بررسی متغیرهای موثر در قراردادآتی زعفران به روش گراندد تئوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مالی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30495/jik.2023.66936.3935

چکیده

هدف اصلی این مطالعه، بررسی متغیرهای موثر در قراردادآتی زعفران به روش گراندد تئوری می‌باشد که از بعد نحوه جمع آوری اطلاعات، یک تحقیق اسنادی کتابخانه‌ای است و از بعد نتیجه، یک تحقیق کاربردی است و از نوع کیفی است که برای انتخاب متغیرهای مناسب در قرارداد آتی زعفران و بومی سازی این متغیرها در ایران، روش تئوری مفهوم سازی بنیادی یا گراندد تئوری است و برای جمع آوری داده‌های از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است که انعطاف پذیری و عمیق بودن از ویژگی‌های بارز آن می‌باشد. جامعه آماری از دو گروه تشکیل شده است. گروه اول شامل متخصصین و خبرگانی که اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های رشته مالی بودند و گروه دوم شامل کارشناسان خبره و مدیرانی که سابقه در امور مالی و بورس داشتند، می‌باشد و دوره زمانی، مهر 1400 الی اسفند 1400 است. در مرحله کدگذاری باز، 40 کد از 25 مصاحبه با خبرگان و متخصصان حوزه پژوهش استخراج شد و در نهایت 14 مقوله شناسایی شدند و یافته‌های کیفی به وسیله نرم افزار MAXqda2018 تحلیل شده از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است و در نهایت متغیرهای موثر در قراردادآتی زعفران که شامل نرخ تورم، قیمت‌های نقدی، نوسانات قیمت‌های نقدی، نقدشوندگی بازار نقدی به عنوان شرایط علی و طول دوره معاملات، تعداد معاملات، ثمرات رفاهی، تولید به عنوان شرایط زمینه‌ای و نرخ بهره، نرخ ارز، بازده آربیتراژ، درجه تجاری بودن و خشکسالی به عنوان عوامل مداخله گر تبیین و در مدل ارایه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of effective variables in saffron futures contract by grounded theory method

نویسندگان [English]

