2009). Creating transforming leadership for organizational change: the cogniscope system approach, System Research and Behavioral Science,18(1): 259- 277.
    Pelaton, A. (2009). Cloud Computing – Business Models, Value Creation Dynamics and Advantages for Customers. Simens White Paper. https://www.it
  Popovic, A. & Richards, G., & Yeoh, W., & Chong, A.Y.L. (2017). Business Intelligence Effectiveness and Corporate Performance Management: An Empirical Analysis, Journal of Computer Information Systems.1(2): 1-9.
    Turban, E., & Aronson, J. (2003). Decision support systems and intelligent systems. 5th (Ed.), Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ.
   Scott, p. John & Marshal, M. (2016). Gordon Oxford Dictionary Of  Sociology, Oxford University Press,What is a Non-Governmental organization? Professor Peter    Willets, city university ,London. Article on NGO for UNESCO encyclopedia.
   Stooner, D., & Marjanovic, U., & Delić, M., & Culibrk, D. & Lalic, B. (2010). Assessing the Success of E-Government Systems: An Employee Perspective. Information & Management. 53(6): 717-726.
   Stooner B, & Arnold D, & Pierce B. (2010). The impact of perceived ethical culture of the firm and demographic variables on auditors’ ethical evaluation and intention to act decisions. Journal of Business Ethics; 93: 531–551.
   Shefz, K. B. C. (2008). Information technology support for reengineering public administration: A conceptual framework. International journal of information management, 15(4): 271-293.
   Olson, D. L.2004. Managerial issues of resource planning systems. MacGraw-Hill.
  Tavakoli, A. & Parsai, M. &  Amiri, A. & Zarei, M. H. & Yazdani, H. (2019). Organizational Flattery in Governmental Organizations, Organizational Behavior Studies, 2 (30): 37-60. (in Persian).
   Watson, S., Hali, H. (1997). Early mover advantage in e-commerce platforms with low entry barriers: The role of customer relationship management capabilities. Information & Management, 53(2): 197-206.
    William j, Elson Rj. (2010). Improving ethical education in the accounting program: a conceptual course. Academy of Educational Leadership Journal, 14(4): 23-35.