 • Mahvash Farokhi 1
 • ali najafi moghadam 2
 • Roya Darabi 3
1 PhD Student in Financial Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the effective variables in saffron futures contract by grounded theory method. The future of saffron and localization of these variables in Iran is the method of fundamental conceptualization theory or grounded theory and to collect data, semi-structured interview method has been used, which is characterized by flexibility and depth. The statistical population consists of two groups. The first group includes specialists and experts who were faculty members of universities in the field of finance and the second group includes experts and managers who have experience in finance and stock exchange, and the period is October 1400 to March 1400. In the open coding stage, 40 codes were extracted from 25 interviews with experts and specialists in the field of research and finally 14 categories were identified and qualitative findings were analyzed by MAXqda2018 software using continuous comparison method during three stages of open, axial and selective coding. Finally, Effective variables in saffron futures contract which include inflation rate, cash prices, cash price fluctuations, cash market liquidity as causal conditions and duration of transactions, number of transactions, welfare fruits, And interest rate, exchange rate, arbitrage return, commercial degree and drought were explained as intervening factors and presented in the model.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Saffron futures contract
 • grounded theory
 • semi-structured interview
 • coding
 1. ابریشمی ح؛ معینی ع؛ احراری م(1381). آزمون ناخطی معین برای قیمت‌های آتی نفت. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران 10 :105 الی 123.
 2. بازرگان، علی(1393)، مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته. تهران: نشر دیدار.
 3. جاوریان م(1379). بررسی اثرات پیش بینی قیمت بر عرضه محصول برنج در بازار ایران و ارزیابی منافع کشاورزان در شرایط بازار بورس محصولات کشاورزی. پایان نامه دوره دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.
 4. چیذری ا.ح(1383). معرفی بورس محصولات کشاورزی در ایران. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه 33، 34 :53 الی 74.
 5. حسینی یکانی، سید علی(1388). طراحی بهینه قراردادهای آتی محصولات کشاورزی در ایران، پایان نامه دوره دکتری، دانشگاه شیراز.
 6. حسینی یکانی، سید علی؛ زیبایی، منصور(1389). تعیین کالاهای مناسب برای مبادله در بازار آتی (مطالعه موردی: محصولات کشاورزی ایران). نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد24 ، شماره3، ص 268-278.
 7. حسینی یکانی، سید علی؛ زیبایی م(1389). تعیین مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی در ایران. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، ص 81-109.
 8. حسینی یکانی، سید علی؛ زیبایی م(1386). تعیین مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی در ایران: مطالعه موردی ذرت. فصلنامه اقتصاد و کشاورزی (ویژه نامه ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی) شماره 3، ص:125 الی 138.
 9. حیدرزاده هنزائی،علیرضا؛ کیوانی،سید محمد(۱۳۹۶). بررسی ارتباط بین نرخ تورم، ریسک و چرخه عملیاتی با سطح نگه‎داشت وجه نقد، پایان‎نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، آزاد تهران شمال.
 10. دانایی فرد، حسن؛ امامی، سید مجتبی(1386)، استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه پردازی داده بنیاد. فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، ص 92-118.
 11. رحمانیانی، مولود؛ رحمانیانی، هوشیار(1391). ارائه قرارداد آتی فولاد جهت پوشش ریسک در بورس کالای ایران، سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها، ص 318-335.
 12. سجادی،ح؛ فرازمند، ح؛ صوفی، ه(1389). بررسی رابطه‌ی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص بازده نقدی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، نشریه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 6، ص 35-50.
 13. شاهنوشی، ناصر؛ حسینی، محمد؛ حسینی، سید علی(1393). تعیین مولفه‌های طراحی بازار آنی برنج در استان مازندران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، ص150-172.
 14. صباغ کرمانی م؛ عزیزی ف(1384). بورس کالاهای کشاورزی در ایران، دوفصلنامه دستاوردهای اقتصادی 2 :9 الی 34.
 15. عامریان، علیرضا؛ چیرانی، ابراهیم؛ قلیزاده، محمدحسن(1400)، جرایم مالی؛ طراحی مدل و تبیین به روش گراندد تئوری، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال دهم، شماره سی وهشتم، ص 265-285.
 16. عبدالهی عزت آبادی،م(1381). مطالعه نوسان درآمدی پسته کاران ایران: به سوی سیستمی از بیمه محصول و ایجاد بازارهای آتی و اختیار معامله. پایان نامه دوره دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز،٨.
 17. عبداللهی عزت آبادی، م؛ نجفی ب(1382). بررسی امکان استفاده از بازارهای آتی و اختیار معامله در کاهش نوسان‌های قیمتی محصولات کشاورزی در ایران: مطالعه موردی محصول پسته. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه 41 و 42 ، ص 1 الی 25.
 18. عبداللهی عزت آبادی، م؛ نجی ب(1385). برآورد نسبت‌های تامین در بازارهای آتی و اختیار معامله محصولات کشاورزی در ایران و شناخت عوامل موثر بر آن: مطالعه موردی پسته. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی 10 :1 الی 15.
 19. عبداللهی عزت آبادی، م؛ نجفی ب(1386). بررسی احتمال مشارکت کشاورزان و تجار در بازارهای آتی و اختیار معامله محصولات کشاورزی در ایران: مطالعه موردی پسته. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه 57 :105 الی130.
 20. فتوحی خانکهدانی، محبوبه؛ تفتیان، اکرم؛ ناظمی اردکانی، مهدی(1401)، تدوین الگوی افشای اطلاعات آینده نگر با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال یازدهم، شماره 41، 129-144.
 21. فراستخواه، محمد(1395)، روش پژوهش کیفی در علوم اجتماعی. چاپ دوم. تهران: انتشارات آگاه، ص 275.291.
 22. قائمی، محمد حسین؛ موسوی، سید حبیب؛ فطانت، محمد(1391) بررسی روش‌های قیمت گذاری قراردادهای آتی سکه بهار آزادی در بورس کالای ایران، دانشگاه علوم اقتصادی دانشکده علوم مالی پایا ننامه کارشناسی ارشد، مدیریت مالی.
 23. کرمی، غلامرضا؛ بیک بشرویه(1396)، تدوین مدل پیاده‌سازی نظام ارزش‌های منصفانه در ایران با تأکید بر اندازه‌گیری، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، دورة 24، شمارة 3، ص 572-596.
 24. محمدیان م؛ چیذری ا.ح؛ مرتضوی، ا(1384). تاثیر کنترل ریسک قیمتی برنج در شرایط بورس کالا بر الگوی کشت بهینه. فصلنامه اقتـصاد کشاورزی و توسعه 49 :169 الی194.
 25. میرزاده، فاطمه؛ سعیدی، علی؛ حیدرزاده هنزائی،علیرضا؛ خدائی وله زاقر، محمد(1400). همگرایی قیمت قراردادهای آتی در بورس کالای ایران، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار شماره چهل و هفتم، ص 491-513.
 26. مشیری س؛ فروتن ف(1383). آزمون آشوب و پیشبینی قیمت‌های آتی نفت خام. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران 21 :67 الی90.
 27. میریعقوب زاده، میرحسن؛ خسروی، سید امین؛ ذبیحی، مصطفی(1398)، مروری بر شاخص‌های خشکسالی و بررسی عملکرد آنها، نشریه آب و توسعه پایدار، سال ششم،شماره 1، ص103-112.
 28. وکیلی فرد، حمیدرضا؛ زارعی، علیرضا(1388). مطالعه توان متغیرهای حسابداری در پیش بینی معیارهای ریسک مدل قیمت گذاری آربیتراژ، پژوهشکده اقتصادی،سال نهم، شماره 3، ص113-133.

 

 1. Black D.G. (1986). Success and Failure of Futures Contracts: Theory and Empirical Evidence, Monograph Series in Finance and Economics. Graduate School of Business, New York University.
 2. Brorsen W., and Fofana N.F. (2001). Success and Failure of Agricultural Futures Contracts. Journal of Agribusiness, 19: 129-145.
 3. Brown Sh., Laux P., and Schachter B. (1991). On the existence of an optimal tick size. Review of Futuers Markets, 10: 50-72.
 4. Bollen N., Smith T., and Whaley R. (2003). Optimal Contract Design: For Whome? The Journal of Futures Markets, 23, 719-750.
 5. Carlton D.W. (1984). Futures Markets: Their Purpose, Their History, Their Growth, Their Successes and Failures. Journal of Futures Markets, 4: 237-271
 6. Canadian Farm Management Council. (1998). Managing Market Risk. Second Editions, Minister of Public Works and Government Services, Canada.
 7. Du W. (2004). International Market Integration under WTO: Evidence in the Price Behaviors of Chinese and US Wheat Futures. Selected paper, American Agricultural Economics Association
 8. Fousekis, Panos,. Tzaferi, Dimitra(2019). Price returns and trading volume changes in agricultural futures markets: An empirical analysis with quantile regressions. The Journal of Economic Asymmetries
 9. Gray R.W. (1966). Why does futures trading succeed or fail: an analysis of selected commodities. In Futures Trading Seminar, 3: 115-137.
 10. Guha, Banhi,.Bandyopadhyay, Gautam(2016). Gold Price Forecasting Using ARIMA Model, Journal of Advanced Management Science, Vol. 4, No. 2, pp. 117-121,. doi: 10.12720/joams. 4.2.117-121
 11. Harris L. (1998). Optimal Dynamic Order Submission Strategies in Some Stylized Trading Problems. Financial Markets, Institutions & Instruments 7(2).
 12. Hua Renhai, Zhong Weijun. (2004). Dynamic Empirical Analysis of Chinese Futures Market Price Volatility, Volume and Open Interest. Journal of Quantitative & Technical Ecomomics;7:123-132.
 13. Karagozoglu A.K., and Martell T.F. (1999). Changing the Size of a Futures Contract: Liquidity and Microstructure Effects. Financial Review, 34: 75–94.
 14. Lyu, Yongjian & Yi, Heling & Hu, Yingyi & Yang, Mo, (2021). Economic uncertainty shocks and China's commodity futures returns: A time-varying perspective, Resources Policy, Elsevier, vol. 70(C).
 15. Longin F. (1999). Optimal Margin Level in Futures Markets: Extreme Price Movements. The Journal of Futures Markets, 19: 127–152.
 16. Leuthold R.M. 1994. Evaluating Futures Exchanges in Liberalising Economies. Development Policy Review, 12: 149-163.
 17. Makkonen, Adam,. Vallström, Daniel,. SalahUddin, Gazi,. LutfurRahman, Md,. CardiaHaddad, Michel Ferreira (2021) The effect of temperature anomaly and macroeconomic fundamentals on agricultural commodity futures returns, Volume 100, 105377. https://doi.org/10.1016/j.eneco..105377.
 18. Manfredo, M. R. and D. R. Sanders (2003), Contract design: a note on cash settled futures, J. Ag. Food Indust. Org., 1: 1-12.
 19. Meulenberg M.T.G., and Pennings J.M.E. (2002). A Marketing Approach to Commodity Futures Exchanges: A Case Study of the Dutch Hog Industry. Journal of Agricultural Economics, 53: 51-64.
 20. Panagiotou, D,.Tseriki, A. (2022), Directional predictability between trading volume and price returns in the agricultural futures markets: risk implications for traders Journal of Risk Finance, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JRF-04--0063 .
 21. Pennings J.M.E., and Egelkraut T.M. (2003). Research in Agricultural Futures Markets: Integrating the Finance and Marketing Approach. Agrarwirtschaft, 52: 300-308.
 22. Pennings J.M.E., and Leuthold R.M. (2001). Commodity Futures Contract Viability: A Multidisciplinary Approach. NCR-134 Proceedings, 273-288.
 23. Purcell W.D., and Koontz S.R. (2003). Agricultural Futures and Options, Principles and Strategies. Second Editions, Prentice Hall, New York
 24. Powers M.J. (1967). Effects of Contract Provisions on the Success of a Futures Contract. Journal of Farm Economics, 49: 833-843.
 25. Straus, A & Corbin, J (2008). Basic of Qualitative Research: Techniques and Procedures for developing Grounded Theory, Third Edition, Los Angeles: stage publication.
 26. Tashjian E. (1995). Optimal Futures Contract Design. The Quarterly Review of Economics and Finance, 35: 153-162[i]

 

 

 

 

 

 

 

Investigation of Effective Variables in Saffron Futures Contract by Grounded Theory Method

 

Mahvash Farokhi*

PhD Student in Financial Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

mfarokhi30@gmail.com

 

 Ali Najafi Moghaddam(Corresponding Author)

Assistant Professor, Department of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

alirezanm@yahoo.com

 

Roya Darabi

Associate Professor, Department of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Royadarabi110@yahoo.com

 

Abstract

The main purpose of this study is to investigate the effective variables in saffron futures contract by grounded theory method. The future of saffron and localization of these variables in Iran is the method of fundamental conceptualization theory or grounded theory and to collect data, semi-structured interview method has been used, which is characterized by flexibility and depth. The statistical population consists of two groups. The first group includes specialists and experts who were faculty members of universities in the field of finance and the second group includes experts and managers who have experience in finance and stock exchange, and the period is October 1400 to March 1400. In the open coding stage, 40 codes were extracted from 25 interviews with experts and specialists in the field of research and finally 14 categories were identified and qualitative findings were analyzed by MAXqda2018 software using continuous comparison method during three stages of open, axial and selective coding. Finally, Effective variables in saffron futures contract which include inflation rate, cash prices, cash price fluctuations, cash market liquidity as causal conditions and duration of transactions, number of transactions, welfare fruits, And interest rate, exchange rate, arbitrage return, commercial degree and drought were explained as intervening factors and presented in the model.

Keywords: Saffron futures contract, grounded theory, semi-structured interview, coding.